نگرانی تاجران از ضربه تحریم ایران به بازار نفت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

چشــمانداز بازار نفت به این بستگی دارد که آیا آمریکا و عربســتان میتوانند سیاست تحریمی خــود را بدون آنکه ضربهای به روند عرضه نفت جهانی وارد کنند، با موفقیت اجرایی کنند یا خیر.

تاجراننفتیطیهفتههایاخیربیشازپیش نسبت به تاثیر بالقوه تحریمهای آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر میزان دسترسی به نفت در پایان سالجاری میالدی نگران هستند.

بــه گــزارش جامعــه ایرانی بــه نقل از بیزینسریپــورت، روند رو به رشــد مصرف، محدودیت تولید از سوی اوپک و متحدانش و همچنین افت غیرمنتظره تولیدات در ونزوئال و برخی کشورهای آفریقایی باعث کاهش ذخایر مازاد نفتی شده است.

تصمیم آمریکا برای اعمال مجدد تحریمها بر صادرات ایران در ماه نوامبر باعث پیشبینی قیمتگذاری در بازار شده و قیمت آتی نفت را در اوایل ماه می افزایش داد.

اما این قیمتها در پی مداخله برخی اعضای اوپک از جمله عربســتان به رهبری روسیه و افزایش تولیدات از ماه می به بعد، تغییر کرد.

قیمتها برای یک بــازه زمانی کوتاهمدت در اواخر ماه ژوئیه و اوایل آگوســت با امید به دسترســی کافی به نفت در پایان سالجاری میالدی، کاهش یافت.

طــی هفتههای اخیــر اما بــه دلیل بروز نشانههایی دال بر اینکه بازده نفتی تگزاس رو به کاهش است و عربستان تولیدات نفت خود را با سرعتی کمتر از آنچه انتظار میرفت، افزایش میدهد، دسترسیها کاهش یافته است.

تاجران نفتی حال بیشازپیش نگران میزان دسترسی نفت در پایان سال که در روند افزایش قیمت این طالی سیاه بازتاب داشته، هستند.

این نگرانیهــا زمانی افزایــش یافت که نشانههای تهدید به تحریم مجدد ایران پیش از اجرایی شــدن بر صادرات این کشــور اثر گذاشته است.

در حال حاضر تاجران بیشتر نگران کمبود دسترسی به نفت به دلیل تحریمها و همچنین رکود حفاریهای آمریکا هستند. کاخ سفید خواهان اعمال مجدد تحریمهای سختگیرانه اســت اما در مورد حفظ دسترسی نفتی هم نگرانــی دارد و نمیخواهد بــه دلیل افزایش هزینه سوخت، آن هم در سال انتخابات، مورد سرزنش قرار گیرد.

عربستان از سیاستهای سختگیرانه علیه ایران حمایت میکند و متعهد شده که کمبود نفت در بــازار عرضه را جبران خواهد کرد اما درعینحال هم نمیخواهد بازار را با عرضه مازاد و در نتیجه افت دوباره قیمتها روبهرو کند.

با این حال مدیران صندوق پوشش ریسک معتقدند که با وجود فشار آمریکا بر عربستان برای حفظ تولیدات به منظور پایین نگه داشتن قیمت سوخت، عرضه نفت کاهش و قیمت آن افزایش خواهد یافت.

احتماال یک اشتباه محاسباتی صورت گرفته است. اگر بازار آنقدری که تاجران در حال حاضر انتظار دارند، تحت فشار قرار گیرد، کاخ سفید با همان افزایش قیمتی که سعی در ممانعت از آن دارد، روبهرو خواهد شد.

افزایــش قیمتها احتماال پس از انتخابات ششم نوامبر اهمیت خود را از دست خواهد داد اما به هر حال باال رفتن قیمتها در هر زمانی هم که باشد باعث انتقاد از سیاستهای اجرایی ضعیف کاخ سفید و عربستان خواهد شد.

چشــمانداز بازار نفت به این بستگی دارد که آیا آمریکا و عربســتان میتوانند سیاست تحریمی خــود را بدون آنکه ضربهای به روند عرضه نفت جهانی وارد کنند با موفقیت اجرایی کنند یا خیر.

اکثر تاجران نفتی معتقدند آنها شکســت خواهند خورد و بازار دستکم به طور نسبی با کاهش دسترسی نفت مواجه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.