بليت اربعين 2 برابر شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در سخناني بيپايه و اساس از تحريم يك شركت تايلندي مرتبط با هواپيمايي ماهاناير حمايت كرد. هدر نائورت، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، در سخناني از تحريم شركت تايلندي مرتبط با هواپيمايي ماهاناير حمايت كرده و طي ادعاهايي در حساب توئيتري خود، نوشت: «ماهاناير نمونهاي از دزدي پول شهروندان ايران است. ايران از طريق اين شركت هواپيمايي، جنگجو و سالح به سوريه ميفرستد تا به اسد كمك كند. اقدام وزارت خزانهداري آمريكا يك هشدار است. صنعت هوايي نبايد از تروريسم بهره ببرد.»

تسنيم-رييساتحاديهامالككشورگفت:باتوجهبهافزايشاجارهبهايمسكن و كاهش توان پرداخت آن، مردم به سمت شهركهاي اقماري اطراف تهران روي آوردهاند. مصطفي قليخسروي درباره بازار مسكن اظهار داشت: با توجه به خريد و فروش نميتوان گفت بازار مسكن در ركود بهسر ميبرد زيرا ركود زماني صورت ميگيرد كه هيچ گونه دادوستدي در بازار نباشد. وي ادامه داد: تعداد خريد و فروش مســكن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/١ درصد كاهش پيدا كرده است. قليخسروي بيان كرد: با توجه به افزايش قيمت مسكن، همچنان خريدو فروش صورت ميگيرد، در بخش رهن و اجاره نيز با افزايش قيمتها توان مردم براي اجاره بسيار پايين آمده است و كوچ به سمت شهركهاي اقماري تهران زياد شده است. ويبااشارهبهاينكهبهدليلافزايشقيمتاجاره،مردمتوانپرداختاجارهبهاراندارند و به ناچار به منطقه پايينتر از محل خود ميروند و اين امر طبيعي است گفت: در سالهاي٨٦،٦٨ و١٩ هم مردم به سمت شهركهاي اقماري رفتند. رييس اتحاديه مشاوران امالك افزود: هيچ اعتقادي به خانههاي خالي ندارم زيرا اين خانههايي كه در سالهاي ٦٨ يا ١٩ پايان كار گرفته است براي اجاره و رهن در اختيار مردم قرار ميگيرد چون هيچ كس خانه خود را خالي نگه نميدارد.

ايسنا-دبيرانجمنشركتهايهواپيماييبابياناينكهشركتهادرشهريورماه از وضعيت اقتصادي خود رضايت نداشتند، اصليترين علت اين اتفاق را نرسيدن ارز نيمايي وعده داده شده از سوي دولت دانست. مقصود اسعديساماني تاكيد كرد: با وجود آنكه در چارچوب اجرايي سياستهاي جديد ارزي دولت بنا بر آن بود كه ايرالينها از طريق سامانه نيما ارز مورد نياز خود را تامين كنند، تاكنون و با وجود گذشت چند هفته امكان دسترسي به اين ارز براي شركتهاي هواپيمايي فراهم نشدهاست.اسعديسامانيدرپاسخبهاينسوالكهآياتصميميجديدبرايتمديد زمان اجراي طرح متعادلسازي بازار بليت پروازهاي داخلي در دستور كار قرار دارد نيز گفت: هنوز در اين رابطه تصميمي گرفته نشده اما امروز جلسهاي داريم كه در جريانآناحتماالابعادمختلفاجراييشدنطرحفعليبررسيشدهواحتماالبراي ماههاياهفتههايپيشرونيزتصميماتيجديداتخاذشود.

نشســت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان در هياتهاي حل اختالف مالياتي بــا مديركل و معاون هياتهاي حل اختالف امور مالياتي اســتان اصفهان برگزار شــد. مصطفي رناســي نايبرييس اتاق بازرگاني اصفهان در اين نشست خواستار شفافسازي و عادالنه شدن ماليات بنگاههاي اقتصادي شد و گفت: سطح ماليات تعيين شده استان اصفهان بدون توجه به شرايط كسبوكار باالست و نياز است كه اين سطح متناسب با فعاليت بنگاههاي اقتصادي تعيين شود. وي خواستار شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و عدالت در دريافت ماليات شد و گفت: دريافت ماليات متناسب با فعاليت اقتصادي همه فعاالن اقتصادي را به شفافسازي تشويق ميكند. رناسي تصريح كرد: بنگاه اقتصادي بايد فعال باشد تا بتواند ماليات بپردازد و سازمان مالياتي بايد زمينه فعاليت مداوم اين بنگاهها را فراهم كند تا آنان بتوانند ماليات پرداخت كنند. وي خواســتار تفويض اختيار سازمان امور مالياتي به استانها شد و گفت: تصميمگيري راجع به پروندههاي مالياتي ميتواند به نهايي شدن پروندهها كمك كند. رناسي خواستار در اختيار قرار دادن پروندههاي مالياتي ارجاع به هياتهاي حل اختالف مالياتي شد و گفت: نمايندگان اتاق با مطالعه پروندهها ميتوانند نظر كارشناسي در مورد پروندهها ارائه كنند.

