نگاهیبهمجسمههایتوريستیدنيا

Jahan e-Sanat - - News -

سيدعباس صالحي (وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي) درخصوص تمديد يا عدم تمديد مدت ماموريت مديرعامل بنياد رودكي گفت: هماكنون در بنياد رودكي انجام پارهاي از تغييرات برنامهاي براي اصالح ساختاري مطرح است.

او با بيان اينكه هياتمديره بنياد رودكي در همين دوره، اين برنامهها را تهيه و پيشنهاد كرده است، افزود: اين برنامهها باتوجه به ماهيتي كه دارند، نيازمند بررسي تفصيلي هستند و متناسب با بررسيها و تصويب احتمالي، دوره كاري و ماموريت مديرعامل و هيات مديره بنياد رودكي تمديد ميشود يا تغيير ميكند. صالحي با بيان اينكه بررسي برنامه پيشنهادي بنياد رودكي سير نهايي خود را طي ميكند و پس از آن اعالم نظر ميشود، تصريح كرد: ما سعي ميكنيم به بررسيها سرعت دهيم تا وضعيت مديريت بنياد رودكي نيز تعيين تكليف شــود. تيرماه 97 دوره ماموريت دو ساله علياكبر صفيپور (مديرعامل بنياد رودكي) به پايان رسيد و اكنون در انتظار تمديد مدت ماموريت يا تغيير است. بنياد رودكي متولي مهمترين تاالر موجود در كشور؛ تاالر وحدت و همچنين تاالرهاي رودكي، حافظ و برج آزادي است. اين نهاد نيمه دولتي، نيمه خصوصي همچنين مسووليت اداره امور اركسترهاي وزارت ارشاد؛ اركستر سمفونيك و اركستر ملي را نيز برعهده دارد.

مهــر- دوك نيكلســون نوه جك نيكلســون در نخســتين تجربه بازيگــرياش به عنوان يكي از بازيگران نقــش مكمل در تريلر «ما» به كارگرداني جوردن پيلي برنده جايزه اسكار ميپيوندد.

از ديگر بازيگران اين فيلم ميتوان به لوپيتا نيونگو، وينســتون دوك، اليزابــت موس و تيم هيدكر اشــاره كرد. جزييات داســتان فيلم هنوز نامشخص است.

اين فيلم اولين پروژه جوردن پيلي پس از قرارداد با كمپاني يونيورسال پيكچرز اســت. «برو بيرون» ساخته قبلي جوردن پيلي در باكسآفيس جهاني به رقم فروش ۵۵۲ ميليون دالر دست يافت و توانست نامزد جايزه اســكار بهترين فيلم شود. جوردن پيلي كارگردان فيلم نيز جايزه اسكار بهترين فيلمنامه را براي آن به دست آورد.

جوردن پيلي فيلمنامه «ما» را نوشــته و قرار اســت آن را كارگرداني كند. يونيورسال تاريخ اكران فيلم را ۵۱ مارس 9۱۰۲ اعالم كرده است. پيلــي در اين فيلم كه توليد آن هماكنون در حال انجام اســت به گروه خالقي شــامل مايك جيوالكيس فيلمبردار، نيكالس مانسور تدوينگر و مايكل آبلس آهنگساز پيوسته است.

گروه گردشگري- گردشگري به عنوان صنعتي پر سود هرساله ميلياردها دالر براي كشورهاي فعال در اين حوزه درآمد دارد. در روزهايي كه بازارهاي جهاني به دليل جنگ اقتصادي قدرتهاي بزرگ اوضاع پرالتهابي را پشــت ســر ميگذارند، گردشگري منبع درآمدي امن و پايدار است. به همين خاطر كشورهاي اسم و رسمدار در اين حوزه سعي دارند با تسهيل ورود گردشگران و همچنين ايجاد ظرفيتهــاي جديد درآمدشــان را افزايش دهند.

در همين رابطــه هنديها قصد كردهاند بلندترين مجسمه دنيا را بسازند؛ مجسمهاي به ارتفاع ۲8۱ متر. مجسمه اتحاد «مجسمه اتحاد» كه قرار است به عنوان بزرگترين مجسمه دنيا شناخته شود، يك بناي يادبود براي رهبر استقالل هند، «پاتل، سردار واالباي» است.

