معرفی متخلفان سلب عضویت شده شوراها به مراجع رسیدگی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- ســخنگوی وزارت کشــور گفت: متاســفانه در پنج سال اخیر تمامی ۳۸۲ عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم شدهاند، به پیشنهاد استانداران و صرفا به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دســتگاهها داشتهاند به مراجع رسیدگی معرفی شدهاند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفان را شناسایی و برای برخورد به هیاتها معرفی نکردهاند. سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که اخیرا آقای الویری رییس شورای عالی استانها در سخنانی گفته بودند که سلب عضویت ۳۸۲ نفر از اعضای شوراهای شهر که جنابعالی آن را عنوان کردهاید مربوط به پنج ســال است نه یک سال و ارائه این آمار از برخورد با متخلفان را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، نظر شما در این خصوص چیست اظهار داشت: بنده در مصاحبه قبلی تاکید کردم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشــور در دولت تدبیر و امید است و البته مشــخص اســت که دولت تدبیر و امید حدود پنج سال است که مسوولیت امور را برعهده دارد اما در این میان مساله مهمتری وجود دارد و آن، سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشی آن است. وی در ادامه افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیمگیری آنها امور عمومی را متاثر میســازد از ضروریات اســت و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابال پاسداشــت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راســتی به وظایف خود عمل میکنند، برخورد با متخلفان از اهمیت دوچندان برخوردار است. سخنگوی وزارت کشور افزود: متاسفانه در پنج ســال اخیر تمامی ۳۸۲ عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم شدهاند، به پیشنهاد استانداران و صرفا به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دستگاهها داشتهاند به مراجع رسیدگی معرفی شدهاند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفان را شناسایی و برای برخورد به هیاتها معرفی نکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.