شــهردار اصفهان از شهروندان خواســت در ايام برگزاري مراسم عزاداري حضرت اباعبداهللالحسين(ع) نظم و نظافت شهر را رعايت كنند و هواي پاكبانان شهر را داشته باشند. قدرتاهلل نوروزي ضمن عرض تسليت ايام محرم و ايام سوگواري شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين(ع) افزود: امام حسين (ع) با شهادت خود، درس آزادي و جوانمردي را به بشريت آموخت. وي با بيان اينكه فضاي شهر اصفهان در ايام سوگواري حضرت اباعبداهلل الحســين (ع) عطر و بوي حسيني گرفته است، اذعان داشت: مردم همانند هميشه با عشق و عالقه شهر را مشكيپوش محرم كردند و شهرداري نيز در كنار مردم با تشكيل ستاد محرم تالش كرد فرآيند دريافت مجوز براي برپايي مجالس عزاداري توسط هياتهاي مذهبي را تسهيل كند. شهردار اصفهان با تاكيد بر اينكه نمايندگان شــهرداري با حضور در سازمان تبليغات اسالمي و تعامل با تمام بخشها روند صدور مجوزها براي هياتهاي مذهبي را تســهيل كردند، تصريح كرد: همچنين با توجه به اهميت رعايت نكات ايمني، سازمان آتشنشاني با برگزاري جلسات آموزشي ويژه، نكات مهم و ضروري را به برگزاركنندگان گوشزد كردند تا مردم در مراسم سوگواري اين ايام با رعايت نكات ايمني با مشكلي روبهرو نشوند.

گروه حملونقل- بررسي نرخهاي جديد پرواز عتبات در اربعين امسال حاكي از افزايش 0٨ تا00١ قيمتها نسبت به نرخ بليت پروازهاي ســال گذشــته دارد. دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي02 شهريور ماه سال گذشته از تعيين سقف نرخ بليت پرواز عتبات عاليات در اربعين امسال خبر داده و گفته بود: نرخ بليت پرواز رفت و برگشت مشهد- نجف و تهران-نجف بهترتيب ٥/١ ميليون تومان و يك ميليون و 200 هزار تومان تعيين شده است.

اسعديساماني با بيان اينكه قيمت بليت پرواز از ساير شهرهاي كشور به شهرهاي نجف و بغداد نيز يك ميليون و 200 هزار تومان است، افزود: نرخ بليت افراد زير2١ ســال معادل ٥7 درصد نرخ بليت بزرگســاالن اســت. نرخ بليت پرواز تهــران- نجف 00٦ هزار تومان و قيمت بليت يكطرفه مشــهد- نجف نيز 0٥7 هزار تومان تعيين شده است.

وي با اعالم اينكه قيمــت بليت پروازهاي بيزينس بر اساس تعرفه ايرالينها اعالم ميشود، اظهار كرد: مقرر شــده شركتهاي هواپيمايي نســبت به فروش تدريجي اقدام كنند، در اين راستا ليســت دفاتر مجوزدار در سايت انجمن شركتهاي هواپيمايي بارگذاري ميشود.

اين در حالي است كه مديرعامل هواپيمايي جمهوري اســالمي ايران از قيمت 2/4 تا 2/7 ميليون تومان پروازهاي عتبات عاليات در ايام اربعين امســال خبر داده اســت. شرفبافي در اينباره گفته است: «نرخگذاري صورت گرفته ايرالينها كه جابهجايي زائران به عتبات عاليات را انجام ميدهند بر اساس نرخ منظم و منطقي در نظر گرفته شــده اســت. با همكاري بانك مركزي و ســازمان هواپيمايي كشوري، بليت پروازهاي نجف و بغداد در ايام اربعين از 2/4 تا 2/7 ميليون تومان تعيين شده است. اين نرخها در شركتهاي هواپيمايي، نهايي و مصوب شده و اجرا خواهد شد.»

