بايد‌در‌جريان‌اصالحات‌پوس ‌تاندازي‌صورت‌گیرد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: بعد از انقالب و بهخصوص در دهه اخير شائبه بيتفاوتي جريان اصالحات به فعاليتهاي مذهبي در بخشهاي متدين جامعه ايجاد شــد در حالي كه اعتقاد، باور و پايبندي اصالحطلبان به ارزشها بيش از برخي مدعيان و صاحبان تريبون است. متاسفانه به نام دين و ارزشها، گزينشهاي كذايي راه انداخته بودند و افراد متدين و متخصص را از تصدي مسووليتهاي مختلف محروم كردند.

به گزارش ايلنا، محمدرضا عارف در آستانه سال تحصيلي دانشــگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در ديدار با فعاالن طيفهاي مختلف دانشجويي، تشــكلهاي دانشجويي را به حفظ ســرمايه اجتماعي توصيه كــرد و با انتقاد از ركود فعاليتهاي دانشــجويي در دانشــگاه، بيانگيزگي را آفت جنبش دانشجويي دانست و گفت: تشكلهاي دانشجويي نبايد پاسخگوي عملكرد دولتها باشند بلكه بايد مطالبهگر باشند و از مسووالن كشور در همه قوا بخواهند پاسخگوي عملكردشان باشند. متاسفانه دانشگاههاي ما در جايگاه اصلي خود قرار ندارند.

رييس فراكسيون اميد نگاه نقادانه براي اصالح وضع موجود را از خصلتهاي بارز تشكلهاي دانشجويي برشمرد و گفت: در اين شــرايط خاص و براي برونرفت از آن، دانشجويان و دانشگاهيان بايد مسووالن با نقد مشفقانه خود براي اصالح امور و پاســخ به مطالبات بهويــژه در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي كمك كنند.

عارف حضور مختلف تشكلهاي مختلف دانشجويي با گرايشهاي مختلف را براي دانشــگاه فرصت دانســت و از مسووالن خواســت در ارائه مجوزهاي قانوني براي فعاليت تشكلهاي دانشجويي با آنها همراهي داشته باشند و با همه تشكلها و اتحاديههاي دانشــجويي صرفا بر اساس قانون عمل كنند.

وي با بيان اينكه تشكلهاي دانشجويي نبايد از مسيري كه آغاز كردند خسته شوند و بايد مسووليتپذير باشند، به نگاه امامخميني(ره) به فعاليتهاي سياسي دانشجويان اشاره كرد و گفت: عدالت و پايبندي به ارزشها از شاخصههاي اصلي خط امام است. مردم در زمان پيروزي انقالب اسالمي به خاطر ارزشها به سمت امام(ره) آمده بودند و كساني كه پيرو خط امام هستند بدانند كه نبايد از ارزشها عدول كرد.

رييس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با يادآوري فعاليتهاي همنسالن خود در تشكلهاي دانشــجويي قبل از انقالب، تصريح كرد: يكي از ويژگيهاي اصلي فعاالن دانشجويي مسلمان قبل از انقالب پررنگ بودن فعاليتهاي مذهبي بود. متاسفانه بعد از انقالب و بهخصوص در دهه اخير به دليل اينكه تريبونها عموما در اختيار جريان مخالــف اصالحات بود و تبليغات ســوئي كه از طريق اين تريبونها صورت گرفت شائبه بيتفاوتي جريان اصالحات به فعاليتهاي مذهبي در بخشهاي متدين جامعه ايجاد شد در حالي كه اعتقاد، باور و پايبندي اصالحطلبان به ارزشها بيش از برخي مدعيان و صاحبان تريبون است.

وي با تقبيح سوءاســتفاده از ارزشها براي حذف رقيب تاكيد كرد: متاســفانه به نام ديــن و ارزشها، گزينشهاي كذايي راه انداخته بودند و افراد متدين و متخصص را از تصدي مسووليتهاي مختلف محروم كردند.

عارف با بيان اينكه براي تشكلهاي دانشجويي اثرگذاري در فضاي دانشــگاه و جامعه بايد مهم باشد نه سر و صدا در فضاي مجازي گفت: يكي از چالشهاي پيش روي كشــور، كمبود منابع انساني متخصص است چرا كه نسلاوليها به دليل اينكه تصور ميكردند هميشه در قدرت خواهند بود به دنبال كادرسازي نبودند و از تربيت نيروي انساني متخصص غفلت شد به همين دليل زماني كه طرح عدم بهكارگيري بازنشستگانتصويبشد عدهاي نگران شدند كه با كمبود نيروي انساني مواجه خواهيم شد. وي با تاكيد بر اينكه براي مقابله بــا چالشهاي پيــشروي نظام، بايد حاكميــت گفتوگوي ملي در همه ســطوح و در ميان نخبگان و جريانات سياسي را پذيرفت گفت: مســووليت ســنگيني در اين مورد برعهده جريان اصالحطلبي اســت و بايد در اين زمينه تالش جدي توسط همه دلســوزان انقالب انجام شود تا به راهكارهاي اجماعي براي حل مشكالت و معضالت برسيم. عارف در پايان تاكيد كرد: جريان اصالحطلبي بايد به دنبال رويكرد جديدي باشد و يك نوع پوستاندازي در اين جريان نياز است تا بهتر بتواند در خدمت انقالب و مردم عزيز كشورمان و پاسخ به مطالبات بحق آنها در همه زمينهها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.