جزییاتی از تامین ارز زائران اربعین

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشــگری با اعالم اینکه ورود گردشگران خارجی در پنجماه نخست امسال ۵۴ درصد رشد داشته است، از سفر سه میلیون و ۰۴۱ هزار و سه نفر به ایران از فروردین تا مردادماه ۷۹ خبر داد.

محمد ثابتاقلیدی با تاکید بر اینکه این آمارها از پلیس مهاجرت دریافت شده و سازمان میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریهیچ دخل و تصرفی در آن ندارد، به ایســنا گفت: جمعیت مسافران ورودی در مدت زمان مشابه سال گذشته دو میلیون و ۹۵۱ هزار و ۲۸۸ نفر بوده است که در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال ۵۹ که دو میلیون و ۳۸۱هزار و ۲۲۴ نفر به ایران ســفر کردند، حدود یک درصد رشد منفی داشته است.

بــه گفته او عراقیها بــا یک میلیون و ۳۶۲ هزار نفر در صدر جدول گردشــگران ورودی بــه ایران در این پنج ماه قرار دارند که جمهوری آذربایجان با ۹۱۶ هزار و ۰۷۵ نفر، افغانستان با حدود ۰۰۴ هزار نفر و ترکیه با ۰۳۳ هــزار نفر به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند و این مدت بیشــترین رشد را داشتهاند.

او با بیان اینکه سفر اروپاییها در این بازه زمانی به ایران متوسط۲۲ درصد کاهش داشته اســت، افزود: بیشترین ریزش در بازار آلمان تجربه شــده است. پنج ماه نخست سال ۶۹ نزدیک به ۱۳ هزار آلمانی به ایران سفر کردند درحالیکه امسال جمعیت آلمانیهای مسافر با ۲۳ درصد افت به ۱۲ هزار نفر رسیده است.

ثابتاقلیدی افزود: امسال تعداد گردشگران فرانسوی ۶۱ هزار نفر بود، درحالیکه پنجماه نخست پارسال ۱۲ هزار نفر از فرانسه به ایران سفر کردند. از فروردین تا مردادماه سال ۶۹ نیز ۱۲ هزار تن از اتباع امارات به ایران آمدند که تعداد آنها امسال به ۱۱ هزار نفر رسیده است. جمعیت گردشگران هلند نیز با ۵۲ درصد افت از ۲۱ هزار به ۹ هزار نفر رسید.

مدیــرکل نظارت و ارزیابی گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری ســپس به مقایســه آمار کلی گردشــگران و مســافران ورودی به ایران در سالهای گذشته پرداخت و افزود: در سال ۶۹ جمعیت گردشگران، پنج میلیون و ۳۱۱ هزار و ۴۲۵ نفر بود که در مقایسه با سال ۵۹ با چهار میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۸ مسافر، ۳۲/۴ درصد رشد مثبت را تجربه کرد.

او در واکنــش به انتقادهایــی که به آمار گردشــگران ورودی امسال و ۵۴ درصد رشد آن وارد میشــد در شــرایطی که سالهای گذشته رشد منفی را تجربه میکرد و امسال با افزایش قابل توجهی روبهرو شــده اســت، گفت: آمارها حکایت از تغییرات گسترده در جمعیت مسافر از کشــورهای همسایه دارد مثال تعداد سفر عراقیها به ایران در پنج ماه نخست امسال تحت تاثیر نوسانات ارز برابر با کل سال ۶۹ بوده است. پارسال یک میلیون و ۶۵۳ هزار و ۵۸۱ عراقی به ایران سفر کردند که رشد آن در مقایسه با سال ۵۹ با یک میلیون و ۸۹۳ هزار و ۱۰۲ نفر مسافر نیز منفی ۱/۳ درصد بوده است.

او اضافه کرد: این رشــد منفی سالهای قبــل در بازار جمهوری آذربایجان نیز تجربه شده درحالیکه فرآیند ورود اتباع این کشور به ایران امســال با رشــد مثبت همراه است. ســال ۵۹ جمعیتی حدود ۱۸۹ هزار و ۰۰۲ نفر از آذربایجان به ایران آمدند که سال ۶۹ با رشد منفی ۲/۲ درصد این آمار به ۹۵۹ هزار و ۳۵۶ نفر رسید.

ثابتاقلیــدی معتقد اســت: ریزش آمار مسافران از کشورهایی همچون عراق به خاطر فعالیت واسطهها و داللها بوده که به نارضایتی اتباع آذری و عراقی منجر شد.

او همچنین باور دارد: در شرایطی که آمریکا تبلیغات منفی گستردهای را علیه ایران آغاز کرده و روی سفر گردشگران اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی اثر منفی گذاشته باید کشورهای دیگری که ظرفیت بالقوه دارند از جمله همسایهها را جایگزین کرد.