ســاخت بزرگترين مجســمه جهان در منطقه دورافتادهاي از كشــور هند در حال تكميل شــدن است. اين مجسمه به افتخار رهبر استقالل هند بنا شــده. گرچه پروژه ساخت اين مجسمه ميتوانست به سرعت در كنار بناي يادبود پادشاه جنگجوي هندي در حاشيه درياي بمبئي ساخته شود.

«مجسمه اتحاد» كه ارتفاعي ۲8۱ متري دارد براي تكريم نماد اســتقالل كشور هند «ســردار واالباي» در ايالت گجرات در حال ساخته شدن است. «پاتل، سردار واالباي» از پيروان راسخ مهاتما گاندي و از رهبران حزب كنگره ملي بود و پس از استقالل هند سمت معاونت نخستوزير را بر عهده داشت.

اين مجسمه نخســتين بنايي خواهد بود كه ركورد بلندترين مجســمه دنيا كه به اسم تنديس «بهار معبد بودا» در چين ثبت شده بود را خواهد شكست.

در حال حاضر جمعيت۰۰۵۲ نفره از كارگران شــامل چند صد نفر كارگــر چيني به صورت شبانهروز مشغول كار هستند تا پوشش پنج هزار متري برنزي را روي صورت مجسمه «پاتل، سردار واالباي» قرار دهند. هدف آنها اين است كه از اين مجسمه در تاريخ ۱۳ اكتبر توسط نخست وزير هند، «نارندا مودي» رونمايي شود.

مبلغي بالغ بر ۲9/9 ميليارد روپيه (۰۳۴ ميليون دالر) براي ساخت «مجسمه اتحاد» هزينه شده است. اين مجسمه در چشمانداز سد «سردار سرو وار» بنا شده و گفته ميشود پروژه ساخت آن به سفارش نخستوزير هند، «نارندرا مودي» آغاز شده است.

همچنين در زمان انفجار حزب ناسيوناليست (مليگرايي) نزديك به يك ميليارد دالر براي دو مجسمه غولپيكر كه ارتفاع هر كدام دو برابر مجسمه آزادي است، هزينه شده است.

نارندرا مودي معتقد اســت، بعد از اتمام پروژه ســاخت «مجســمه اتحاد» جمعيت قابل توجهي از توريســتها براي بازديد از اين مجســمه، همانگونه كــه براي ديدن «مجســمه آزادي» در نيويــورك ميروند، خواهند رفت.

بازديدكنندگان قادر خواهند بود به يك بناي تماشايي كه در ارتفاع ۳۵۱ متري واقع شده، دسترسي داشــته باشند. البته آنها بايد ۰۵۲ كيلومتر را از شهر اصلي ايالت «اوتار پرادش» به نام «اهللآباد» سفر كنند تا به آنجا برسند.

همچنين يك مجسمه ۲۱۲متري مشابه به شــخصيت «چاتراپاتي شيواجي» يكي از پادشــاهان قرن 7۱، در حال ساخت است. عمليات ساخت اين مجسمه در سال ۱۲۰۲ تمام خواهد شد. مجسمه آزادي مجســمه آزادي يا تنديس آزادي كه نام رســمي آن «آزادي روشنگر جهان» است، مجســمه بزرگي اســت كه در سال ۶88۱ (ميالدي) توســط فرانسه به اياالت متحده آمريكا هديه داده شده است.

اين مجســمه در جزيره آزادي در بندر نيويورك نصب شــده (منطقــه منهتن) و به صــورت نمادي براي خوشــامدگويي به مسافراني كه از راه دريا به نيويورك ميآيند درآمده اســت. اين مجسمه كه با رويهاي از مس پوشش يافته، در سال ۶88۱ به مناسبت يكصدمين سال استقالل آمريكا از بريتانيا و به عنوان نمادي از دوستي فرانسه و آمريكا به اين كشور اهدا شده است.

