جان بازی مهدی تاج!

Jahan e-Sanat - - News -

محمدرضاستوده-عجبمملکتیه این مملکت. یه خط قانون نوشــتن و تصویب کردن که بازنشســتهها باید از پستهای دولتی کنار برن. ولی یه تبصره ۰۷ خطی هم گذاشتن پایینش که بر اســاس این تبصــره تقریبا کل بازنشستهها میتونن سر پستهای دولتیشون بمونن! از جمله کسانی که درصد جانبازیشون از فالن درصد باالتر باشه. این وسط درصد جانبازی رییس فدراسیون فوتبال به یه بحران ملی تبدیل شده. گویا اول درصد مهدی تاج کمتر از فــالن درصد بوده، بعد رفته دوباره آزمایش داده ثابت کرده که درصد جانبازیش بیشتر از فالن درصده. بعد بهش گفتن چرا تا االن نگفته بودی که درصدت بیشتره؟ در جواب گفته: میخواســتم ریا نشــه. من برای رضای خدا و مملکت و ناموس و خاکم رفتم جنگیدم. ولی االن کــه میخوان به خاطر پایین بودن درصد جانبازیم توفیق خدمترو ازم بگیرن سکوت نمیکنم! حاال مث اینکه این وســط دوباره ورق برگشته و معلوم شده که درصد رییس فدراسیون کمتر از اون درصدیه که باهاش توفیق خدمت به مردم نصیبش میشه. ایشونم دوباره موضع گرفته و گفته: درصد من بیشتره و این مساله رو پیگیری میکنم...

واقعــا چقدر یک انســان میتونه عطــش خدمت به مردمشرو داشته باشه. چقدر میتونه از خود گذشته باشه تا خدایی نکرده تبلیغات دور زمین آزادی دســت آدمای نااهل نیفته. چقدر میتونه دلش برای تیم ملی امید آینده فوتبال ایران شور بزنه. ما باید این آدما رو الگوی خودمون قرار بدیم. ما کســایی امثال مهدی تاج توی این مملکت نداریم. یه دونه محمد تاج داریم که دبیر همین صفحهاس که فقط از تاج بودن اسمشو یدک میکشه ولی ذرهای از سجایای اخالقی و کرامات مهدی تاج نصیبش نشده. همون طور که شاعر در شعر زیر میفرماید:

میــان تاج ما تا مهدی تاج تفاوت از زمین تا آســمان است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.