بازگشت رکود به بورس

Jahan e-Sanat - - News - تصمیم

تورم سایر بازارها کاظمیاسفه اضافه کرد: از سوی دیگر تورم سایر بازارها و در مجموع اقتصاد کشور به طور سنتی و معمول با تاخیر به بازار سرمایه میرسد. به همین دلیل بخشی از رکوردشکنی شاخص و قیمتها در تاالر شیشهای را میتوان به این موضوع نســبت داد. این کارشناس در ادامه با تاکید بر این موضوع که بازار ســرمایه بازاری تخصصی است و همانند سایر بازارها از جمله مســکن، خودرو، ارز و سکه نمیتوان با آورده نقدی انتظار کسب سود را داشت گفت: بر این اساس به سهامداران به ویژه تازهواردان به بورس توصیه میشود از سرمایهگذاری و خرید مستقیم سهام پرهیز کنند و از ظرفیتهای صندوقهای سرمایهگذاری برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند. وی همچنین در خصوص وضعیت بازار سرمایه و نیز شاخص بورس در هفتههای پیش رو اظهار داشــت: پیش از پیشبینی آتیه بازار سهام در روزهای پیش رو ذکر این نکته ضروری است که شاخص بورس میانگینی از وضعیت بازار سهام و رشد و کاهش قیمتهاست و به نوعی میتوان از آن به عنوان دماسنج بازار سهام یاد کرد، بنابراین شاخص به تنهایی نباید مالک ورود نقدینگی در بورس قرار گیرد. تحرکنمادها کاظمیاسفه افزود: یادآوری این نکته برای تــازهواردان به بورس بســیار ضروری اســت؛ چراکه در برخی موارد هر چند شاخص بورس با افزایشهای پیاپی روبهرو است، اما برخی از نمادها در همین حین ممکن اســت به دالیل مختلف از جمله وضعیت تولید و ســودآوری شرکت و صنایع، از شرایط منفی برخوردار بوده و قیمت آنها در بازار با افت همراه باشد. بنابراین به این دسته از سهامداران توصیه میشود با اطالع کامل از سازوکار معامله در بازار سهام اقدام به دادوستد کنند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به رشدهای پیاپی شاخص بورس در چند هفته گذشته تاثیرپذیری سودآوری صنایع و شرکتها بیشتر بابت تورم تحمیلی به اقتصاد و نیز ارزش جایگزینی ایجاد شده در پی افزایش نرخ ارز است؛ البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که رفته رفته رکود بر بازارهای مختلف از جمله مسکن، سکه، ارز و خودرو حاکم میشود و بر این اساس بخشی از دالیل رشد حجم و ارزش معامالت و همچنین شاخص بورس به دلیل ورود نقدینگی به بازار سهام است. اصالح وضعیت سودآوری شرکتها کاظمیاسفه گفت: یکی از موارد قابل بیان دیگر در خصــوص وضعیت بورس در روزهای پیش رو این اســت کــه در روزهای آینده نیز شاهد اصالح وضعیت ســودآوری شرکتها با تطبیققیمتتمامشدهوبهایفروشمحصوالت خواهیم بود و روشن است تورم اقتصادی منجر به افزایش سودآوری عمده صنایع و شرکتها در بورس خواهد شد و مجموعه این عوامل اثر خود را بر بازار سرمایه خواهند داشت. این تحلیلگر با تاکید بر این که رشد پایدار بازار سرمایه زمانی اتفاق میافتد که شاهد رونق اقتصادی باشیم اذعان داشت: رشد شاخص بورس و قیمت سهام کوتاهمدت بوده و تجربه سال ۲۹ بازار سرمایه نشان میدهد که شرایط رکودی به سراغ بازار سهام نیز خواهد آمد. وی همچنین ابهام در نتایج مذاکرات سیاسی و اثرات آن بر اقتصاد کشور را یکی از معماهای بازار سرمایه و سرمایهگذاران برای تداوم رشد قیمتها و شاخص برشمرد و افزود: بر این اســاس باید منتظر ماند و دید در زمینهمناسباتبینالمللیچهسیاستیبرگزیده میشود و این اتفاق چه اثری بر معامالت بازار سهام خواهد داشت. جزییاتمعامالت بر اساس این گزارش، در روند معامالت روز گذشــته، حقیقیها همچنین مالکیت بازار را برعهده دارند. براساس آمارها، روز گذشته ۹۸ میلیارد تومان سهام میان معاملهگران بورسی جابهجا شــد که از سمت حقوقی به حقیقی به ثبت رسید. حقیقیها روز گذشته بیشترین تقاضا را در نمادهای بانکی داشتند. بانک ملت همچنان رهبر رشــد نمادهای این گروه است. تقاضای باالی سهامداران در این نماد منجر به صفنشینی در سمت تقاضا شد و «وبملت» با صف ۵/۶ میلیون سهمی به کار خود پایان داد. در اینبینبیشترینخریدحقیقیهادرنمادشرکت بانک تجارت بود و بعد از آن بانک ملت با اقبال سهامداران خرد همراه شدند. در آن سوی بازار بیشترین حمایت حقوقیها از نمادهای صنعت فلزات بود. نمادهای فلزی که روز گذشته تحت تاثیر عرضههای ســنگین حقیقیها بودند، در دقایق پایانی عرضههای خود را به تقاضا تبدیل کردند. در این بین بیشترین حمایت حقوقیها از نماد «فوالد» بود که این گروه ۳۶۱ میلیارد ریال خرید داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.