سیرک ترامپ در شورای امنیت

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياســي- اياالت متحــده عنوان كرده بود از رياســت دورهاي خود بر شــوراي امنيــت ســازمان ملل متحد بــراي برگزاري نشستي درباره ايران در حاشيه اجالس ساليانه سازمان ملل استفاده خواهد كرد. در اين راستا مقرر شد اين نشست ۶2 سپتامبر (۴ مهرماه) با محوريت ايران برگزار شود. همين خبر كافي بود كه حضور يا عدم حضور حســن روحاني رييسجمهور كشــورمان در اين نشســت به كانون بســياري از تحليلهاي مثبت و منفي بدل شود. هر چند كه روزنامه نيويورک تايمز چهارشنبه هفته گذشته عنوان كرد كاخ سفيد دستور كار جلسه ۶2 سپتامبر شوراي امنيت به رياست دونالد ترامپ، كه قرار بود صرفا بر موضوع ايران تمركز داشــته باشد را تغيير داده و آن را گســتردهتر كرده است. اما اين خبر در صورت صحت باز از ميزان حساســيت حضور روحاني در اين نشســت كم نميكند. اين مساله وقتي ابعاد گستردهتري پيدا كرد كه عدهاي احتمال ديدار روحاني و ترامپ را در حاشيه اين اجالس باال دانستند. اين البته براي نخستينبار نيست كه عدهاي در كشور نسبت به حضور روحاني در اين اجالس ابراز نگراني ميكنند. در سال 201۴ نيز كه باراک اوباما رياســت دولت در آمريكا را برعهده داشت چنين واكنشهايي وجود داشت و نمايندگان وقت از روحاني خواسته بودند در اين اجالس حاضر نشود چرا كه احتمال ديدار روسايجمهور ايران و آمريكا را زياد ميدانستند. امسال نيز برخي از جريانهاي سياسي بر اين موضوع تاكيد كردند، روزنامه كيهان در مطلبي عنوان كرد كه اساســا حضــور روحاني در اين اجالس ساليانه چه دستاوردي ميتواند داشته باشد و با وجود اهانتهاي ترامپ به جمهوري اسالمي، شــركت نكردن روحاني در اجالس ميتواند پاسخ مناسبي به اهانت دولت آمريكا باشد. البته در مقابل، برخي نيز معتقدند روحاني نبايد از فرصت به دست آمده براي سخنراني در اين اجالس بگذرد و عــدم حضور او ميتواند پيام نامناسبي به متحدان تهران مخابره كند. به گفته بسياري از كارشناسان اگرچه ترامپ قصد دارد در اين اجالس فضا را عليه ايران تيره و تار كند، اما مقامات كشورمان ميتوانند اين شرايط را با يك سخنراني حساب شده به نفع خود به پايان برسانند، اما عدم حضور رييسجمهور يا نمايندهاي از تهران در اين اجالس تنها به معناي خالي كردن ميدان رقابت است و بيش از پيش به مقامات كاخ سفيد فرصت ميدهد تا با لفاظي به ايران حمله كنند و اين براي ديپلماسي كشورمان وضعيت مناسبي نيست.

در همين رابطه علي خرم كارشناس مسائل سياســي در گفتوگو بــا «جهانصنعت» در خصوصنشستشورايامنيتگفت:ايننشست ميتواند در راســتاي تمامي شوهاي سياسي ترامپ و هيلي براي بهرهبرداري از ايرانهراسي براي اجماع جهاني عليه تهران مورد استفاده قرار بگيرد كه به نظر كاخ سفيد به دنبال اين برنامه براي آن روز است. در اين خصوص معتقدم اين شوي سياسي كه ترامپ در ۴مهرماه به دنبال اجراي آن است، برنامهاي براي انتخابات كنگره آمريكا در خصوص پيــروزي جمهوريخواهان است. البته اين شوي سياسي و به زعم ترامپ، برگ برنده واشــنگتن ميتواند به عامل باخت ديپلماتيك او بدل شود. اين مساله بستگي به ديد و نگاه تهران در اين خصوص دارد. لذا نشست ۴ مهرماه از آن دست مسائل ديپلماتيك است كه كنترل آن ميتواند در دست ما باشد.

وي تاكيد كرد: وقتي جلســهاي عليه ايران تشكيل ميشود ايران بايستي خودش را براي شركت در اين جلسه آماده كند و نگذارد چيزي عليه ايران در اين جلسه تدوين شود لذا ضرورت حضور ايران از همين جا مشخص است. اما اينكه در چه سطحي باشد بايد گفت كه چون سطح آن رييسجمهور است براي اينكه ايران بتواند در مقام مساوي پاسخ بدهد بايد رييسجمهور حضور پيداكند تا به صورت متقابل پاسخ دهد.

اما اگر ايران شركت نكند واضح است همين اتهامات و بافتههــاي ترامپ عليه ايران در آن نشست جا ميافتد و صورت جلسه خواهد شد اگر قرار است اتهامات ترامپ تصويب نشود بهتر است سخنراني رييسجمهور ما در كنار آن باشد تا هركسي به صورتجلسه نگاه ميكند سخنان هر دو طرف را ببيند.

