آیندهای که روشن نیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ریحانه جوالیي- 21 آبان ســال گذشته ساعت 10 شب بود که زمین زیر پایشان لرزید. همان روز تمام رسانههاي داخل و خارج از زلزله 7/3 ریشتري کرمانشــاه خبر منتشر کردند و شــبکههاي مجازي هم پــر از فیلم و عکس از مناطق زلزلهزده و بازماندگان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.