شهردار لندن خواستار تکرار همهپرسیبرگزیتشد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهوله- صادقخان، شهردار لندن با انتقاد شدید از سیاست بریتانیا در اجرای برگزیــت- طرح خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا- خواستار همهپرسی دوباره از شهروندان بریتانیا شده است. بریتانیا باید در بهار آینده اتحادیه اروپا را ترك کند.

طرفداران برگزاری همهپرســی جدید در مــورد برگزیت از حمایــت یک چهره سرشناس دیگر برخوردار شدند. صادقخان، شهردار لندن با انتقاد شدید از دولت بریتانیا، خواستار برگزاری یک همهپرسی دیگر در مورد برگزیت شده است.

او در مقالهای برای مجله هفتگی «آبزرور» خواستار شده که به شهروندان بریتانیا یک فرصت دیگر برای مانــدن در اتحادیه اروپا داده شود. او پیامدهای اجرای برگزیت را برای اقتصاد،فرصتهایشغلیوسیستمبهداشت و درمان دولتی بریتانیا اسفبار خوانده است.

صادقخان کــه از ژانویه ســال 201۶ میالدی شهردار لندن است، تاکنون مخالفتی با برگزاری همهپرسی جدید در مورد برگزیت نکرده بود اما حال برای نخستینبار از برگزاری آن حمایت کرده است. او در مقالهای که به عنوان مهمان برای «آبزرور» نوشته، تصریح کرده است که فکر نمیکرده زمانی از چنین اقدامی حمایت کند.او عملکرد دولت بریتانیا در ماجرای برگزیت را تاسفبرانگیز خوانده و آن را «خطری برای استانداردهای زندگی در بریتانیا و فرصتهای شغلی» در این کشور دانسته است. صادقخان نوشته است چارهای جز این نمیبیند که به شــهروندان بریتانیا شانس ماندن در اتحادیه اروپا داده شود.

او نوشته است: در مدت زمان کوتاهی که برای مذاکره با اتحادیه اروپا باقی مانده است تنها دو نتیجه مورد انتظار است؛ دستیابی به یک توافق بد برای بریتانیا یا عدم دستیابی به یک توافق، که بدتر است. من گمان نمیکنم که کسی به ترزا می مسوولیت داده باشد که اینگونه اقتصاد و معیشت مردم بریتانیا را به بازی بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.