ســاخت مجسمه آزادي با ۶۴ متر ارتفاع توســط آرشــيتكت فرانســوي «فردريك آوگوســت بارتولدي» در ۵78۱ آغاز شد و در ۴88۱ به پايان رســيد. اين مجسمه به صورت ۰۵۳ قطعه مجزا به آمريكا فرستاده شــد و در بندر نيويورك كنار رود هادسون در جنوب منهتن جاي گرفت.

طــرح مجســمه را فردريك آگوســت بارتولدي مجسمهســاز فرانســوي، و سازه دروني آن را گوستاو ايفل مهندس فرانسوي برج ايفل طراحي كردهاند. اوژن ويوله لودوك نوع مسي را كه براي پوشش مجسمه بهكار رفته انتخاب كرده است.

امروزه مجســمه آزادي يكــي از نمادهاي مشهور كشور آمريكاست. قبل از همگاني شدن سفرهاي هوايي، مجسمه آزادي اولين نشاني از آمريكا بود كه مسافران كشتيها هنگام نزديك شدن به سواحل آمريكا مشاهده ميكردند.

اين مجسمه در ســال ۴۲9۱ به صورت يك بنــاي يادبود ملي درآمد. اداره خدمات پاركهاي ملي در وزارت كشــور آمريكا نيز مسوول نگهداري از اين بناي يادبود است.

از نظــر شــمايل ظاهــري، طراحي اين مجسمه به مجسمه باســتاني غول رودس و مجسمه كارلو بوروموئه كشيش ايتاليايي شباهتهايي دارد. اين مكان ميراث جهاني يونسكو در آمريكاست.

در سال ۳۰9۱ شعري از اما الزاروس به نام «غــول جديد» روي پالكي برنزي حك شــده و داخل طبقه همكف پايه مجســمه آزادي نصب شد. بهار معبد بودا اين مجســمه عنوان بلندترين مجسمه جهان را از آن خود كرده و در ميان باغي 7۲ هزار متري قرار گرفته است. ارتفاع كلي اين اثر ۰۵۱ متر است كه شامل اريكه نيلوفري ۰۲ متري و يك ساختمان با ارتفاع ۵۲ متر اســت. تصميم ساخت اين مجسمه مدتها قبل از آنكه طالبان مجسمه بوداي واقع در شــهر باميان افغانستان را وحشيانه تخريب كنند، گرفته شده بود. ساخت اين ابرمجسمه در سال 8۰۰۲ به پايان رسيد. اين مجسمه در استان هنان (كشور چين) قرار دارد. دستان خدا در ويتنام پلي بسيار زيبا و منحصربهفرد در ويتنام و شــهر بندري دانانگ ســاخته شد كه به دليل شــكل و شــمايل خاصش به شهرت رسيده است. پايه اين پل به صورت دو دست ســاخته شده كه همين موضوع اين سازه را شگفتانگيز كرده است. اين دو دست كه هر يك در يكي از سمتهاي پل واقع شدهاند از جنس سنگ هستند و اين حس را به عابران القا ميكنند كه در ميان دستان خدا در حال حركت هستند.

پل زيبــاي ويتنام از ســطح دريا ۲۰۴۱ متر باالتر اســت و ۴۲۵/۱ متر نيز طول دارد. هشت قسمت مختلف نيز در آن تعبيه شده تا گردشگران بتوانند از امكاناتش استفاده كنند و گردشــي به يادماندني داشته باشند. عابران خوششــانس اين پل هنگام حركت از مناظر كوهها و جنگلهاي اطراف لذت ميبرند و چند ساعتي از زندگي شلوغ شهرها دور ميشوند

