بقا در چرخه تجاری

واکنش بخش خصوصی به توافق ارزی جديد ايران، روسيه و ترکيه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه بازرگانی- اگرچه اقتصاد برخی از کشورهای دنیا همچون ایران تحتالشعاع سیاستهای موضعگرایانه آمریکا قرار گرفته است اما به نظر میرسد که هنوز هم میتوان به افزایش یا گشایش مبادالت تجاری امیدوار بود. با توجه به اینکه سه کشور ایران، ترکیه و روسیه درگیر سیاستهای یکجانبهگرایی آمریکا و تحریمهایی هستند که این کشور ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.