مصرفکننده باز هم ضرر میکند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

گروه بازرگانی- ماجرای رانت دالر 4200 تومانی با نرخ بازار آزاد، به نظر میرسد دوباره در حال تکرار است. بنابراین اگر دولت نرخ ارز را مدیریت نکند و به بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد ارزی اکتفا کند، نه تنها بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر کرده و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.