بررسي نرخهاي جديد پرواز عتبات عاليات و مقايسه آنها با نرخهاي سال گذشته حكايت از افزايش 0٨ تا 00١ درصدي دارد. البته بايد به اين نكته توجه شود كه همزمان با ايام اربعين مناطق به منظور تامين آب شرب و جلوگيري از هدررفت آب به دليل فرسودگي شبكه اين امور نسبت به اصالح شبكههاي مورد نياز اقدام ميكند. او خاطرنشان كرد: طي گزارشات مردمي و كارشناسان دفتر فني مبني بر افت فشار شبكه توزيع آب در زمان اوج مصرف خيابانهاي صنعت يكم، اركيده، شــقايق پنجم و نغمه ششم به دليل عدم تناسب قطر شبكه با نياز مشتركين محدوده مورد نظر نسبت به اصالح شبكه اقدام شد.

مديرعامل شركت گاز استان ايالم بر رعايت مقررات و ضوابط و اجراي الزامات پدافند غيرعامل تاكيد كرد و گفت: رعايت مقررات و ضوابط پدافند غيرعامل ميتواند حركتي موثر و راهگشا باشد تا شاهد كمترين ميزان تبعات ناشي از حوادث باشيم. به گزارش خبرنگار «جهان صنعت»، عباس شمساللهي مديرعامل گاز استان در جلســهاي كه با حضور مدير فناوري اطالعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران برگزار شــد، بر آمادگي شركت گاز استان ايالم براي الزامات و دستورالعملهاي پدافند غيرعامل تاكيد كردند.

در ادامه جلسه نوريان مدير فناوري اطالعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران بر گسترش و اجراي تكاليف ارائه شده دولت الكترونيك تاكيد كرد و گفت: گسترش دولت الكترونيك باعث رضايتمندي بيشتر مشتريان و شفافيت در كار و همچنين جلوگيري از فساد اداري خواهد شد. روح اله نوريان نماينده شركت ملي گاز ايران در برگزاري مانورهاي ســايبري گفت: حمالت سايبري نسبت به ساير حمالت نظامي و غيرنظامي از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است و امروزه توجه به زيرساختهاي سايبري، حفظ اطالعات، افزايش دانش و هوشياري همكاران و شناســايي تهديدات و حفظ داراييهاي سايبري بيشتر احساس ميشود. وي در پايان جلسه ضمن تشــكر از حضور مديرعامل و اعضاي هياتمديره و كاركنان شركت گاز استان بر تشكيل تيم واكنش شرايط اضطراري سايبري در شركتهاي گاز استاني تاكيد كردند.

با حضور محمدزاده «معاون فني ســازمان صنايع كوچك و شــهركهاي صنعتي ايران» و مســووالن اســتاني و محلي شــبكه گاز فاز شرقي شهرك صنعتي مامونيه شهرســتان زرنديه به بهرهبرداري رسيد. معاون فني سازمان صنايع كوچك و شــهركهاي صنعتي ايران در اين مراسم گفت: هماينك از ٨0٨ شهرك صنعتي در كشور تعداد ٨٨٥ داراي گاز طبيعي هستند. محمدزاده بيان كرد: مباحث زيستمحيطي و مصرف اصولي انواع انرژي در اولويت كاري مسووالن سازمان است.

وي شهرك صنعتي مامونيه با مساحت ١١ هزار هكتار را يكي از شهركهاي نمونه كشور دانست و افزود: نزديكي به تهران، جاده دسترسي مناسب و استقرار تمامي زيرســاختهاي الزم اين منطقه را به محل مناســبي بــراي جذب انواع سرمايهگذاريها تبديل كرده است. مصطفي آمره «مدير عامل شركت» نيز در اين مراسم گفت: براي انجام اين طرح كه شامل 2 ايستگاه 20 هزار متر مكعبي با 22 حسيني بليت پروازهاي نجف و بغداد كمياب شده و در عوض اين بليت به فور در بازار سياه با قيمتهاي چند برابري قابل دسترسي است. مشخص نيست دستگاهها و ارگان ذيربط چه برنامهاي براي جلوگيري از بروز نابســاماني در پروازهاي اربعين امسال دارند.

