ضر‌بشست‌واردات‌به‌تولید

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنعت- حاال پس از کش و قوسهایی که تنها چند ماهی از آن گذشته، باز هم با شنیدن اخباری مبنی بر تخصیص ارز برای واردات کاالهای ضروری،پشتهمهبهلرزشمیافتد.وارداتکاالهای اساســی با دالر 4200 تومانی تا پایان فروردینماه ســال 89، مهمترین مطلبی بود که رییسجمهور در آخرین گفتوگوی زنده با مردم در میان گذاشت و این اطمینان را داد که سیاست دولت حداقل در مورد کاالهای اساسی تغییری نخواهد کرد و دیگر نیازی نیست مردم برای خرید کاالهای اساسی به فروشگاهها بروند و خریدهای کالن کنند. از سوی دیگر چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به رییس کل بانک مرکزی فهرست جدید کاالهای دریافت ارز دولتی را با۵7 قلم افزایش داد و درخواست کرد برای جلوگیری از کمبود در بازار از هرگونه تاخیر خودداری شود. هرچند بازار نیاز به کاال برای عرضه دارد ولی نادیده گرفته شدن تولید به مراتب تبعات سنگینتری خواهد داشت. اگر قرار باشد تحریمها از آبان سالجاری اجرایی شود چرا به فکر بنیه تولید نیستیم؟! این در حالی است که تولید درمانده از تامین نهادهها فاتحه خود را خوانده است. اینبارنیزقرعهبهتولیدنرسیدهاست.رنجبیمحصولی ودرنهایتتعطیلیواحدهایتولیدی،بخشصنعت کشور را به مخاطره انداخته است.

توســعه و تقویت تولید ملی یا داخلی یا همان حمایت از کاالی ایرانی، عبارات و واژگانی است که از حیث معنا و مفهوم در یک قالب میگنجد و به واقع هر آنچه نسبت به حمایت حداکثری از کاالی ایرانی یا تقویت توان تولید به توفیقات بیشتری نائل شویم بههمانمیزاندرشکوفاییوتوسعهپایداراقتصادی، ضریب موفقیتها افزونتر خواهد شد.

مزایا و دستاوردهای حمایت از کاالی ایرانی بارها تکرار شده و نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که متاسفانه طی سالهای گذشته هیچ اثر و نشانی از حمایت دیده نشده است هرچند دولتمردان با صدور مجوز برای واردات قطعات و در مرحله بعدی، مونتاژ در کارخانهها، به تدابیر خود در راستای حمایت از تولیدملیمیبالندولیاینموضوعرانمیتواننادیده گرفتکههیچکدامنمیخواهندمعنایاصلیحمایت از کاالی ایرانی را بدانند! ضعف در زنجیره حمایت از تولید ملی حمایتازکاالیایرانی،شعاریبودکهمقاممعظم رهبری برای ســال 79۳۱ برگزیدند و روز نخست فروردینماه در حرم مطهر رضوی به تبیین چرایی، الزامات و راههای تحقق این شعار پرداختند. شعاری که رهبر انقالب برای امسال برگزیدند نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان اولین وزیر با صــدور پیامی، به پیام نوروزی رهبر معظم انقالبلبیکگفت.محمدشریعتمداریدرپیامخود گفت: نام امسال برای همه صنعتگران و کارآفرینان و سرمایهگذاران ایرانی نویدبخش افقی روشن است. بیشکاکسیرحیاتبخشاقتصادایراندرحالحاضر و تا آخر، توجه همگان به افزایش وزن و کیفیت تولید ملی ایران اسالمی است.

ولی متاســفانه امروز با برخی سیاستهای اجرایی، جای خالی ایــن لبیک را بــه راحتی میتــوان دید. سیدهفاطمه مقیمی عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران با تاکید بر اینکه باید دیدگاهها نسبت به تولید ملی تغییر کند به «جهان صنعت» گفت: سالهاست که استفاده از کاالی ایرانی، ارج گذاشتن به تولیدات ایرانی، بحث اقتصاد مقاومتی یا ارزش گذاشتن به کارگر ایرانی به عناوین و طرق مختلف در فرهنگ ما شکل گرفته و همیشه ما عرق وعالقهاینسبتبهتولیداتکشورخودمانداشتهایم بنابراینازاینظرفیتدررسیدنبهتعریفییکپارچهتر از«تولیدملی»میشوداستفادهکرد.ویادامهداد:این نگاهواحد،زنجیرهایبههمپیوستهازمفاهیمراباخود بهارمغانخواهدآورد؛مفاهیمیهمچوناشتغال،رونق اقتصادی، آرامش و آسایش در جامعه و در مجموع مطلوبیت نظر را در کشور خواهیم داشت.

