ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻣﺎﺩه ﺟذب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪهﺎي خﺎﺭﺟي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس ســازمان بــورس از خارجيها براي سرمايهگذاريدربورسايراندعوتكرد.بهگزارش سنا،شاپورمحمديبااشارهبهاينكهمباحثمربوط به فناوريهاي مالي، فينتكها، هوش محاسباتي وسرفصلهاييكهدردانشگاههادرحوزهرياضيات مالي پيگيري ميشــود، نقش بسيار اساسي در معامالت روزمره دارند به سنا گفت: بازار سرمايه ايران به لحاظ تنوع صنايع، شركتهاي مختلف و ازنظرسطحافشابسيارمناسباست.ويافزود:اين ويژگيها فرصت خوبي براي شركتهاي خارجي استتادربورسسرمايهگذاريكنند.هماكنوننيز كدهاي متعددي مربوط به سرمايهگذاران خارجي وجود دارد كه اميدواريم در آينده توسعه بيشتري در اين بخش داشته باشيم. اين مقام مسوول در پاسخبهسواليدرخصوصحمايتسازمانبورس از شركتهاي اســتارتآپي گفت: شركتهاي استارتآپي جايگاه بسيار ممتازي در بازار سرمايه دارند، هم به لحاظ اينكه گزينه مناســبي براي سرمايهگذاري هستند و هم اينكه سرريز فناوري اين شــركتها ميتواند به شركتهاي ديگر كه ســرمايهمحور هستند كمك كند. از اين جهت ميتوان گفت شركتهاي استارتآپي كه غالبا به جهتفناوريوبهرهوريپيشتازهستند،بهعنوان موتور محرك رشد كشور و اقتصاد عمل ميكنند. محمدي ادامه داد: شركتهاي استارتآپي دو اثر دارنديكياثراختصاصيخودآنهاستكهميتوانند با رشد مناسب براي سرمايهگذاران، بازده خوبي را ايجاد كنند. دوم اثر سرريز آنها كه ميتواند به مدرنسازي شركتهايي كه فعاليتها را سنتي و كالسيك شكل دادهاند، كمك كند. لذا جايگاه اســتارتآپها در بازار سرمايه، جايگاه ممتازي است. وي با اشاره به اينكه معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري همواره در كنار بازار سرمايه بوده و نقش حمايتي از اين بازار داشته، گفت: فرابورس ماموريت اختصاصي دارد شركتهاي استارتآپي را در بازار ســرمايه جذب و آنها را فعالتر كند كه خوشبختانهباكمكمعاونتعلميوفناوريرياست جمهوري، اين هدف با قوت دنبال ميشود. „وضعيت„دان „شبنيان رييسسازمانبورسدربارهحجمشركتهاي دانشبنيان در بورس هم گفت: اگرچه سرمايه دانشبنيانهــا عموما كمتر از شــركتهاي ســرمايهمحور يا شــركتهاي سنتي است، با اين حال تعداد دانشبنيانها در بازار سرمايه رو به افزايش است و شركتهاي زيادي نيز براي حضور در اين بازار درخواســت دادهاند كه در دست بررسي است. محمدي ادامه داد: مقولهاي كه در رابطه با شركتهاي دانشبنيان بيش از ديگــر مباحث زمان ميبرد، پيگيري ثبت اين شركتهاست، البته اميد ميرود به سرعت تعداد اين شركتها زياد شود. برخي از اين شركتها روي تابلوي معامالت حضور ندارند، اما در توليد نرمافزارهاي بازار سرمايه و نوشتن الگوريتمهاي معامالت كمك ميكنند، در مجموع ميتوان گفت كه شركتهاي دانشبنيان حضور بسيار خوبي در ايران و بازار سرمايه دارند. „چش „مانداز„تامين„مالي محمدي با بيان اينكه اخيرا انتشار اوراق بهادار توسط شركتهاي بورسي شتاب خوبي گرفته، افزود: ترجيح ســازمان بورس و بازار ســرمايه، تامين مالي بخش خصوصي است امــا طبق قوانين و مقررات، دولت هم تامين مالي مناسبي را از طريق اين بازار انجام داده است. سال قبل خودروييها و شركتهايي كه در حوزه فلزات اساسي فعاليت دارند، تامين ماليهاي بســيار خوبي از بازار سرمايه انجام دادند، به طوري كه شركتهاي خودرويي به تنهايي حــدود ٣ هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه، جذب منابع داشتند. „نقش„بازار„داراي „يهاي„فكري همچنين محمدي بــا تاكيد بر اينكه در اين ســازمان، بازار داراييهاي فكري وجود دارد، توضيح داد: مخترعين ميتوانند با ثبت اختراع خود آن را در فرابورس معامله كنند و اكنون نيز شركتهاي دانشبنيان، فينتكها، صندوقهاي جســورانه و ... در بازار سرمايه وجود دارند. وي به معامله انواع كاال در بورس كاال خبر داد و گفت: در بورس كاال انواع كاالها از جمله «پتروشيمي، فوالد، مس، محصوالت كشاورزي و »... معامله ميشود و در تازهترين اقدام اين شــركت، زعفران نيز در بورس كاال پذيرفته شد كه اقدام بسيار خوبي است زيرا زعفران در دنيا يك صنعت ٨ ميليارد دالري است و ما تنها 00٣ ميليون دالر از آن درآمد كسب ميكنيم و همچنين از 04٣ تن زعفران در دنيا، 00٣ تن آن در ايران توليد ميشود در حالي كه سهم مالي ايران در اين زمينه بسيار اندك است. به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اين اقدام كشاورزان توانستهاند سهم مالي بيشتري دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.