دومینوی اخراج در راه پنتاگون

Jahan e-Sanat - - News -

به باور تحليلگران همزمان با افزايش خشونتها در افغانستان ۷۱ سال پس از حمله آمريكا به اين كشور، درگيريها در اين كشور ميتواند امسال حتي مرگبارتر از جنگ داخلي سوريه باشد.

خبرگزاري فرانســه در گزارشي آورده است: اين ارزيابي مبهم به شدت با چشمانداز عمومي از ماموريت پشتيباني ناتو در كابل تناقض دارد و به افزايش روحيه نااميدي در افغانستان متاثر از جنگ منجر شده است. ناظران ميگويند اين تحليل نشان ميدهد كه استراتژي دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا درباره افغانستان ناكام مانده و شكست خورده است.

جاني والش، كارشناس مسائل افغانستان در موسسه صلح آمريكا ميگويد: افزايش تلفات در افغانستان و پايان احتمالي درگيري در سوريه ميتواند باعث شــود درگيري افغانستان امسال به مرگبارترين درگيري در جهان بدل شود. سالهاي زيادي به ســال جديد پرخشونت در افغانستان بدل شدهاند و اين اوضاع در حال بدتر شدن است.

او در ادامه ميگويد: حضور نيروهاي بيشتر در افغانستان براساس استراتژي ترامپ به معناي نبرد بيشتر و تلفات بيشتر است. اوضاع نظامي در اين كشور به صورت كلي يك بنبست است. بر اساس گزارش ديدهبان حقوق بشر سوريه، درگيري در سوريه كه يك دهه پس از جنگ افغانستان آغاز شده، امسال باعث كشته شدن بيش از ۵۱ هزار تن شده است.

گرائم اسميت، رايزن گروه بينالمللي بحران به خبرگزاري فرانسه ميگويد: برخي از نشانهها وجود دارد كه بر اساس آن، در جنگ افغانستان بيش از ۰۲ هزار تن در سالجاري ميالدي كشته شدهاند كه شامل غيرنظاميان و نيروهاي مهاجم ميشود. اين تعداد ميتواند حتي از ساير درگيريها و احتماال از جنگ داخلي سوريه هم بيشتر شود.

براساس گزارش «برنامه دادهاي مربوط به درگيريها آپساال» )UCDP( در سوئد، اين آمار براي افغانستان بسيار باالست. براساس اين آمار، تعداد مجموع كشــتههاي تمامي طرفهاي درگير در جنگ افغانستان در سال ‪۹۱ ۷۱۰۲،‬ هزار و ۴۹۶ تن بود. مجموع تلفات از سال ۴۱۰۲ و با خروج نيروهاي ناتو از اين كشور به سرعت افزايش داشته است.

براساس گزارش اخير سازمان ملل، كشتههاي غيرنظاميان افغان در شش ماهه نخست ‪۲۹۶۱ ۸۱۰۲،‬ تن بوده است. نصرت رحيمي، سخنگوي وزارت كشور افغانستان تخمين زده كه ۰۰۳ تا ۰۰۴ شبهنظامي دشمن در هر هفته كشته ميشوند اما آمارهايي درباره كشتههاي غيرنظاميان يا نيروهاي دولتي ارائه نكرده است. از سال پيش كه دولت واشنگتن با درخواست كابل در محرمانه گذاشــتن تلفات جنگ در افغانستان موافقت كرد، دادههاي مربوط به تلفات نيروهاي امنيتي افغان در دسترس عموم قرار نميگيرد.

براســاس آمارهاي منتشر شده از سوي بازرس كل ويژه آمريكا در امور بازسازي افغانستان (سيگار) و پيش از اين مخفيكاري، تعداد تلفات نيروهاي امنيتي هر ســال بيش از ۰۰۰۵ نفر بود. سيگار همچنين اعالم كرده كه برنامههاي ترامپ درباره افغانستان پيشرفت كمي دربرداشته است. بيشتر تحليلگران بر اين باورند كه تعداد تلفات افغانســتان بيانگر وخامت اوضاع اســت. تعداد تلفات ســالجاري ميالدي براي نيروهاي دولتي اين كشور ميتواند بسيار وحشتناك باشد.