مقیمی با انتقاد از اینکه خیلی از ما هنوز مفهوم اصلی حمایت از تولید ملی را درک نکردهایم یا اینکه نمیخواهیم درک کنیم ادامه داد: از بعد مفاهیم باید بدانیم با ورود کاالی خارجی به ایران به نحوی بیکاری کشور تولیدکننده را به کشور خودمان وارد میکنیم یعنی ما کشوری را که از آن واردات انجام میدهیم به اشتغال وادار و چرخ صنعتی کشور خود را متوقف و از گردونه خارج میکنیم. اینها در نگاه واحد به تولید ایرانی باید مد نظر قرار گیرند.

عضو هیاترییســه اتــاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران ادامه داد: برای رساندن خود به باالترین ســطح اقتصادی باید از تولید حمایت و از واردات کاالهای مشــابه ســاخت تولید یا غیرضروری آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشورمان بپرهیزیم چراکه اصالحسازی نشدن اینها به تولیدکننده اثبات میکند تضمینی برای حفظ سرمایه تولیدکننده وجود نخواهد داشت. تعلل در ایستگاه حمایت از تولید

مهــرداد الهوتی، دبیر کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه سیاســت دولت در حوزه واردات کاالی خارجــی اقتصاد کشــور و برخی از بخشهای صنعتی را در آستانه نابودی قرار داده است، گفت: الزمه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، تغییر نگاه دولت به بحث واردات بیرویه است اما برخی دستگاهها در کنار عملکرد صفر درصدی ســتاد اقتصاد مقاومتی در اجرای این چشــمانداز، توجهی به این امر نداشــته و به جای حمایت از تولید ملی، منافع شــخصی را در نظر میگیرند.

وی پیشتر با اشاره به اینکه دولت در پنج سال گذشــته انرژی زیادی را صرف تعامل سیاسی و تجاری با دنیا کرد تا کشور را از نابسامانی اقتصادی نجات دهد، افزود: با وجود تحریمهای گســترده اروپا و آمریکا، دولت به ناچار کشور را با هزینههای گزاف اداره میکرد لذا بر آن شد تا با آغاز مذاکرات هستهای با طرفهای غربی و حصول توافق برجام، سایه تحریمها از سر اقتصاد کشور برداشته شود و زمینه رونق کسبوکار را فراهم کند ولی اکنون با اتفاقی که افتاده دیگر برای حمایت از تولید نباید تعلل داشت. نگاه دولت، افزایش واردات است دبیر کمیسیون حمایت از تولید داخلی مجلس قاچاق کاال و ارز به کشور را یکی دیگر از موانع بزرگ سر راه تولید و اشتغال و اقتصاد درونزا دانست و افزود: طبق گزارش ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز میــزان قاچاق کاال از ۵2 میلیارد دالر امروز به 2۱میلیارد دالر کاهش یافته است. اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند با توجه به ادامه رکود تولید و اشتغال، ما همچنان با واردات 20 میلیارد دالری کاالیقاچاقروبهروهستیم.امابندهشخصامعتقدم آمار دولت درست نیست و چیزی حدود۵۱ میلیارد دالر کاال در مبادی رسمی و غیررسمی به کشور وارد میشود. نتیجه اینکه نه تنها دولت نگاه کاهشی به واردات بیرویه نداشــته بلکه بر افزایش آن هم تاکید کرده است.

تمرکزتحریمهابرآسیبزدنبهصنایع استراتژیک

رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: هدف آمریکا از تحریمها تحت فشــار قرار دادن مردم ایران است به همین دلیل شاهدیم که تمرکز تحریمها بر آســیب زدن به صنایع استراتژیک و اشتغالزا همچون صنعت خودرو و قطعه است.

محمدرضــا نجفیمنش اظهــار کرد: اینکه آمریکا صنعت خودرو را جزو تحریمهای اولیه و اصلی خود قرار داد نشان میدهد که این کشور از بین بردن اشــتغال کارگــران ایرانی را هدف قرار داده است.

وی با بیان اینکه شــاهدیم کــه آمریکا ورود خــودروی آماده به ایــران را تحریم نمیکند اما همــکاری با صنعت خودروی ایران و فروش مواد اولیــه و قطعات به این صنعت را تحریم میکند، خاطرنشان کرد: بنابراین واضح و مبرهن است که هدف آمریکا از تحریمها، تحت فشار قرار دادن مردم ایران برای ایجاد نارضایتی است.

رییــس انجمن صنایع همگن قطعهســازی ادامه داد: در این شــرایط مردم باید هوشیار بوده و همچون گذشــته با حمایت از کاالی ایرانی از برادران و خواهران خود که در سنگر تولید در خط مقدم مبارزه با تحریمهای آمریکا هستند حمایت کنند. وی افزود: مسووالن نیز باید هوشیار بوده و شرایط فعالیت صنایع بهویژه صنایع مورد تحریم همچون صنعت خودرو و قطعه را تسهیل کنند نه آنکه با قوانین دست و پاگیر مشکالت این بخش را اضافه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.