تعلل شركتهاي بزرگ در واریز ارز به سامانه نيما

Jahan e-Sanat - - News -

در پي تعلل برخي صادركنندگان در واريز ارز صادراتي به سامانه نيما و اعالم كوتاهيشركتهايبزرگصادراتيدراينزمينه،نايبرييسكميسيونمديريت واردات اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد: شركتهايي همچون پتروشيميها و نفتيها كه برندشان براي صادرات مورد تاييد است، زودتر ميتوانند ارز حاصل از صادرات خود را دريافت و وارد سامانه نيما كنند اما اين شركتها بعضا ديرتر ارز خود را به سامانه نيما واريز ميكنند كه علتش را فقط خدا ميداند.

پس از راهاندازي سامانه ارزي نيما (نظام يكپارچه مديريت ارزي) توسط بانك مركزي، قرار بر اين شد كه ارز، از سوي صادركنندگان در اين سامانه براي واردكنندگان تامين شود اما به دليل اينكه بعد از گذشت مدت كوتاهي نرخ ارز در اين سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله زيادي گرفت، برخي صادركنندگان تمايلي به فروش درآمد ارزي خود در اين سامانه نداشتند يا ارز صادراتيشان را با تاخير عرضه ميكنند كه اين امر مشكالتي در بخش تجارت ايجاد كرد و گاليه تند رييسجمهور را به دنبال داشت.

به گونهاي كه روحاني طي سخنرانياي در جشنواره شهيد رجايي، بخشي از التهابات اقتصادي را داخلي دانست و تاخير در فروش ارز از سوي شركتهاي صادراتي را خيانت به كشور خواند و دستور عزل و معرفي اين افراد به دادگاه را داد.

در اين ميان خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولي در امر صادرات و واردات، اعالم كرد كه «نارضايتي رييسجمهور از شركتهاي عمده صادراتي در بخش پتروشيمي، محصوالت پايه نفتي و كانيهاي فلزي است كه اكثرا اين شركتهاي شبهدولتي، وابسته به هلدينگهاي بزرگ سرمايهگذاري و با مديريت دولتي يا وابسته به نهادها هستند كه به تعهد خود در اين زمينه عمل نكردند و ارز صادراتيشان را كامل به سامانه نيما نياوردند.»

در اين راستا محمدرضا صفا، نايبرييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: چرخه برگشــت پول حاصل از صادرات كاال به اين صورت اســت كه صادركننده زماني كه كاالي خود را صادر ميكند، بين ۵1 روز تا حداكثر يك ماه زمان ميبرد تا ارز حاصل از صادرات به چرخه برگردد. دليل اصلياش هم اين است كه اين تبادلها از طريق سيستم بانكي به فروش نميرسد و نقد از كشور صادر شده دريافت ميشود. بنابراين از حمل كاال تا رسيدن به كشور مقصد، از تخليه تا فروش بين 10 روز تا يك ماه طول ميكشد تا ارز به سيستم نيما برگردد.

وي با تاكيد براينكه كساني كه شناخته شده هستند و برندشان براي صادرات مورد تاييد است، گفت: اين افراد زودتر ميتوانند ارز حاصل از صادرات خود را دريافت و وارد سامانه نيما كنند، همچون پتروشيميها و محصوالت نفتي اما اين شركتها بعضا ديرتر ارز خود را به سامانه نيما واريز ميكنند كه علتش را فقط خدا ميداند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: سامانه نيما نسبت به بازار آزاد، نرخ پايه دارد و ارزانترين قيمت است كه به صورت نوبتدهي براي متقاضيان تامين ميشود. در سيستم نوبتدهي هم تا زمان تامين ارز از صرافيها و بانكها حداكثر يك هفته طول ميكشد، چراكه تا فرمها تهيه و از طريق سيستم، خريد انجام شود و بانك عامل يا صرافيهاي عامل خود را براي دريافت ارز معرفي كنند، حداكثر پنج روز تا يك هفته زمان ميبرد و بعد از آن اگر ارز در سامانه موجود باشد، در اختيار واردكننده قرار ميگيرد.

صفــا اظهار كرد: تا امروز در سيســتم نيما براي خريــد ارز و واردات كاال مشــكلي نداشتهايم، چراكه حداكثر يك هفته تا 10 روز مدت طوالني براي تامين ارز نيست. در حال حاضر در سامانه نيما اگر بخواهيم سريعا ارز مورد نياز خود را تهيه كنيم و ثبت سفارش كاال صورت گيرد و تاييد شود، دو - سه روز زمان ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.