خشونت در ســالجاري ميالدي با توجه به تاخير طوالنيمدت انتخابات پارلماني كه قرار است ۰۲ اكتبر برگزار شود و ازسرگيري تالشها براي شركت دادن طالبان در مذاكرات صلح دامن زده شده است. طالبان بار ديگر براي خود ميدانهاي نبرد دست و پا كرده و داعش كه در سال ۴۱۰۲ براي نخستينبار در اين كشــور ظهور كرد، حمالت را در بسياري از مناطق افغانستان افزايش داده است.

عتيــقاهلل عمارخيل، يكي از ژنرالهاي بازنشســته افغــان ميگويد: درگيريها در افغانستان بيشــتر ناشي از ساير كشورهاي منطقه به ويژه پاكستان اســت. او به آمريكا هشدار داده كه در تسلط يافتن بر پاكستان شكست خورده؛ پاكستاني كه به پناه دادن به رهبران طالبان متهم است. با وجود درگيريها در افغانســتان، ژنرال جان نيكلسون، رييس فرماندهي ارتش آمريكا در افغانستان ماه گذشته ميالدي بر اين مساله تاكيد كرد كه استراتژي ترامپ كه شامل استقرار هزاران نيروي مازاد آمريكايي و افزايش حمالت هوايي است، كارساز بوده است.

پيت لوپو، ســخنگوي نيروهاي آمريكايي به خبرگزاري فرانسه ميگويد: نيروهاي آمريكايي در افغانستان همچنان به گفتن حقيقت درباره اين جنگ متعهد هستند. طالبان و ساير گروههاي شبهنظامي در افغانستان كنترل ۴۱ درصد از ۷۰۴ منطقه اين كشور را برعهده دارند كه از سال گذشته ميالدي و با اعالم استراتژي جديد ترامپ تغييري نكرده است.

دولت كابل نيز ۶۵ درصد كنترل نواحي افغانستان را برعهده دارد درحالي كه در آگوســت ۷۱۰۲، اين ميزان ۷۵ درصد بود. به دست آوردن كنترل مابقي مناطق در افغانستان نيز در جدل است. با وجود افزايش خشونت در افغانســتان، آتشبس غيرمنتظره بين كابل و طالبان در ژوئن باعث ايجاد بارقهاي از اميدواري در راستاي صلح در كشور شد. تالشها براي متقاعد كردن شبهنظاميان طالبان براي مذاكره پايان جنگ هنوز ادامه دارد.

مايكل كوگلمان از موسســه ويلسون ميگويد: دولتهاي افغانستان و آمريكا متوجه شــدهاند كه روند صلح تنها راه پايان جنگ و خشــونت و گســترش جنگ اســت. مقامهاي آمريكايي با نمايندگان طالبان در قطر در ژوئيه ديدار كردند و ساير نشستها هم احتماال در ماه جاري ميالدي انجام ميشود. اين تمام چيزي است كه براي پايان جنگ و خشونت انجام شده است.

نيويوركتايمز در گزارشــي با اشــاره به اختالفــات ميان رييسجمهــور و وزير دفاع آمريكا، آينده كاري جيمز ماتيس را در هالهاي از ابهام دانسته و نوشت، دونالد ترامپ درصدد آن است كه پس از انتخابات مياندورهاي، فرد ديگري را به رياست پنتاگون بگمارد.

به نوشته اين روزنامه، دونالد ترامپ احتمال جايگزيني جيمز ماتيــس، وزير دفاع كابينه خود را پس از انتخابات مياندورهاي ششــم نوامبر بررســي ميكند. بعد از منتشر شدن گزارشهايي مبني بر احتمال استعفاي جيمز ماتيــس وزير دفاع آمريــكا، اكنون كه گفته ميشــود كه دونالد ترامپ رييسجمهور اين كشور، خود در فكر بركناري اوست.

روزنامه نيويوركتايمز در مطلبي گزارش داد، مدتي اســت كه شام مشترك ماتيس با ترامپ قطع شده و در تمام مصاحبههاي گرفته شده از دهها مقام كاخ سفيد، كنگره، مقامات فعلي و پيشين وزارت دفاع آمريكا طي شش هفته گذشته، حسي از وخيم شدن روابط اين دو نفر غالب است.

