پتروشیميهاعلیهایرالینها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه حمل و نقل- دبیر انجمن شرکتهاي هواپیمایــي گفت: باوجود دســتور معاون اول رییسجمهور به بانک مرکزي مبني بر واگذاري ارز نیمایي به ایرالینها، بانکهاي عامل از اجراي آن طفره ميروند. مقصود اسعديساماني درباره کاهش نــرخ بلیت هواپیمــا در مهرماه گفت: نرخگذاري بلیت هواپیما تابع ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.