نمایندهای که خود را شایسته نمی داندکنارهگیری کند

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاســی- دو هفته پیــش پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید پشت تریبون مجلسشورایاسالمیرفتوضمنانتقادنسبت به اوضاع کشور، پیشنهادهایی را برای برونرفت از این اوضاع مطرح کرد. او در بخشــی از نطق خود نسبت به قوه قضاییه و نظارت استصوابی شــورای نگهبان اعتراض کرد و گفت: «به خدا پناه میبرم و خطابم را مقام معظم رهبری قرار میدهم زیرا اعتقــاد دارم تنها راه برونرفت از ابرچالشهــای فعلی، ورود رهبری برای نجات کشور اســت. همان گونه که ۰1 سال پس از انقالب در زمان امام خمینی (ره) نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر میرسد جمهوریت و اسالمی بودن نظام آن طور که باید در جامعه شکل بگیرد، صورت نگرفته، به تغییرات در این حوزهها کمک کنند.» همان موقع نطق این نماینده اصالحطلب زن مجلس به مذاق برخی اصولگرایان بهارســتان خوش نیامــد و از همان زمان که تریبون را به ســمت صندلی خود ترک کرد، مورد هجمه و اهانت آنان قرار گرفت. سلحشــوری همان روز گفته بود برخی از نمایندگان جبهه پایداری پس از نطقش به او معترض شدند و با ادبیاتی تند با او برخورد کردند. بعد از آن، عصبانیت دلواپسان از نطق پروانه سلحشــوری به اهانت به او ختم نشــده و ۰۲ نماینده با امضای نامهای خطاب به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، با انتقاد از اظهارات دو نماینده تهران در نطق میان دستور، اظهــارات این افراد را موجب تشــویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام خواندند و خواستار بررسی پرونده این افراد در قوه قضاییه شدند. با این حال اعضای فراکسیون امید، سلحشوری را تنها نگذاشتند و ضمن حمایت از سلحشوری میگویند پیگیر اهانت صورت گرفته نسبت به او خواهند بود. اما این سخنان سلحشوری واکنش عباسعلی کدخدایی را به همراه داشت. او در این خصوص گفت: شــورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به خیر نــه ضرر کرده و نه ناراحت اســت و استقبال هم میکنیم ولی این انتظار وجود دارد کــه در این نقد و انتقادات، نظرات صحیح و دقیق باشد ولی شورای نگهبان شرایط حداقلی را مدنظر میگیرد و مالکی برای احراز شایستگی افراد ندارد و اگر کسی فکر میکند شایسته نیست، کنارهگیری کند.

اما موضوع مهم دیگر در نشست سخنگوی شورای نگهبان قانون منع به کارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان است که تا دو ماه آینده الزم االجراســت. در ایــن مصوبه به کارگیری بازنشســتگان دولتی در جایگاههای روســای ســه قوه، معــاون اول رییسجمهــور و نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رییسجمهور بالمانع اعالم شده است. اما استانداران و سفرا و معاونین وزرا مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میشــوند. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان باالی ۰5 درصد، آزادگان باالی سه سال و فرزندان شهدا دیده شده است. رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی دو ماهه است و سازمانها و ارگانهایی که این قانون برایشان صادق است ظرف دو ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگــر قوانین، جرمانگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.

