ادامه‌جنجال‌بر‌سر‌يك‌ديدار‌با‌وزير‌پیشین‌خارجه‌آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

برخي تحليلگران ديدار ظريف و كري را نقض قانون لوگان ميدانند. براساس قانون لوگان مصوب ۹۹71 ميالدي، اگر يك شهروند آمريكا به طور مستقيم به يك دولت خارجي در ارتباط با اختالفات و مناقشات با اياالت متحده نامه بنويسد، مرتكب جرم شده است.

در ادامه جنجالها بر سر يك ديدار وزير پيشين خارجه آمريكا، فرزند رييسجمهور آمريكا سياســت دموكراتها در قبال ايران را دليل مشاركت مردم در انتخابات كنگره آمريكا خواند و گفت: دموكراتها هميشه كشورهاي ديگر را به آمريكا ترجيح ميدهند. دونالد ترامپ جونيور، فرزند رييسجمهور آمريكا به ديدار جان كري و وزير امور خارجه كشورمان واكنش نشان داد و آن را دليلي براي راي مخالف مردم به حزب رقيب در انتخابات كنگره آمريكا در ماه نوامبر خواند. وي ضمن بازنشر بخشهايي از اظهارات مايك پمپئو وزير خارجــه آمريكا كه اقدام كري در مذاكره با مقامات ايران را در جهت تضعيف سياست خارجي آمريكا خوانده بود مدعي شــد: خفتبار اما هميشگي است. دموكراتها همواره كشورهاي ديگر حتي نظام حامي تروريسم ايران را به آمريكا ترجيح ميدهند. به همين دليل است كه شما بايد در ماه نوامبر در انتخابات شركت كنيد.

اين در حالي است كه وزير پيشين خارجه آمريكا گفت رييسجمهور اين كشــور بيشــتر به دنبال «طرفدارانش در توئيتر» اســت تا متن قانون اساســي. كري در پاسخ به توئيتي كه ترامپ در آن ديدار وزير پيشــين خارجه آمريكا با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران را «غيرقانوني» خوانده بود، گفت رييسجمهور بيشتر به دنبال طرفدارانش در توئيتر است تا متن قانون اساسي كشور. كري گفت: ترامپ مثل يك پسربچه هشت ساله نابالغ است و مثل يك دختر نوجوان دمدمي است.

وي همچنان در حســاب توئيترياش خطاب به ترامپ نوشت: آقاي رييسجمهور، شما بايد بيشتر نگران ديدار پل مانافورت با رابرت مولر باشيد تا ديدار من و وزير امور خارجه ايران. اما اگر ميخواهيد بدانيد كه توافق هستهاي چگونه جهان را امنتر كرده، كتاب جديدم را بخريد و بخوانيد.

از ســوي ديگر سامانتا پاور، نماينده پيشين آمريكا در سازمان ملل از كري حمايت كرد و در حساب توئيترياش نوشت: برخالف كري، ترامپ بهشكلي ناشايست، بيسابقه و در تعارض با سياســت خارجي آمريكا، با وحشيترين ديكتاتور جهان در كرهشمالي ديدار كرد و هيچ نتيجهاي هم به دست نيامد.

در ادامــه واكنشها مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا در صفحه شخصي توئيتر خود مدعي شد: كاري كه جان كري درباره تعامل با نظام ايران، بزرگترين دولت حامي تروريسم در جهان انجام داد، ناشايست، بيسابقه و ناسازگار با سياست خارجي اياالت متحده بود. توافق هستهاي شكست خورده است. رهايش كنيد. وي مدعي شد: برجام تمام راههاي ايران براي ساخت سالح اتمي را مسدود نكرد، اين درست برعكس چيزي است كه به مردم آمريكا قالب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.