بــه گفته مدیــرکل نظــارت و ارزیابی گردشــگری کل جمعیت گردشگرانی که از اتحادیه اروپا در سال ۶۹ به ایران سفر کردند ۷۵۲ هــزار و ۹۱۲ نفر بود کــه این عدد در سال ۵۹ کمی بیشــتر و به تعداد ۹۸۲ هزار و ۸۴۱ نفر بود.

ایــن مقام مســوول در ســازمان میراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشگری اعتقاد دارد: درآمدزایی گردشگران کشورهای همسایه با توجه به رشدی که در این پنج ماه داشتند، ریزش آمار گردشــگران اروپایــی را جبران میکند، چرا که آمارها نشــان میدهد تعداد گردشگران اتحادیه اروپا در سالهای گذشته به۰۰۳ هزارنفر هم نرسیده درحالیکه جمعیت گردشگران کشورهای همسایه بیش از دو سه میلیون نفر بوده است.

او افــزود: طبق گزارش ســازمان جهانی جهانگردی متوسط هزینهکرد هر گردشگر در جنوب غربی آسیا- منطقهای که ایران در آن قرار داده شده- ۰۴۳۱ دالر است که این میان برخی گردشگران مثل آلمانیها ولخرجتر از سایرین هستند، برخی هم مثل فرانسویها بســیار صرفهجو یا حتی برخالف تصورها و گزارشهای جهانی، عراقیهای مســافر در ایران به مراتب از چینیها ولخرجتر شدهاند. اینها موضوعاتی است که باید در برنامهریزیها به آن توجه کرد.

او همچنین در پاسخ به انتقادهایی که این مدت به شیوه سفر عراقیها در ایران شده است، گفت: عراقیها به واسطه زندگی عشیرهایشان عادت دارند خانوادگی و پرجمعیت سفر کنند، آنها معمــوال مدت زمان زیــادی را در یک منطقه میمانند برای همین هتل یا خانهای را بــه صورت طوالنیمدت اجاره میکنند اما موضوع مهمتر درباره گردشگران عراقی این است که دیگر فقط برای زیارت به ایران سفر نمیکنند و عالوهبر اصفهان و شیراز به نقاط کمترشناختهشدهای همچون چهارمحال و بختیاری هم میروند. حتی هزینهکردشــان نسبت به چینیها و سایر گردشگران در ایران بیشتر است. اکثر عراقیها با انگیزه درمان به ایران سفر میکنند و ضرورتا دورهای را برای نقاهت سپری میکنند بنابراین بیشتر هزینه میکنند.

ثابتاقلیدی ادامــه داد: عراقیهایی که از مرزهای مهران و شلمچه به مناطق آزاد ایران وارد میشوند و مایحتاجشان را میخرند باالخره کاسبی را منتفع میکنند. اقتصاد گردشگری زنجیرهای اســت. وقتی رونــق اقتصادی در منطقهای شــکل بگیرد جمعیت و کسب و کارهای زیادی از آن نفع میبرند. به هر حال آن عراقی که سفری کوتاه به ایران انجام میدهد تا کاالیــی را بخرد، پول خــرج میکند. آن کاالها را که مفتی از ایران خارج نمیکند. اگر نگرانیهایی برای خروج کاالهای ضروری یا آن محصوالتی که ارز دولتی دریافت کردهاند داریم بهتر است قوانین را اصالح کنیم. میتوان برای خروج این کاالها از مرز ایران تمهیداتی اندیشید تا برای بومیان مرزی مشکلی پیش نیاید.

او همچنین درباره سیاست و برنامههای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای افزایش تعداد تورهای گردشگری که برخالف جمعیت گردشگران انفرادی درحال کاهش اســت، اظهار کرد: اولیــن مولفه در جذب گردشــگر تامین امنیت اســت. متاسفانه تبلیغات سوء علیه ایران بسیار است بنابراین تمرکز روی بازارهای کمترتاثیرپذیرفته از سیاســتهای آمریکا و تبلیغات منفی در اولویت کاری سازمان قرار گرفته که به نتیجه رسیدن آن زمانبر است.

ثابت گفت: ایران به خاطر نوســانات ارز به کشــور ارزانی برای ســفر تبدیل شده اما اطالعرســانی خوبی در اینباره نشده است، توراپراتورهای ایرانی میتوانند با تغییر رویه و ارائــه نرخهای واقعیتــر جامعه ذینفع را مطلع کنند تا تعداد تورها از ســایر کشورها نیز افزایش یابد.

برخالف برخی خبرها مبنی بر اختصاص دالر۰۰۰۷ تومانی به زائران اربعین، قرار بر این نیست که ارزی به عنوان ارز مسافرتی با نرخ نیمایی در اختیار آنها قرار گیرد، بلکه فقط هزینه ویزای زائران در قالب حواله ارزی با نرخ نیما پرداخت میشود و ارز سفر باید از بازار و همانند سایر مسافران تهیه شود.