مديرعامل هواپيمايي جمهوري اســالمي ايران «هما» روز گذشــته ضمن اعالم خبر پايان عمليات حج 7٩ گفت: بر اساس توافق شركتهاي هواپيمايي براي پروازهاي اربعين نرخ ثابتي در نظر گرفته شــده است. فرزانه شــرفبافي، مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران «هما»، با اعالم پايان عمليات حج سال 7٩ گفت: در طول اين عمليات كه از كيلومتر شبكه توزيع ميباشد بالغ بر 40 ميليارد ريال هزينه شده است. وي افزود: با انجام اين مهم عالوه بر تامين گاز فشار قوي واحدهاي مستقر در اين شهرك شرايط مطلوب براي استقرار واحدهايي كه مصرف گاز بااليي دارند فراهم شده است. آمره اضافه كرد: هماينك تمامي زيرساختهاي الزم شامل آب، برق، جاده دسترسي، گاز و تصفيهخانه در اين شهرك ممتاز براي جذب سرمايهگذار مستقر شده است. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي بيان كرد: با توجه به كمآب بودن منطقه مشكل آب با حفر چاه حل شده و تمامي مديران واحدهاي صنعتي بايد با مديريت اين ماده حياتي شرايط را براي بازيافت آب براي حفظ محيطزيست و استفاده مجدد از پسابها فراهم كنند.

يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ميــزان بدهي و وام خارجــي ايران رقمي معادل حدود 0١ ميليارد دالر است، گفت: اين ميزان بدهي به حدي نيست كه كشور را دچار مشــكل كند و تحت تاثير بحران اقتصادي دنيا نگرانكننده باشد. رضا مسرور رييس هياتمديره و مديرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلي در گفتوگو با ايسنا در مورد بدهي خارجي كشورها و ارتباط آن با بحران اقتصادي پيش رو، اظهار كرد: بعد از جنگ جهاني اول آمريكاييها ١١ بار با بحران اقتصادي روبهرو شدند و ارزش سهام و امالكشان باال رفت و مجددا با خالي شدن حبابها در راستاي متعادل كردن اقتصاد خود گام برداشتند و اين بحران اقتصادي نيز طي سالهاي اخير به ديگر كشورها از جمله كشورهاي اروپايي منتقل شده است.

وي افزود: كشورهايي كه داراي بدهي و وام خارجي بااليي هستند بيشتر تحت تاثير بحران اقتصادي قرار ميگيرند. در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه اگر وامهاي خارجي اخذ شــده توسط كشورها در حوزه زيرساخت مورد استفاده قرار گيرد، بهبود وضعيت اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. هر چند كه اين بدهيها در نهايت بايد پرداخت شــود، اما بستر الزم را براي توسعه كشورهايي كه هزينه مربوطهرابهايجادزيرساخت اندرقمخواهدزد.

احمدعلي شــهيدي گفت: 0٣ قرارداد متعلق به واحدهاي صنعتي مســتقر در شهركهاي صنعتي استان گيالن كه داراي ديون معوق و فاقد پيشرفت فيزيكي و راكد بودند در جلسه هيات حل اختالف و داوري با حضور نماينده حقوقي ســازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، نماينده شركت شهركهاي صنعتي استان گيالن و مديريت حقوقي مورد رسيدگي و اتخاذ راي قرار گرفتند. وي در ادامه بيان كرد: اين جلسه ظرف مدت دو روز برگزار شد و ٣2 تيرماه سال 7٩ آغاز شده و به اتمام رسيد، ٥٨ هزار حاجي توسط هواپيمايي جمهوري اســالمي ايران و شركت هواپيمايي سعودي جابهجا شدند. يعني 44 هزار و ٣٣٣ نفر توسط هواپيمايي جمهوري اسالمي و تقريبا ١4 هزار نفر نيز با هواپيمايي سعودي به سرزمين وحي اعزام شده و سپس بازگشتند.

