تعلل کنید،غنیسازی را افزایش میدهیم

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه اروپا باید تصمیم بگیرد میخواهد در برابر آمریکا تسلیم شود یا نه، از کشورهای اروپایی خواست تا خروج واشنگتن از توافق هستهای را جبران کنند. به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان گفتوگو با نشریه آلمانی اشپیگل از کشورهای اروپایی خواست تا با توجه به اقدام دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا مبنی بر خروج از توافق هستهای با ایران اقدام مثبتی صورت دهند وی همچنین اقدامات کشورش در سوریه را قابل توجیه دانســت. وی درباره نقش اروپاییها در پی اقدام آمریکا در خروج از توافق هستهای با ایران هم گفت: اروپاییها در برابر یک پرسش بنیادی قرار دارند که به قوانین روابط بینالملل مربوط میشود. آمریکا میخواهد خواست سیاسی و اقتصادی خود را به بقیه جهان تحمیل کند. درباره توافق هستهای با ایران، قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. ایران به آن پایبند است و آمریکا علیه آن اقدام کرد. اکنون آمریکا از همه میخواهد که قانون بینالمللی را نقض کنند. اروپا باید تصمیم بگیرد (چرا که) در صورتی که اینچنین شود، پیامدهای طوالنی خواهد داشت.

اشپیگل در ادامه درباره تحریمهای بیشتر آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر و امکان به صفر رساندن صادرات نفت این کشور و نیز تهدید حسن روحانی رییسجمهور ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز از ظریف پرسید و اینکه این موضعگیری نوعی اعالن جنگ به آمریکا خواهد بود. ظریف گفت که روحانی از شرایطی صحبت کرد که آمریکاییها بتوانند صادرات نفت ایران را قطع کنند و افزود: ما معتقدیم که چنین چیزی رخ نخواهد داد و ایران همچنان به صادرات نفت ادامه میدهد و اگر آمریکا میخواهد مانع از فروش نفت ایران شود به چیزی بیشــتر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شــرایط کامال متفاوتی خواهیم داشت. وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: ایران از هیچ تنشی حمایت نمیکند ما با حسن نیت درباره توافقی صحبت کردیم که به نفع تمامی کشورهای جهان از جمله آمریکاست. ۲1 گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی که دو مورد از آنها پس از خروج آمریکا از توافق هستهای اعالم شدهاند نشان میدهند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. ما میخواهیم (که به این روند) ادامه دهیم به این منظور آمریکا هم باید رفتاری عادی داشته باشد و به مسوولیتهای جهانی خود احترام بگذارد. وی افزود: اروپاییها و دیگر طرفهایی که توافق را امضا کردهانــد باید اثرات تحریمهای آمریکا را جبران کنند. آنها در ماه می یک بسته به ما پیشنهاد دادند که تعهدی مهم بود که اکنون باید اجرایی شود. مهم این است که اروپا چنین کاری را برای ایران انجام نمیدهد بلکه برای حاکمیت خود و منافع درازمدت اقتصادیاش انجام میدهد. ظریف گفت که اولویت برای ایران این است که فروش نفت در سطح معقولی ادامه داشته باشد و درآمد آن به ایران بازگردد ضمن اینکه سرمایهگذاری و همکاری در سطوح مختلف مانند اقتصاد، فناوری و تجارت وجود داشته باشد اما معیار در این زمینه نفت و بانک است.

وی در پاسخ به پرسش اشپیگل درباره اینکه کشورهای اروپایی نمیتوانند در شــرایطی که آمریکا این شرکتها را تهدید میکند، آنها را به تجارت با ایران وادار کند هم گفت: پرسش این است که آیا اروپا میخواهد که شرکتهای اروپایی از قوانین اروپا پیروی کنند یا از قوانین آمریکا یا اینکه (اروپا) تحت دیکته آمریکا قرار دارد. اتحادیه اروپا قوانین مسدودساز را در اختیار دارد. به این ترتیب میتواند شرکتهایی را که به دلیل تحریمهای آمریکا از همکاری با ایران خودداری میکنند مجازات کند. اروپا گفته که توافق هستهای با ایران در راستای منافع امنیتیاش است بنابراین باید آمادگی داشته باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد و این مساله کار بیهودهای نیست. اروپاییها باید تصمیم بگیرند که آیا آمادگی دارند حرفهای خود را عملی کنند.

وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: توافق هستهای با ایران یک توافق عاشقانه نیست بلکه توافقی منطقی است. ایران آمادگی دارد که تا زمانی که منافعش تامین شود، آن را اجرا کند. این کامال پرسشی کاربردی و نه احساسی است. روابط جهانی بر مبنای داد و ستد است. اگر این توافق در پی اقدامات آمریکا و عملکرد خنثی اروپاییها به هم بخورد در این صورت ما هم اقدام میکنیم.

خبرنگار اشپیگل از ظریف پرسید: آیا شما از توافق خارج میشوید؟ و خروج از توافق برای ایران چه مزیتی دارد؟ و وی پاسخ داد: ایران در خارج از توافق فرصتهایی دارد و ما خود را برای چنین وضعیتی آماده کردهایم. اما لزوما نیازی به پایان دادن (به توافق) نیست. بند6۳ توافق و قطعنامه1۳۲۲ شورای امنیت این امکان را به ما میدهد که (سطح پایبندی) را کاهش دهیم بدون اینکه از توافق خارج شویم. وی گفت که افزایش غنیسازی اورانیوم میتواند یکی از این موارد باشد.

پیشنهادترامپبرایمذاکرهمستقیمباایراندیگرموضوعی بود که خبرنگار این نشریه آلمانی به آن پرداخت و ظریف گفت: اگر مذاکره مستقیم در سطح ارتباط عمومی باشد، باید توافقی را به دنبال داشــته باشد اما هماکنون توافقی داریم که برای آن ۲1 سال مذاکره کردیم. ما ساعتها در سطح وزرا مذاکره کردیم که در تاریخ ایران و آمریکا بیسابقه است. اکنون ترامپ همه چیز را نابود میکند. چه کسی تضمین میدهد که او بــه توافق دیگر پایبند میماند. ما بار دیگر وقتمان را برای مذاکره مستقیم هدر نمیدهیم. ظریف بازگشت ترامپ به توافق هستهای با ایران را گامی ضروری دانست که میتواند امکان مذاکره را ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.