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم یکی از مسایلی که در چند سال اخیر مطرح و مورد توجه بوده تامین ارز زائرانی است که در ایام اربعین به کشور عراق سفر میکنند. در همین جریان اخیرا برخی خبرها به نقل از مسووالن در مورد تامین ارز اربعین با دالر حدود ۰۰۰۷ تومانی منتشر شد و اینگونه از آن برداشت میشد که قرار است به این گروه از متقاضیان، ارز ارزانقیمت برای سفر داده شود. در حالی که پیگیری موضوع از منابع مطلع حوزه ارزی با این توضیح همراه بود که قرار نیســت به هیچ عنوان ارزی با نرخ نیما (نظام یکپارچه معامالت ارزی) در قالب ارز مسافرتی به زائران پرداخت شود و آنان باید ارز مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند، اما هزینه ویزای این مسافران با توجه به نرخ روزانه نیما به حساب سفارت عراق در ایران از سوی بانک مرکزی حواله خواهد شد. در این حالت دیگر هیچ اسکناسی به طور مستقیم به زائران اربعین داده نمیشود.

اما تا قبل از شــهریورماه سال قبل یعنی پیش از حذف ارز مسافرتی که با نرخ مبادلهای (کمتر از ۰۰۵۳ تومان در آن زمان) بهمتقاضیانپرداختمیشد،مسافرانعتباتعالیاتمیتوانستند تا ۰۰۲ دالر و سایر مسافران تا ۰۰۳ دالر از بانک مرکزی دریافت کنند، اما بعد از حذف ارز مسافرتی از نرخ مبادلهای بود که جریان تامین ارز سفر به بازار آزاد روانه شد و البته با توجه به اختالف پایین نرخ در دو حوزه آزاد و مبادلهای، تفاوت چندانی هم برای مسافران نداشت و ارز خود را با ارائه مدرک به صرافی بانکها با کمی اختالف از نرخ بازار تامین میکردند.

در سال گذشته هم که ارز مبادلهای برای زائران حذف شد، بانک مرکزی اعالم کرد به آنها دالر نه، اما دینار (واحد پول عراق) پرداخت خواهد کرد که البته خود با حواشی همراه بود، ولی در هر صورت متقاضیان میتوانستند نیاز خود را از بازار با دالر حدود ۰۰۸۳ تومانی که نرخ آن زمان بازار بود، تهیه کنند. اما جریان برای ســالجاری با توجه به تغییراتی که در سیاستهای ارزی دولت ایجاد شد کمی متفاوت است، چرا که دیگر خبری از ارز مسافرتی ارزانقیمت نیست و اکنون با توجه به انتقاداتی که به ارائه ارز یارانهای به سفر به دلیل خروج ارز از کشور وجود داشت، مسافران باید نیاز ارزی خود را از محل صرافیها و بانکها با نرخی نزدیک به بازار آزاد که حدود ۳۱ هزار تومان برای دالر و تا ۵۱ هزار تومان برای یورو است، تامین کنند و طبیعی است که زائران اربعین هم مانند سایر مسافران، ارز خود را از بازار خریداری کنند.

اما در شــرایطی برخی توقعات برای پرداخت ارز اربعین با دالر ارزان ۰۰۰۷ تومانی و یا کمتر وجود دارد که اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد آنگاه با توجه به نرخ موجود در بازار اختالف باالیی ایجاد شده و باید یارانه ارزی سنگینی پرداخت شود. این در حالی است که زائران اربعین حدود یک میلیون نفر تخمین زده میشوند که اگر برای هر کدام فقط ۰۰۲ دالر هم پرداخت شود، حدود ۰۰۲ میلیون دالر الزم است که با دالر ۰۰۰۷ تومانی حدود ۰۰۴۱ میلیارد تومان هزینه دارد که با دالر حدود ۴۱ هزار تومانی بازار آزاد باید دولت تا ۰۰۴۱ میلیارد تومان دیگر یارانه ارزی پرداخت کند؛ آنهم در شرایطی که در حال حاضر تمامی مسافران باید ارز مورد نیاز خود را با نرخی همسطح بازار آزاد و از کانال صرافی یا بانک تامین کنند.

باید یادآور شد که سامانه نیما محلی برای تبادل ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که در بسته جدید ارزی با تعمیق بازار ثانویه، به طور گستردهتری این معامالت انجام شده و طبق آخرین آمارها حدود یکماه گذشته حدود دو میلیارد یورو تامین ارز در این سامانه انجام شده است. در حالی هزینه ویزای زائران اربعین در قالب حواله نیمایی پرداخت خواهد شد که عمده واردات کاال و خدمات از این طریق در نیما انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.