محمدالحلبوسيرييسپارلمانعراقشد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا- پارلمان عراق دیروز پس از هفتهها کشمکشبابرگزاريجلسهايمحمدالحلبوسي از جریان اهل سنت نزدیک به هادي العامري را به عنوان رییس پارلمان برگزید. در آغاز جلسه دیروزبهریاستمحمدعليالزیني،رییسسني پارلمان عراق ابتدا سه تن از۹ نامزد معرفي شده براي این پست انصراف دادند و سرانجام پس از چند بار خروج نمایندگان از جلسه پارلمان، در رايگیــري مخفي محمد الحلبوســي از جریان اهل سنت همپیمان با ائتالف «البناء» (جریان هادي العامــري و نوري المالکي) به عنوان رییس پارلمان انتخاب شد. گام بعدي پارلمان پس از انتخاب رییس پارلمان، تعیین رییسجمهور عراق است که از جریان کردي خواهد بود و طبق قانون باید ظرف مدت یک ماه از تشکیل اولین جلسه پارلمان انتخاب شود. رییسجمهور هم به نوبه خود باید فراکسیون اکثریت و نخستوزیر مکلف را معرفي کند تا ماراتن انتقال قدرت از دولتي به دولت دیگر در این کشور به سرانجام برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.