یارانه پنهان ۳۲ هزار میلیارد تومانی به گازوییل

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با بیان اینکه در سال ۵۹، رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به گازوییل داده شد، گفت: اگر طرح نوسازی ۵6 هزار کشنده اجرایی شود، در مصرف ۲/۹ میلیارد لیتر در گازوییل صرفهجویی میشود.

به گزارش «جهان صنعت«، محسن دالویز در مراسم تحویلگیری دو هزار و ۲۲۲ خودروی سنگین اسکانیا در طرح «نوسازی ناوگان حملونقل» سراسر کشور همزمان با تحویل ۰۲ هزار کشنده اسکانیا با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، گفت: ما دولتیها نباید با بخشنامههای مختلف دست و پای بخش خصوصی واقعی را ببندیم.

وی با اشاره به اهمیت بهینه مصرف سوخت، اظهار کرد: این مساله این روزها بسیار مطرح میشود و دغدغه مقام معظم رهبری هم بوده است. تاکنون دولت اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که نتایج خوبی به همراه داشته است. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ادامه داد: هدف این طرح ۵6 هزار کشنده به ارزش ۷/۲ میلیارد دالر است که اگر اجرایی شود، در مصرف ۲/۹ میلیارد لیتر گازوییل صرفهجویی میشود و از سوزاندن ۵۲ میلیون تن دیاکسیدکربن جلوگیری به عمل میآید.

دالویز در ادامه در مورد تلفات بخشهای مختلف صنعت نفت و انرژی توضیح داد: تلفات این حوزه بالغ بر ۱۰۵ میلیون بشکه معادل نفتخام است که بالغ بر ۷۰۳ میلیون بشکه معادل نفت خام تلفات در نیروگاههای برق رخ میدهد. به همین دلیل تمرکز شرکت بهینهسازی مصرف سوخت باال بردن راندمان پاالیشگاههای نفت و گاز و نیروگاههاست.

وی با بیان اینکه در سال ‪۴۰۳ ۴۹،‬ میلیون بشکه معادل نفت خام یعنی ۴۲ درصد انرژی مصرفی نهایی کشور در بخش حملونقل بود، در مورد سرانه مالکیت خودرو در کشور عنوان کرد: سرانه مالکیت خودرو در ایران نسبت به دنیا پایین بوده و به ازای هر هزار نفر ۰۰۲ مالکیت است، اما مصرف باالست.

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با تاکید بر اینکه باید برای صنعت خودرو چارهای اندیشیده شود، افزود: با همکاری سازمان ملی استاندارد بر برچســب انرژی سختگیریهای بیشتری خواهد شــد و خودروسازان دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند.دالویز در ادامه در مورد آمار خودروهای فرسوده، خاطرنشان کرد: از ۱/6۱ میلیون خودروی سبک ۰۰۹ هزار خودرو و از یک میلیون خودروی سنگین ۰۰۳ هزار خودرو فرسوده هستند.

وی بیان کرد: در برآوردی که شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در سال ۵۹ انجام داده است، مشخص شد که ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به گازوییل اختصاص داده شــده اســت. البته با اقداماتی که از آن زمان تاکنون صورت گرفته است، ۷۱ درصد در بخش حملونقل و ۰۴ درصد در نیروگاهها کاهش مصرف داشتیم.

دالویز در ادامه با تاکید بر اینکه با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری کاهش مصرف بنزین باید پیگیری شود، خاطرنشان کرد: برای انجام این موضوع فقط وزارت نفت مسوول نیست و دستگاههای دیگر نیز باید در این زمینه همکاری کنند.وی در ادامه در مورد قیمت بنزین نیز، اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسالمی برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارند، اما من به عنوان یک کارشناس بر این باور هستم که ابزار قیمتی، ابزار مهمی است. البته شرکتهای خودروسازی نیز باید این موضوع را رعایت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.