حمایت‌از‌3‌گروه‌کس‌بوکارها

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به دستهبندی انواع کسبوکارها به تناسب میزان تاثیرپذیری از تحریم، گفت: بسته حمایت از اشتغال کسبوکارهای مختلف در دوره تحریم، تدوین شده است.

عیسی منصوری در پاسخ به سوالی مبنی بر سیاستهای اشتغالی این وزارتخانه در دوران ویژه اقتصادی و مشــکالت برخی بنگاهها در حفظ و تثبیت نیروی کار با اشاره به دستهبندی فعالیتهای اقتصادی مختلف از نظر فضای کسبوکار به تناسب میزان تاثیرپذیری از تحریمها در قالب سه گروه گفت: در حال حاضر اولویت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه در شرایط فعلی، اتخاذ سیاستهای اشتغال معطوف به دوران تحریم است. وی افزود: برخی از کسبوکارها در دوران تحریم برخالف تصور عام، با رونق مواجه میشوند. همچنین برخی کسبوکارها به دلیل رکود ممکن است با ریزش نیروی کار مواجه شوند و برخی دیگر از کسبوکارها و فعالیتهای اقتصــادی نیز کمتر تحت تاثیر تحریم قــرار میگیرند که هر یک از این فعالیتها بر اساس میزان تاثیرپذیری از این دوران استخراج شدند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: از نظر ما در این دوره بخشهایی از اقتصاد امکان رونق اشتغال دارند بنابراین باید از این نوع کســبوکارها و رسته فعالیتها حمایت ویژه شود و مشکالت این بنگاهها را باید به صورت ویژه برطرف کنیم.

وی اظهــار کرد: از یک طرف رشــته فعالیتهایی وجود دارند که این بنگاهها در شرایط ویژه اقتصادی احتماال دچار ریزش نیروی کار میشوند کــه حفظ و تثبیت نیــروی کار در این گروه مورد توجه قرار دارد. در این واحدها باید با اتخاذ سیاستهایی کمک کنیم تا کارفرمایان نیروهای شاغل خود را حفظ کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گروه دیگری از فعالیتهای اقتصادی را کســبوکارهایی عنــوان کرد که تاثیر خاصــی از تحریمها نمیپذیرند.

وی بــا بیان اینکــه فعالیتهای اقتصادی مختلف بــا تمرکز بر میزان تاثیرپذیری از تحریم در قالب سه گروه دستهبندی شدند، گفت: متناسب با هر گروه، بسته حمایتی خاصی تهیه و سیاستگذاری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.