مجمع تشخیص، نظر مجلس را درباره الیحه «حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی» پذیرفت

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مجمع تشــخیص مصلحت نظام با حضور اعضا تشــکیل جلسه داد. در ابتدای جلسه آیتاهلل موحدیکرمانی با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، تعمق در قیام اباعبداهلل الحسین (علیه السالم) را نیاز جوامع اســالمی و همه آزادیخواهان دنیا دانست و گفت: فهم عمیق این حقیقت که در نظام هســتی ارزش واالیی وجود دارد که برای آن باید از جان و مال و فرزندان و همه امتیازات مادی گذشــت، یکی از اهداف مهم بزرگداشت واقعه کربالست و آن، ارزش بزرگ تعبد الهی و التزام به دین و تکالیف الهی است. وی افزود: فهم عمیق و معرفت حقیقِی مخاطباِن پیام سرور و ساالر شهیدان نسبت به قیام آن حضرت موجب میشود تا در کارزار بین حق و باطل در هر زمان و مکانی، از جان و مال خود بگذرند و اگر این توفیق برای کســی مهیا شد به مقام محمود که در زیارت عاشورا آن را از خداوند متعال مسألت میکنیم نایل میشود. براساس این گزارش در ادامه این جلســه تبصره 1 ماده5 الیحه حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی کشور اختالفی مابین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مطرح شد که پس از بحث و بررسی و اظهار نظرهای موافق و مخالف، اعضای مجمع نظر مجلس را به عنوان مصلحت با بیش از دوســوم آرا و برای مدت ۰1 سال به تصویب رساندند. بر اساس این تبصره منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، بر اساس فرآیندهای «بهنژادی» و «دستورزی ژنتیکی» با رعایت مفاد این قانون و ســایر قوانین مربوط به مالکیت فکری، توسط نهادهای متولی موضوع ماده۳ این قانون، قابل ثبت است و این ثبت موجب مالکیت فکری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.