شرفبافي به كاهش تاخيرها نسبت به سال گذشته اشاره كرد و گفت: خوشبختانه به نسبت ساليان گذشته شاهد تاخير بسيار كمي بوديم. بحثجابهجاييبارهايحجاجنيزبانظموترتيب زيادي انجام شد. وي افزود: متوسط تاخيرات در عمليات رفت 0٣ دقيقه و در عمليات بازگشت نيز تقريبا٩٥ دقيقه بوده است كه متوسط خوبي به شمار ميرود. تاخيرات نسبت به سال گذشته بسيار كم شده است. نرخگذاري براي پروازهاي اربعين مديرعامل هواپيمايي جمهوري اســالمي ايران با اشــاره به انجام پروازهاي حج در پيك تابستاني پروازها گفت: اين عمليات به شكلي انجام شــد كه فشــار زيادي را بــه پروازهاي خارجي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران وارد نكند. شرفبافي ســپس با اشاره به توافق براي نرخگذاري پروازهــاي اربعين نيز گفت: همه شركتهاي هواپيمايي كه در جابهجايي زائرين عتبات نقش دارند، قيمتهاي مصوبي را براي ايــن پروازها تعيين كردند. نرخي كامال منظم و منطقي براي زائران در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: با همكاريهايي كه بانك مركزي و سازمان هواپيمايي كشــوري داشتهاند، نرخ مناســبي براي اين پروازها اعالم شده است، به طوريكه قيمت بليتهاي عتبات در ايام اربعين بين دو ميليون و 400 تا 2 ميليون . 700 هزار تومان خواهد بود. 0٣ قرارداد مورد بررسي قرار گرفت كه ٣١ قرارداد آن فسخ، 0١ قرارداد با تصميم اعطاي مهلت و يك مورد تجديد جلسه و يك قرارداد نيز منجر به انصراف متقاضي و پنج قرارداد به دليل شرايط خاص از دستور كار خارج شد.

رييس هياتمديره شــركت شــهركهاي صنعتي استان گيالن گفت: ٣١ قرارداد فسخشده از جمله زمينهاي صنعتي بودند كه سالها به صورت راكد رها شــده بوده و با فسخ اين قراردادها امكان حضور صنعتگران جديد و البته واقعي در اســتان ايجاد خواهد شــد. وي در رفع مسائل اشتغال و حمايت از صنعتگران بيان كرد: بايد حداكثر استفاده از ظرفيتهاي موجود در واحدهاي توليدي و صنعتي صورت گيرد و از آنها حمايت شود زيرا با اين اقدام بسياري از مشكالت بخش اشتغال رفع خواهد شد.

شــهيدي در ادامه افزود: رشد و پويايي صنعت استان و حل مشكل اشتغال با حمايت از واحدهاي صنعتي و توليدي ميسر خواهد شد. وي در پايان بيان كرد: در سال دولت و ملت، همدلي و همزباني و با توجه به نزديك شدن به ١2 مرداد، روز حمايت از صنايع كوچك بايد سعي كنيم تا واحدهاي صنعتي و توليدي مورد توجه و حمايت بيشتري قرار گيرند و شركت شهركهاي صنعتي استان گيالن در راستاي اين شعار ملي درصدد رفع مشكالت واحدهاي صنعتي، توليدكنندگان و همراهي بيش از پيش با آنهاست. به ميزباني پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن

كارگاه آموزشي بررسي راهكارهاي افزايش فروش درجايگاههاي گازطبيعي فشرده )CNG( به ميزباني شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن و با حضور نمايندگان انجمن صنفي جايگاهداران اســتان برگزار شد. در اين كارگاه آموزشي راهكارهاي علمي، آكادميك و اجرايي در راســتاي افزايش فروش در جايگاههاي CNG توسط معاون فني و عملياتي و واحد CNG منطقه مورد بررسي قرار گرفت. در اين نشست راهكارهاي عملي براي افزايش فروش در جايگاههاي CNG مطرح و مقرر شد كه اجراي آن توسط ستاد منطقه، مالكان و بهرهبرداران استان و در نهايت پيگيري آن از طريق ستاد پخش فرآوردههاي نفتي ايران انجام شود.

ايجاد تبليغات مفيد در جايگاهها با توجه به فعاليتهاي انجام شــده از جمله استانداردسازي و باال بردن كيفيت خدمات جانبي، انجام تبليغات از طريق صدا و سيما توسط انجمنهاي صنفي سوخت و CNG با هماهنگي پخش فرآوردههاي نفتي از جمله مواردي بود كه در اين كارگاه آموزشي ارائه شد. همچنين ارائه تبليغات مثبت در راستاي مزاياي فني و اقتصادي استفاده از سوخت CNG و كاهش آلودگي در محيط توسط اپراتورهاي جايگاههاي CNG به مصرفكنندگان از ديگر مواردي بود كه مطرح شد. گفتني است اين كارگاه آموزشي با حضور مسووالن و كارشناسان اين شركت در سالن كنفرانس اين شركت برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.