تقريبا تمام مقامات مورد مصاحبه، از جمله وكال و افراد مورد اعتماد ژنرال ماتيس كه درباره تنشهــاي بين او و ترامپ صحبت كردند، از ترس اخراج شــدن، خواستار عدم افشاي نام خود شــدند. مقامات كاخ سفيد و مشاوران ترامپ ميگويند ماتيس بارها از درخواستهاي ترامپ شــانه خالي كرده و او نيز به فكر اين افتاده كه كسي بايد زمام امور در پنتاگون را به دست بگيرد كه حمايت كالمي بيشتري از مواضع وي داشته باشد.

اختالفــات عميق بين ترامــپ و ماتيس بر ســر موضوعاتي چون سياستها در قبال ناتو، تــداوم رزمايشهاي نظامــي بزرگ با كرهجنوبي و خروج از توافق هســتهاي ايران طي چهار ماه گذشــته مزيد بر علت تمايل رييسجمهور آمريكا براي بركناري وزير دفاع خود شده است.

به نوشــته نيويوركتايمز، ترامپ دو ماه پيش ديدار ماتيس با ديگر مقامهاي دفاعي كشــورهاي عضو ناتو را كه ماهها براي آن برنامهريزي شــده بود به هم زد؛ به طوري كه ماتيس و ديگر مقامها از نمايندگان ديگر كشــورها خواســتند كه تا پيش از رسيدن ترامپ به بروكســل توافق نهايي را تكميل كنند. درباره رزمايشهاي مشــترك آمريكا و كرهجنوبي نيز ترامپ برخالف نظر ماتيس دســتور توقف اين تمريــن نظامي را براي پيشبرد مذاكرات با كرهشمالي داده بود. ماه گذشته پس از آنكه ماتيس در يك كنفرانس خبــري از احتمال بازگشــت رزمايشهاي بزرگ ميان آمريــكا و كرهجنوبي خبر داد، ترامپ در پيامي توئيتري گفت كه در حال حاضر دليلــي براي صرف هزينههاي گزاف براي چنين رزمايشهايي نيست.

اين اختالفها در حالي است كه وزير دفاع آمريكا و رييسجمهور متبوعش بر سر توافق هســتهاي ســال ۵۱۰۲ با ايران نيز اختالف داشتند و اكنون پس از خروج واشنگتن از اين توافق نيز همچنان اختالفاتشان باقي است. ترامپ در ارديبهشت سالجاري اعالم كرد كه واشنگتن از برجام خارج شده و تحريمهاي رفع شده به مدد اين توافق را بازميگرداند.

براســاس گزارش نيويوركتايمز، ماتيس تاثيرگــذاري تصميم ترامپ بــراي خروج از برجــام را كه برخالف توصيههاي وي صورت گرفته بود، زير سوال ميبرد. وزير دفاع آمريكا به همكاران خود گفته است كه هيچ تغييري در رفتــار ايران پس از خروج ترامپ از برجام مشاهده نكرده است.

ماتيس كه در زمان باراك اوباما رييسجمهور پيشين آمريكا رياست فرماندهي مركزي ارتش اردوغان„آمريكا„را„متهم„كرد اين كشــور را برعهده داشت، به دليل مواضع تنــدي كه عليه ايران ميگرفت، از مقام خود بركنار شد. اين در حالي است كه وي در دولت ترامپ موضعگيريهاي كرده كه با نظرات افراد ايرانستيزي همچون جان بولتون مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در تضاد است.

نيويوركتايمز مينويسد: ورود ميرا ريكاردل – كه ســابقه خصومت با ماتيس را دارد – به كاخ ســفيد در اوايل ســال ۸۱۰۲ به عنوان معاون مشاور امنيت ملي ترامپ، با اظهارات جديد مبني بر احتمــال بركناري وزير دفاع بعد از انتخابات مياندورهاي، همزمان شــد. برخي دستياران در پنتاگون اما ميگويند خود ماتيس نيز ديگر از مقابله و رد كردن آنچه كه هوسهاي فريبنده يك رييسجمهور ناموفق ميداند، خسته و درمانده شده است.

