دال‌لها‌در‌زنجیره‌کاالهای‌اساسی‌رخنه‌کردند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-رییسهیاتمدیرهتعاونیتولیدکنندگانمحصوالتغذاییکشورگفت:0۳۱میلیونتنانوعمحصوالتمواد غذایی در کشور تولید میشود که این میزان نهتنها برای مقابله با شرایط تحریم بلکه برای ورود به بازارهای صادراتی نیز کافی است. مهدی کریمیتفرشی با اعالم اینکه «در تولید محصوالت و مواد غذایی اساسی و راهبردی خودکفا هستیم» افزود: با توجه به توانمندی و قابلیتهای ویژه در بخش صنایع غذایی با حمایت دولت میتوانیم ارزآوری باالیی داشته باشیم.ویگفت:محصوالتکشاورزیوموادغذاییباکیفیتباالتولیدمیشودامابابستهبندیهایبیکیفیتوصادرات بااینشرایطامکاندسترسیبهبازارهایجدیدراازدستمیدهیم.رییسهیاتمدیرهتعاونیتولیدکنندگانمحصوالت غذایی کشور گفت: دولت باید در این شرایط سخت وارد شود و تولیدکنندگان و صاحبان صنایع غذایی و کشاورزی را برای تامینظروفبستهبندیمانندانواعپتها،جعبهها،ظروففلزیومقواحمایتکند.کریمیتفرشیازکاهشظرفیتتولید در کارخانجات صنایع غذایی خبر داد و گفت: محصوالت و مواد غذایی بهاندازه کافی و حتی مازاد بر نیاز وجود دارد اما کارخانجات بهعلت کمبود مواد بستهبندی بهناچار با کاهش ظرفیت تولید مواجهاند.وی افزود: دولت تخصیص بستههای جدید حمایتی را وعده داده است که امیدواریم با تخصیص این بستهها مشکالت صنایع غذایی رفع شود.رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصوالت غذایی کشور گفت: هماکنون مواد اولیه ظروف بستهبندی که از پتروشیمیها تامین میشود بهصورت سهمیهبندی در اختیار صنایع غذایی قرار میگیرد اما باید در روند این سهمیهبندی نظارت شود تاتوزیععادالنهباشد.کریمیتفرشیهمچنینازدولتمردانخواستبااختصاصوامهاوتعرفههایحمایتی،تولیدکنندگان را در تهیه تجهیزات و ماشینآالت تخصصی بستهبندی حمایت کنند.وی تصریح کرد: صنایع غذایی به نقدینگی و وامها و تعرفههای حمایتی دولت نیاز دارند تا بتوانند از موج گرانیها عبور کنند.کریمیتفرشی همچنین بر ایجاد زنجیرههای تولید تا توزیع برای حذف دالالن و واسطهها تاکید کرد و اضافه کرد: دالالن مواد اولیه محصوالت کشاورزی را در اختیار میگیرند و با افزایش قیمت به سودهای چندبرابری میرسند و متاسفانه دولت در مدیریت این بخش موفق نبوده است. وی گفت: داللها در زنجیره کاالهای اساسی رخنه کردند و عامل ایجاد قیمتهای باال و حبابگونه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.