كشف استوديو موسيقي ۰۰22 ساله

Jahan e-Sanat - - News -

باستانشناسان چيني موفق به كشــف بقاياي ساختماني شــدند كه ظاهرا دپارتمان يا استوديو موسيقي دودمان كين در حدود ۰۰۲۲ ســال پيش بوده است.

بقاياي اين ساختمان دولتي كه در اســتان «شاآنشي» در شمالغربي چين واقع شده به دودمان كين (۱۲۲ تا 7۰۲ قبل از ميالد) مربوط اســت و باستانشناسان اعالم كردند كه اين محوطه قديمي كه شامل چهار اتاق با مساحت مساوي است در مجموع ۰۱۱ متر طول، ۵/9۱ متر عرض دارد و ديوارهاي گلي اتاق نيز ضخامتي تا حدود سه متر دارند.

در ميان بقاياي اين ســاختمان قديمــي عالوه بر آجرها و كاشيها، تكههاي يكي از آالت موسيقي كوبهاي كهن چين نيز در ميان كاوشها كشف شده است.

همچنيــن روي ديوارهاي به جامانده از اين ســاختمان، حكاكيهايي يافت شــده كه حاكي از آن است كه اين بنا در واقع مختص دپارتمان موسيقي شهر كهن شيانيانگ در استان شاآنشي است.

باستانشناسان همچنين اعالم كردند كه دو اتاق از مجموع چهار اتاق اين ساختمان خالي بوده و نشانههايي از آتشسوزي نيز در آن ديده شده كه نشان ميدهد اين مكان پس از غارت به آتش كشيده شده اســت. غارت اين ساختمان احتماال به ناآراميهايي مرتبط اســت كه منجر به پايان دوران حكومت دودمان كين در چين شد.

سوابق تاريخي نشان ميدهد «ژيانگ يو» كه در اواخر دوران دودمان كين يك چهره نظامي و سياسي برجسته بوده پس از اشغال «شيانيانگ» آن را به آتش كشيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.