فيلتر سايتهاي غيرقانوني فروش بليت هواپيما ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - News -

مدير روابطعمومي سازمان هواپيمايي با بيان اينكه 7٥ سايت داراي مجوز از اين سازمان، عمليات فروش بليت هواپيما را انجام ميدهند، گفت: سايتهايي كه به تازگي فيلتر شدهاند، هيچيك مجوز فروش بليت هواپيما از سازمان هواپيمايي نداشــتند. به گزارش «جهانصنعت» به نقل از فارس، معاون دادســتان كل كشور در امور فضاي مجازي در كانال شخصي خود به فيلتر برخي سايتهاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما به درخواست رييس سازمان هواپيمايي كشوري اشاره كرد. به گفته عبدالصمد خرمآبادي، سازمان هواپيمايي كشوري يكي از علل باال رفتن قيمت بليت هواپيما و برخي ديگر از نابسامانيهاي مربوط به حوزه فروش بليت را فعاليت سايتهاي غيرمجاز مربوط به خدمات مسافرتي اعالم كرد و با ارائه فهرست برخي از اين سايت از دستگاه قضايي، درخواست داشت به منظور جلوگيري از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخالل در شبكه فروش بليت، از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شود. خرمآبادي همچنين گفته بود كه سايتهاي فيلتر شده به محض دريافت مجوز و اعالم سازمان هواپيمايي كشوري، رفع فيلتر خواهند شد.

ســازمان هواپيمايي: سايتهاي فيلتر شده مجوز فروش بليت هواپيمانداشتند

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با تاكيد براينكه هيچ سايت داراي مجوز فروش بليت هواپيما به درخواست سازمان هواپيمايي فيلتر نشده است، گفت: سازمان هواپيمايي درخواستي براي فيلتر شدن سايتهاي داراي مجوز نداشــته و فقط سايتهاي بدون مجوز فيلتر شدهاند. رضا جعفرزاده به گفتههاي معاون دادستان كل كشور اشاره كرد و گفت: سايتهايي كه به تازگي فيلتر شدهاند هيچيك مجوزي از سازمان هواپيماي كشوري براي فروش بليت هواپيما نداشتند و با هر سايتي كه بدون مجوز از سازمان هواپيمايي كشوري بليت هواپيما بفروشد، قطعا مقابله قانوني ميشود.

وي با تاكيد بر اينكه سايتهايي كه فيلتر شدهاند، اعتباري براي ارائه بليت هواپيما نداشتند، افزود: اين سايتها اگر بخواهند به اين حوزه مجددا ورود كنند بايد الزامات سازمان هواپيمايي كشوري را رعايت و سپس از اين سازمان مجوز دريافت كنند و همه اين مراحل براساس قانون انجام ميگيرد.

مدير روابطعمومي سازمان هواپيمايي كشوري افزود: چنانچه سايتهاي فيلتر شــده الزامات سازمان هواپيمايي را رعايت كنند و براي دريافت مجوز، اقدامات الزم را انجام دهند، بالفاصله پس از صدور مجوز از ســوي ســازمان هواپيماي كشوري، رفع فيلتر خواهند شد. جعفرزاده دريافت مجوز سايتهاي مذكور را در راستاي امكان نظارت بيشتر بر چگونگي فعاليت آنها عنوان كرد و گفت: از نظر سازمان هواپيمايي فروش بليت هواپيما منوط به داشتن مجوز از اين سازمان حاكميتي است. فروش بليت هواپيما توسط ۷۵ سايت داراي مجوز مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه در حال حاضر7٥ سايت داراي مجوز از سازمان هواپيماي كشوري، عمليات فروش بليت هواپيما را انجام ميدهند، گفت: اين سايتها با دفاتر خدمات مسافرت هوايي داراي مجوز بند الف در ارتباط هستند. نام اين سايتها از طريق سايت سازمان هواپيماي كشوري و سايت انجمن شركتهاي هواپيمايي در دسترس عموم قرار دارد. لزوم نظارت مستمر ايرالينها بر توزيع و فروش بليت جعفرزاده اظهار داشت: سازمان هواپيمايي كشوري در مكانيسم ارائه بليت هواپيما هميشه به شركتهاي هواپيمايي توصيه ميكند بر نحوه توزيع بليت نظارت و مديريت مستمر داشته باشند، ضمن آنكه ارائه بليت با نرخهاي توصيه شده انجام شود. وي ادامه داد: شاهد بودهايد كه بارها در ايام اوج سفر، فروش بليت هواپيما خارج از ارچوبها و با نرخهاي گزاف انجام شده و اين موضوع در رسانهها به عنوان ضعف نظارتي سازمان هواپيمايي تلقي شده است، بنابراين الزم بود ساماندهي در اين حوزه صورت گيرد.

مدير روابطعمومي سازمان هواپيمايي كشوري افزود: همچنين در شرايط اوج ســفر و افزايش تقاضا و به دنبال اعمال برخي نرخهاي غيرواقعي، انتظار دستگاههاي نظارتي و قضايي اين است كه سازمان هواپيمايي كشوري بر نحوه توزيع بليت نظارت داشته باشد و سايتهاي غيرمجاز را معرفي كند، بنابراين سازمان هواپيمايي سايتهاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما را بابت مسدود شدن معرفي كرد و از طرفي سايتهاي داراي مجوز هم معرفي شدهاند. مسافران هواپيما بليت را از سايتهاي معتبر خريداري كنند جعفرزاده از متقاضيان پروازهاي مسافري خواست براي اخذ بليت فقط از مراكز معتبر اقدام كنند. مدير روابطعمومي سازمان هواپيمايي كشوري اضافه كرد: تهيه بليت هواپيما از ســايتها و دفاتر مجاز، براي مسافر، موجب بروز اطمينان از سالمت بليت ارائه شده ميشود و همچنين مسافر از مناسب بودن نرخ بليت، اطمينانخاطر خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.