تغییر نظام ایران سیاست ما نیست

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری به سواالتی درباره تحریم احتمالی سوییفت در صورت ادامه تراکنش مالی با ایران و همچنین اظهارات وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره سیاست تغییر نظام در ایران در دولت کنونی پاسخ داد و گفت: چنین سیاستی را در پیش نگرفتهایم و باید درباره تعلیق تحریمها تصمیمگیریکنیم.

به گزارش ایلنا، مایک پمپئو در نشست خبری با حضور خبرنگاران به سوالی درباره مذاکره مقامات سابق دولت آمریکا با اروپاییها و ایرانیها پاسخ داد. وی در واکنش به این سوال که آیا دولت در صورت ادامه فرآیند تراکنشهای مالی ایران، اعضایهیاتمدیرهیاخودسوییفتراتحتتحریمقرارخواهد داد یا خیر؟ گفت: من از تصمیمات مرتبط با سوییفت اطالعی ندارم. هنوز تعدادی از تصمیمات تا قبل از ضرباالجل چهارم نوامبر باقی مانده است؛ ما باید درباره تعلیق تحریمها یا تعلیق بالقــوه تحریمها تصمیماتی را اتخاذ کنیم. پمپئو ادامه داد: اشتباه نکنید؛ چهارم نوامبر قواعدی اساسا متفاوت در ارتباط با هر کسی که ارتباط اقتصادی با جمهوری اسالمی را برای خود ضروری میداند، در نظر گرفته شده است. وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: این روز بزرگ و مهمی است و شما شاهدید که تعداد زیادی از کشورها هماکنون اقداماتی را برای خروج از ایران انجام داده و نمیخواهند پس از چهارم نوامبر روابط تجاریشــان را با آنها ادامه دهند. آنها میدانند تحریمهای آمریکا نه تنها جدی اســت، بلکه به عقیده من میدانند که این تالشهایشان در جهت حمایت از «اقدامات خصمانهای» اســت که رییسجمهور ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید درباره آن صحبت کرده است. اقداماتی شامل تامین موشک برای انصاراهلل که به فرودگاههای کشورهای عربی خلیج فارس حمله میکنند یا سوءقصدهایی که در قلب اروپا در جریان است. وی مدعی شد: جهان شاهد چالشی به مراتب بزرگتر از چیزی اســت که برجام قصد اشاره کردن به آن را داشت. جهانشاهداظهارنظرهاوبیانیههایینظیرچیزیاستکهاین هفته ایرانیها مطرح کردند. آنها گفتند، اگر ما به طور کامل توافق هستهای را ترک کنیم، آنها (غنیسازی اورانیوم را) در سطحی بسیار باالتر از سر خواهند گرفت. این به شما میگوید که این توافق به خودی خود همه راهها به سمت بمب اتم را، آنطور که به مردم آمریکا گفته بودید، نبسته است. پمپئو در مورد اظهارات جان کری که گفته بود دولت آمریکا درصدد تغییر نظام در ایران است، گفت: نه این سیاست (ما) نیست. بولتون و من هر دو به وضوح اعالم کردیم که این سیاســت آمریکا نیست و این اظهارات را بارها تکرار کردیم. ما از حق مردم ایران برای داشتن رهبری که خودشان میخواهند به شدت حمایت میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.