نام اصلي اين پل ‪Cau Vang bridge‬ اســت و در سال 9۱9۱ ســاخته شد و به بهرهبرداري رسيد. در واقع اين پل قسمتي از يك مجموعه تفريحي است و مراجعهكنندهها ميتوانند از امكانات اطراف پل نيز استفاده كننــد؛ امكاناتــي چــون رولر كوســترها، اقامتگاهها و.... پروژه تفريحي، گردشــگري ايــن ناحيه چيزي حــدود دو ميليارد دالر هزينه دربر داشــته اســت و در ساخت آن از مهندســان خوشذوقي استفاده كردند تا توجه گردشــگران را به خــود جلب كنند. حضور مهندسان و كمپانيهاي مختلف باعث شده سازنده اين مجموعه فرد خاصي نباشد اما با اين حال بســياري از امور اين منطقه را كمپانــي ‪TA Corporation‬ بر عهده داشــته اســت و ميتوان اين بنا را به نوعي اثري از اين شركت دانست. خداي موروگان مجسمه خداي موروگان بلندترين مجسمه خداي هندو در مالزي و دومين مجسمه بلند خداي هندو در جهان محسوب ميشود. اين مجسمه به ارتفاع 7/۲۴ متر (۰۴۱ فوت) در ورودي «غارهــاي باتو» كه به آنها باتو كيو ميگويند قرار دارد. ساخت اين مجسمه در ســال ۴۰۰۲ آغاز شد و پس از سه سال در ســال ۶۰۰۲ به اتمام رسيد. براي بازديد از باتو كيو، گردشــگران بايــد 78۲ پله را باال برونــد. پلههاي غار باتو در ســال ۱۲9۱ به منظور دسترسي سهل تر هندوها ساخته شد كه بارها مرمت شــدهاند. هر سال در مراسم تايپوســام هزاران هندو از سراسر جهان به معبــد باتو ميآيند تا مراســم مذهبي خود را برگزار كنند.

باتــو كيــو در تپههاي آهكــي در ۳۱ كيلومتري شمال شهر كواالالمپور، پايتخت مالزي واقع شده و بزرگترين و مشهورترين معبــد هندوها در خارج از هند محســوب ميشود. بوداي باميان مجسمههاي بودا در باميان تنديسهاي بزرگــي كــه در دل كوه در اســتان باميان افغانستان ساخته شدهاند. بناي ايستاده اين مجسمههاي تاريخي در كنارههاي صخرهاي دره باميان در مناطق هزارهجات كندهكاري شده بودند. مختصات جغرافيايي مكان اين مجســمهها از كابل حــدود ۰۳۲ كيلومتر (۰۴۱ مايل) به طرف شــمال غربي اســت. اين دو مجســمه به بلنــدي ۳۵ متر و ۵۳ متر، در كنار مجموعهاي از بناهاي تاريخي در اين محل براي زماني طوالني از جاذبههاي اصلي گردشگري در افغانستان بودند. تنديس كوچكتر در ســال 7۰۵ ميالدي و تنديس بزرگتــر در ســال ۴۵۵ ميالدي ســاخته شدهاست. اين دو تنديس، نشاندهنده سبك كهن هنر يوناني و بودايي بوده اســت كه در مناطق آسياي مركزي به ويژه در افغانستان رواج داشته است.

باستانشناســان ميگويند احتماال اين بناها در بين سالهاي ۰۰۳ و ۰۰۴ ميالدي ساخته شــده اســت. بعضيها هم با دقت بيشتر ميگويند مجســمه بزرگ بودا (۳۵ متــر) در قــرن پنجم ميالدي و مجســمه كوچــك در نيمه دوم قرن ســوم ميالدي ساخته شده و دكورهاي اطراف آن از جمله آشــيانهها در قرن بعدي تراشيده شدهاند. اما بعضي باستانشناســان بر اين باورند كه ســاخت مجسمههاي بودا ۰۰8 سال قبل از ميالد صورت گرفتهاســت. در قرن و 8۱ و 9۱ ميالدي اكثر اســناد تاريخي افغانستان در رابطه بــوداي باميان و اقــوام تركتبار افغانستان، توسط ســالطين آن زمان نابود شدهاســت. سرانجام در روز نهم مارس سال ۱۰۰۲ ميالدي مطابق با 97۳۱ خورشيدي نيروهاي طالبان به فتواي مالمحمد عمر به روي مجســمههاي غولپيكــر باميان آتش گشودند تا در شامگاه ۱۱ مارس از صلصال و شهمامه تنها دو حفره باقي ماند. تنديسهاي بــودا در باميان تــا قبل از آنكــه در زمان حاكميت طالبان تخريب شوند، بزرگترين تنديسهاي بودا و بلندترين مجســمههاي ســنگي در جهان بهشمار ميآمدند. به باور برخي از كارشناســان مجسمههاي بودا در باميان اگر تا ديروز نمادي از ديرينه تاريخي در اين سرزمين بوده امروز يادگار سالهاي حاكميت افراطگرايي مذهبي در اين كشور است حركتي كه جهان را تكان داد. مسيح ريودوژانيرو تنديس مسيح منجي در ريودوژانيرو، از بتن ساخته شده و با سنگ صابون پوشيده شده است. اين مجسمه بدون در نظر گرفتن پايه آن كه 8 متر است، ۰۳ متر ارتفاع دارد. عرض فاصله بين دو دست تنديس كه به دو طرف گشوده شده، 8۲ متر است.