وي افزود: ترامپ ميخواهد در اين جلســه شركت كند و خودي نشان دهد و آن را بخشي از تبليغات مثبت خود براي انتخابات مياندورهاي قرار دهد و برگي به پيروزيهايي خود اضافه كند. خرم پيشبيني كرد كه ترامپ ميخواهد در اين نشست از داليل خروجش از برجام سخن بگويد و پيشنهاد كند كه چون ايران به روح قطعنامه عمل نكرده پس ضروري است 2231 را منسوخ اعالم كنند.

خرم تصريح كرد: البته با وجود اينكه اتهامات و توهينها از جانب ترامپ در اين نشست مطرح خواهد شد، اما اين بدان معنا نيست كه نتوان نشست شــوراي امنيت را تحت كنترل خود درآورد. حتــي با وجود آن كه ترامپ رياســت اين نشست را بر عهده خواهد داشت. ايران اگر با برنامهريزي درست اين نشست را پيش ببرد، ميتواند به برگ برنده ايران بدل شود.

نشست شــوراي امنيت، محل نقد سياستهاي آمريكا خواهد شد

حشمتاهلل فالحتپيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اســالمي در خصوص ســطح حضور ايران در نشست شوراي امنيت ســازمان ملل با توجه به رياست دورهاي ترامپ و تهديداتي كه عليه جمهوري اسالمي كرده است، گفت: اعتقاد من اين اســت كه در اين نشست روحاني و ظريف هر دو بايد حضور پيدا كنند، چون اين نشست ظرفيتي براي ايران است و در اين مجمع كشورها مواضع خود را اعالم ميكنند.

وي با بيان اينكه امســال رياســت ماهيانه اين نشســت به عهده آمريكاست، گفت: اما با اين شــرايط نيز معتقدم اين نشست به شكل بيسابقهاي به محل نقد سياست آمريكاييها تبديل خواهد شد. فالحتپيشه افزود: ايرانيها بيش از همه ميتوانند زبان نقد خود را با توجه به مصداقي كه امروز وجود دارد و آن مســائل مربوطبهصلحوهمزيستيبينالملليوهمچنين مساله برجام است به منصه ظهور بگذارند. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه به اعتقاد من ايران بايد در باالترين سطح در اين نشســت حضور پيدا كند، گفت: بر اين اساس در آنجا برحسب مذاكرات خاص تقسيم كاري بين رييسجمهور و وزير خارجه صورت گيرد. وي با مقايســه ترامپ با هيتلر گفت: در دنياي امروز تنها كســي كه ميتــوان او را در شكستن معاهدات بينالمللي با هيتلر مقايسه كرد رييسجمهور آمريكاست.

فالحتپيشــه با بيان اينكه سازمان ملل، ســازمان ناظر بر معاهدات بينالمللي اســت، تصريح كرد: در اين شرايط به خاطر مقتضيات حاكــم و حق وتو و عضويت دائم در شــوراي امنيت و رياست دورهاي آن كه امسال به عهده ترامپ است فضا، فضايي به شدت انتقادي عليه آمريكاييهــا خواهد بود و از ايــن رو ايرانيها ميتوانند در نقد سياستهاي آمريكا در قبال برجام صحبت كنند و مشروعيت سياستهاي جمهوري اســالمي را آنجا مطرح و در موضوع برجــام و رويكرد مشــاركتجويانه جمهوري اسالمي از حقوق كشورمان دفاع كنند. همچنين در اين نشست ميتوان از جامعه جهاني خواست در اين شرايط با طرف عهدشكن همراه نشوند.

وي دليل ديگر ضرورت حضور هيات ايراني در نشســت شــوراي امنيت ســازمان ملل را برگزاري نشســتهاي حاشــيهاي دانست و گفت: در برگزاري نشســتهاي سازمان ملل حاشــيهها همواره اهميتي كمتر از متن ندارد و آن، جايي است كه مقامات سياسي كشورها براســاس سطح حضورشــان امكان مذاكرات گســترده را خواهند داشــت و روابط دوجانبه را پيش ببرند. فالحتپيشــه تصريح كرد: در شرايط كنوني نيازهاي كشور به گونهاي است كه ظريف و روحاني هر دو بايد در اين نشست شركت كنند.

رييس كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاســخ به سوالي ديگر در خصوص اينكه آيا جو حاكم بر نشست شوراي امنيت سازمان ملل ضد ايراني نخواهد بود و اين حضور مقامات كشور را با تنگنا مواجه نخواهد كرد گفت: كشورهاي اروپايي در موضوع برجام در سمت ايران قرار دارند ضمن اينكه معموال روح حاكم در سازمان ملل هم كشورهاي غيرمتعهد هستند و ايران براســاس وظيفه سنتي خود ميداندار سياستهاي غيرمتعهدهاست.

وي تصريح كرد: بر اين اساس ۴11 كشور غيرمتعهد در سازمان ملل صاحب راي هستند كه به شــدت از سياستهاي يكجانبه آمريكا آسيب ديدهاند و از آن گذشته بازيگران ديگري مثل چين و روسيه نيز هستند. فالحتپيشه در پايان تاكيد كرد: عدم حضور ايران باعث خواهد شد يك پاي ثابت نقد سياستهاي آمريكا در نشست شوراي امنيت سالجاري در سازمان ملل حضور نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.