اين گزارش نيويوركتايمز در حالي است كه ۰۱ روز قبل نيز روزنامه واشنگتنپست با اشاره به افشــاي اختالفات ماتيس و ترامپ ذيــل كتاب بــاب وودوارد خبرنگار تحقيقي آمريكايي، از تهيه شــدن ليستي از گزينهها براي جايگزيني ماتيس در سمت وزارت دفاع آمريكا خبر داده بود. „گزين „ههاي„جايگزيني روزنامه واشنگتنپست پيشتر نوشته بود كه با افشــاي اختالفات وزيــر دفاع آمريكا با رييسجمهور اين كشــور، احتمال استعفاي وي قوت گرفته و كاخ ســفيد از هماكنون به دنبال گزينههاي جايگزيني اوست.

واشنگتنپست در مطلبي به نقل از منابع مطلع نوشت: در حال حاضر حدس و گمانها دربــاره اينكه چه كســي جايگزين ماتيس خواهد شــد، بيش از پيش قوت گرفته است. اين مقام ارشد كاخ سفيد به اين روزنامه گفت: رييسجمهور هميشه به او احترام ميگذاشته اما االن او داليل كافي براي فكر كردن به اينكه ماتيس چه چيزي پشت سرش ميگويد، دارد. رابطه اين دو به سرعت رو به وخامت ميرود.

اين در حالي اســت كــه حتي چند وقت پيش از افشاي اختالفات ترامپ با ماتيس در كتاب باب وودوارد، خبرنگار تحقيقي آمريكايي، مقامات كاخ ســفيد قويا درباره اينكه بعد از استعفاي ماتيس چه كسي تصدي وزارت دفاع را برعهده ميگيرد، صحبت ميكردند. اكنون نيز كه در كتاب وودوارد اشاره شده ماتيس به مشاوران خود گفته كه سطح درك ترامپ مانند كودكان ده-دوازده ساله بوده و شبيه آنها رفتار ميكند، گمانهزنيها درباره استعفاي او تشديد شــده است. مقامات كاخ ســفيد پيشبيني ميكنند كه وزير دفاع آمريكا طي دو، سه ماه آينده از سمت خود استعفا دهد.

ســخنگوي كاخ ســفيد با امتناع از پاسخ دادن به سوال واشنگتنپست در اين باره، فقط گفت كه هنوز تصميمي درخصوص جايگزين ماتيس گرفته نشــده اســت، اما چند مقام دولتي و كنگره آمريكا كه نامشان فاش نشد، ميگويند هماكنون ليســتي از افراد مناسب براي جايگزيني ماتيــس در وزارت دفاع در حال نوشته شدن است.

در صدر اين ليســت، جك كين، ژنرال ۴ ستاره ارتش آمريكا ديده ميشود. كين در سال ۳۰۰۲ از خدمت نظامي بازنشسته شده و در كارنامه خود جانشيني رياست ستادكل ارتش اياالت متحده را دارد. از ديگر نامهايي كه گفته ميشود به عنوان گزينه براي جايگزيني ماتيس در وزارت دفاع مورد بررسي هستند ميتوان به تام كاتن و ليندزي گراهام سناتورهاي تندرو و ضد ايراني، ديويد مككورميك، مقام سابق وزارت خزانــهداري و اتاق جنگ عليه ايران و جيم تلنت، ســناتور پيشين آمريكايي اشاره كرد. دريك سال و نيمي كه از ورود ترامپ به كاخ سفيد ميگذرد بيش از ۰۳ نفر از اعضاي ارشد دولت او اخراج شده، استعفا كرده و يا با نفراتي ديگر جايگزين شدهاند.

به نوشــته ايســنا، در حالي كه شايعات پيرامون احتمال اخراج ماتيس از كاخ سفيد بــاال گرفته، اما چنين اقدامي براي ترامپ در آستانه انتخابات ميان دوره كنگره هزينههايي در پي خواهد داشــت. بر اساس اين گزارش، احتمال اخراج ماتيس به قدري باالســت كه وي در هفتههاي اخيــر تالش كرده به طور مســتقيم با نظرات ترامــپ مخالفت نكند و خود را وزيري وفادار نشان دهد. با اين حال، به دليل محبوبيت ماتيس در ارتش آمريكا و همچنين طرفداري جمهوريخواهان ميانهرو از وي، ترامــپ در انتخابات پيش روي كنگره و همچنين در انتخابات رياستجمهوري سال ۰۲۰۲ به حضور وي نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.