مدیریتانفعالیبازارارز راه پله فرار اضطراری کجاست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - دیدگاه

رضا فراهانی* ایــن روزها که کشــور عزیزمان غرق در مســائل بغرنجی کــه در راس آنها مشکالت اقتصادی به چشم میآید، شده است، در مجامع ورزشی حرف و حدیثهای بسیاری پیرامون قانون جدیدی که توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شــده و به وسیله شورای نگهبان به تایید رسیده اســت، شنیده میشود؛ قانونی که پس از سالها حضور عاشــقان خدمت و مشتاقان رشد و تعالی کشور به آنها مرخصی اجباری میدهد و سرانجام جا برای حضور جوانان- البته اگر همین مساله نیز جایگاهی برای رانت و پارتیبازی نشود- باز خواهد شد؛ اتفاقی که خیلی زودتر از اینها باید رخ میداد تا شاهد فاصله و شکاف اینچنینی نباشیم. فردی با بیش از 40 سال حضور در یک دستگاه دولتی اکنون در مسند ریاست و فعالیت حضور دارد و در آن سو جوانی با چند سر عائله و کلی تحصیالت، بیکار در منزل حضور دارد یا به کارهای غیرمرتبط مشغول شده اســت؛ فردی که بیشک میتواند با نیروی جوانی، بســیاری از مشکالت موجود را مرتفع کند اما شوق خدمت در دوستان آنقدر زیاد است که اجازه حضور و خودنمایی و بروز و ظهور این پتانســیلها را نمیدهد.مسالهای که ورزش کشور را حسابی تحتالشعاع قرار داده، همین بحث بازنشستههاست؛ موضوعی که هر یک از مدیران عزیز و خدوم حاضر به قبول و اجرای آن نیستند و به نوعی به دنبال راهکاری میگردند تا کماکان در چرخه مدیریت ورزش کشور باقی بمانند. یکی از مدیران به دنبال افزایش روزانه درصد جانبازی اســت و در پی ارتقای درجه و درصد آن است؛ درصدد درجهاي که روزگاري از روي عشق و عالقه و شوق و اشتیاق میهنپرستي و ناموسدوســتي بود اما ظاهــرا یا جایگاه این درصدها و درجهها تغییر کرده یا عالقه به قدرت یا شوق خدمت جاي آن را گرفته است. سردار دیگري در ورزش حضور دارد و به رسانهها ایراد ميگیــرد که چرا به وي ميگویند بازنشســته اســت و چرا از کارش استعفا نميدهد. معلوم نیســت به چه دلیلي همگان دوســت دارند به دنبال راهکاري براي تداوم حضور چندین ساله یا درست بگوییم چند دههاي هستند؟! یکي از روساي فدراسیونها با 41 سال سابقه خدمت هنوز اعتقاد دارد بازنشسته نیست و ميتواند در منصب فعلي حضور داشــته باشد درحالي که ایشان و امثال ایشان شاید امروز تجربه خوبي در امر مدیریت ورزشي داشته باشند اما قطعا جواني که با مدرك دکتراي تربیتبدني یا رشــتههاي مرتبــط اینچنیني بیرون از گود نشســتهاند با فرصت کمتري نسبت به این دوستان ميتوانند براي سالهاي متمادي در ورزش کشور مثمرثمر واقع شــوند. اي کاش مجلس محترم شــوراي اســالمي یا شــوراي نگهبان راهي براي بستن راهپلههاي فرار یا تدبیري براي سوءاســتفاده ار برخي عناوین مينمودند تا به واقع اشتغالزایي که یکي از اساسيترین معضالت کشور در دو سه دهه اخیر بوده است راحتتر حل شود.

طبیعي اســت تا زماني کــه راههاي فرار از قوانین و خألهــاي قانوني وجود دارد نميتوان با قدرت یک قانون را به صورت کامل و شــفاف عملــي و اجرایي کرد هر چند بــا قوانیني که براي حضور در مناصب مدیریتي مانند ریاست فدراســیونها شــرایطي مطرح شده که کسي خارج از دایره دوستان فعلی، قدرت نفوذ و ورود به این مشــاغل را نخواهد داشــت و تمام این گفتهها باید به صورت دقیق کارشناسی شود و خألها بررسی و مشخص شود که چرا یک جوان تحصیلکرده نمیتواند با باالترین مدرك مرتبط جای یک مدیر بازنشســته که دیگر فکر و ایده جدیدی ندارد و حتی با ایدهها و تفکرات جدید نیز مقابله میکند، جایگزین شود. اینها سواالتی است که این روزها پیرامون قانون بسیار منطقی و خوب رفتن بازنشســتهها از مشاغل دولتی به اذهــان خطور میکند و به نظر میرســد تنها راهی که میتواند راههای اضطراری یا پلههای فرار را مســدود کند یک قانــون متقن، بدون تبصره ...و است. * روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.