فرانسه برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک ایران اقدام جدی کند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تعداد اندکی معاند ضد ایرانی قصد تعرض به سفارت ایران در پاریس را داشتند که موفق نشدند. بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص تعرض به سفارت ایران در پاریس ضمن تایید این خبر گفت: بعد از ظهرروز جمعه تعداد اندکی از افراد معاند ضدایرانی قصد تعرض و آسیب رساندن به ساختمان سفارت جمهوری اسالمی ایران در پاریس را داشتند که البته موفق به این کار نشدند و نتوانستند به داخل ساختمان سفارت وارد شوند و با پرتاب اشیایی به سمت ساختمان سفارت، خساراتی به آن وارد کردند. وی افزود: متاسفانه با وجود انتظار طبیعی که از پلیس فرانسه وجود داشت، آنان هنگام حضور این مهاجمان که از وابستگان

موقع در محل حاضر نبودند که موضوع تهاجم این گروه و عدم حضور بهنگام پلیس، تحت بررسی و پیگیری است. خاطرنشان

کنم پس از پیگیریهای متعدد و حضور نیروهای ذیربط تعدادی از مهاجمان توسط پلیس دستگیر شدند که خواستار محاکمه و مجازات آنها و اعالم نتیجه از سوی مقامات ذیصالح هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال بار دیگر به وزارت خارجه فرانسه یادآوری کرد که تامین امنیت اماکن دیپلماتیک برعهده کشــور میزبان است و الزم است نسبت به حفاظت و صیانت از کلیه اماکن دیپلماتیک ایران در فرانسه، تمهیدات و اقدامات جدی و الزم را به عمل آورند.به گزارش پایگاه اطالعرسانی شبکه خبر، چند نفر از اعضای گروهک ضد انقالب کومله به سفارت ایران در پاریس تعرض کردند. در این حادثه که عصر جمعه رخ داد، حدود 15 نفر از عناصر این گروهک تروریستی با اهانت به پرچم مقدس جمهوری اســالمی، اقدام به پرتاب سنگ و اشیای مختلف از جمله لوازم کامپیوتر، کپسول آتشنشانی ...و کردند و شیشههای ساختمان سفارت را شکستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.