كشف دومين شهر زيرزميني در اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

«دومين «دستكند» پناهگاه زيرزميني زيربافت شهري (شهر زيرزميني) در كاوشهاي باستانشناسي در شمال استان اصفهان كشف شد»

زهرا ساروخاني، سرپرست هياتباستان شناسي با اعالم اين خبر گفت: مردِم سفيدشهر در آران و بيدگِل استان اصفهان از مدتي پيش پيگير موضوع بودند و به ميراث فرهنگي اعالم كرده بودند كه يك «شهر زيرزميني» در اين منطقه وجود دارد. حتي در صحبتهايي كه با پيرمردهاي منطقه داشتيم آنها ميگفتند حدود ۰۵ سال پيش از داخل چاه سرداب يك خانه قديمي به آن شهر زيرزميني رفتهاند.

او با بيان اينكه اين چاه قديمي در ســرداب خانه تاريخي و مخروبه يك «بقال» قرار گرفته است، ادامه داد: وروديهاي شهر زيرزميني متفاوت و مخفي است. ورودي اصلي شهر زيرزميني نوشآباد از طريق يك چاه بود كه اكنون از نظر موقعيت جغرافيايي در كوچه قرار گرفته است و رو به بيرون است اما آنچه كه فعال در سفيدشهر پيدا كردهايم از داخل سرداب يك خانه بوده است، فعال اين مكان ورودي اصلي شهر زيرزميني است.

او اضافه كرد: در زماني كه وارد خانه شــديم سرداب كامال با خاک پُر شده بود. با انجاِم كار خاكبرداري متوجه وجود يك چاه در گوشه سرداب شديم، قدري سينهخيز داخل فضا رفتيم تا مســير را پيدا كرديم. چيزي حدود ۰۲۱ متر از فضا با خاک پر شده است.

او با اشاره به صحبتهاي پيرمردهاي سفيدشهر درباره اين ورودي افزود: آنها ميگويند ۰۵ ســال پيش كه داخل اين فضا شديم، از سرداب خانه بقال رفتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.