ايــن تنديس ۵۳۶ تــن وزن دارد و بين ســالهاي ۲۲9۱ و ۱۳9۱ ســاخته شــده اســت. تنديس مسيح بر فراز قله كوه ۰۰7 متري كوركــووادو در ريودوژانيروي برزيل واقع است.

پل لندوفسكي مجسمهساز فرانسوي به همــراه يك مهندس برزيلي بــه نام هيتور داسيلوا كاســتا با همكاري آلبرت كاكو در ساخت اين مجسمه مشاركت داشتهاند.

اين سازه اكنون يكي از عجايب هفتگانه جديد جهان و ســمبل مسيحيت در برزيل است و بهعنوان نماد شــهر ريودوژانيرو در سراسر دنيا شناخته شده است.

ايده ساخت مجسمه بر باالي كوه كوكووادو اولين بار در اواسط دهه ۰۵8۱ ميالدي مطرح شد. زماني كه كشيشي به نام پدرو ماريا باس از پرنسس ايزابل خواست تا هزينههاي ساخت اين ســازه مذهبي را تامين كند. وي چندان توجهي به اين پيشنهاد نشان نداد تا اينكه در سال 988۱، وقتي حكومت برزيل جمهوري شــد، قانون، كليسا را از دولت جدا كرد و اين پيشنهاد به فراموشي سپرده شد.

دوميــن پيشــنهاد براي ســاخت اين تنديس بر فراز كوه در سال ۰۲9۱ و توسط مجمع كاتوليك ريو مطرح شــد. اين گروه رويــدادي تحت عنوان «هفته بناي يادبود» را ســازماندهي كردند تا كمكهاي مالي و امضا براي حمايت از ســاخت اين تنديس جمعآوري كنند. بيشتر حمايتهاي مالي از طرف كاتوليكهاي برزيل صورت گرفت.

در نهايت از ميان طرحهاي ارائه شــده، طرح ساخت تنديســي از مسيح با آغوشي باز كه ســمبلي از صلح است، انتخاب شد. يــك مهندس محلي به نام هيتور داســيلوا كاستا، مجسمه را طراحي كرد و مجسمهساز فرانسوي لهستاني، يعني پل لندوفسكي، آن را ساخت. مام ميهن فرا ميخواند يادمان مام ميهــن فراميخواند يكي از بينظيرترين بناهاي تاريخي در جهان است و يكي از مهمترين جاذبههاي گردشــگري تاريخــي ولگوگراد به شــمار ميرود كه در سفر به ولگوگراد حتما بايد از آن ديدن كنيد. اين تنديس زيبا كه نمايانگر زني شمشــير به دست اســت، در ســال 7۶9۱ ميالدي بــر روي تپه مامايف بنا شــد و يادبودي از نبرد «اســتالينگراد» به حساب ميآيد. در دســت داشتن شمشــير در اين بنا، نشانگر زني اســت كه براي دفاع از ســرزمين خود آمــاده بوده و همينطور نمــادي از دعوت دشــمنان به نبرد محســوب ميشود. اين مجسمه باشكوه بلندترين مجسمه در اروپا و همينطور بلندترين مجسمه زن در جهان به شمار ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.