کدخداییدرنشستخبریخودباخبرنگاران در خصــوص این مصوبه گفــت: طرح منع به کارگیری بازنشســتگان طرح خوبی در اصالح نظام اداری کشــور است، پیش از این یکی دو بند موجب ابهام شــده بود که اعضا آن را برای رفع ابهام به مجلس اعاده کردند و مجلس نیز پس از اصالح برای ما ارسال کرد. وی افزود: در موارد مبهم، معلوم نبود اختیارات فرمانده کل قوا درخصوص دستگاه متبوع چه بود و اجازات خاصه را پیشبینی کــرده بود که پس از رفع ابهام، پنجشنبه عدم مغایرت این مصوبه با شرع و قانون را اعالم کردیم. این عضو شورای نگهبان در تشــریح نحوه ابالغ اظهار داشت: مصوبه از سوی رییس مجلس به رییسجمهور ارسال و رییسجمهور باید آن را ابالغ کند. این مصوبه سه دسته محدودیت دارد که شامل نمایندگان، وزرا، معاون رییسجمهور ...و و همچنین ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهدا میشود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طرح منع به کارگیری بازنشستگی برای جانبازان و آزادگان استثنا قائل شده اســت که همین مساله میتواند موجب تخلفاتی شود و در این باره شاهدیم برخی پس از مدتــی خود را جانباز باالی ۰5 درصد اعالم کردهاند. فکر نمیکنید این استثنا زمینه برخی تخلفات را ایجاد میکند، یادآور شد: نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت گیرد. اینکه در اجرا عین قانون عمل میشود و انحرافی صورت نمیگیرد سواالتی است که در بحثهای حقوقی و حقوق اداری هم مطرح است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این قانون هم ممکن اســت این سواالت و مباحث مطرح شــود. راهکار این است که قانون شفاف تدویــن و در مقام اجرا بــدون تبعیض اعمال شود.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانــون عام موخر قانون خاص مقدم را نســخ نمیکند مگر ذکر آن در قانون مقدم. در طرح به کارگیری بازنشســتگان بحثی از شهرداران نشده است. آیا طرح به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران هم میشود گفت: من درباره مصادیق ورود نمیکنم. وی در پاســخ به این سوال که طرح به کارگیری بازنشستگان شامل چه افرادی میشود زیرا کسانی هستند که روند بازنشستگیشانتکمیلنشدهاستاظهارداشت: این قانون شــامل افراد بازنشستهای میشود که به کار اعاده شــدهاند. کسی که در معرض بازنشستگی باشد ولو از سن بازنشستگی هم رد شده باشد ولی هنوز بازنشسته نشده و پروندهاش به صندوق بازنشستگی نرفته و قطع ارتباط اداری نشده را شامل نمیشود. این عضو شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا طرح به کارگیری بازنشستگان شامل صداوســیما هم میشود تصریح کرد: من درباره مصادیق ورود نمیکنم و به تشخیص دستگاه اجرایی ارتباط دارد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که بسیاری عامل مفاسد شورای شهر بابل را بهخاطر عدم بررســی صالحیتها توسط شــورای نگهبان میدانند. آیا ممکن است شورای نگهبان بررسی صالحیتها در انتخابات شوراها را برعهده گیرد خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نسبت به شوراها نه ادعا دارد و نه امکانات برای آن دارد پس امکان نظارت بر انتخابات شوراها منتفی است.

کدخدایی درباره الیحه مبارزه با پولشویی تصریــح کرد: این الیحه در نوبت اول به خاطر عدم لحاظ شدن نظرات قوه قضاییه به مجلس ارســال شــد. بعد مجلس این مورد را لحاظ و اسنادی را ارسال کرد که نشان از تایید الیحه و لحاظ شدن نظرات دستگاه قضا از سوی رییس قوه قضاییه بود. پس از این مساله این الیحه در دســتور قرار گرفت که در چهار بند به آن ایراد گرفته شده است.

وی از رد طــرح تشــکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در شورای نگهبان مورد بررســی قرار گرفت و شورای نگهبان دو ایراد به این مصوبه گرفت؛ اینکه در صدر مــاده واحده اطالق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خالف موازین شرع باشــند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقالب اشکال دارد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دومین ایراد شورای نگهبان به این طرح این بود که ذیل ماده واحده که بار مالی ناشــی از تغییر عنوان را از محل صرفهجویی تامین کرده است، با توجه به نظریه تفسیری شــورای نگهبــان مغایر با اصــل 5۷ قانون اساســی شــناخته شــد. کدخدایی با بیان اینکــه طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت ســوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش نیز در شورای نگهبان مورد بررســی قرار گرفت، ابراز داشت: این طرح با توجه به اصالحات به عمل آمده مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی اضافه کرد: همچنین طرح اصالح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس نیز به تایید شــورای نگهبان رسید و طرح دائمی شــدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران نیز مورد بررســی قرار گرفته و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این عضو حقوقدان شــورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح اصالح قانون صدور چک بیان کرد: طرح اصالح قانون صدور چک نیز با سه ایراد شورای نگهبان مواجه شــد و برای اصالح مجددا به مجلس شورای اسالمی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.