استانداران بازنشسته جابهجا ميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

وزير كشور گفت: تعدادي از استانداران با ابالغ قانون منع بهكارگيري بازنشستگان، جابهجا ميشوند.

به گزارش ايســنا، عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور در حاشيه همايش اســتانداران سراسر كشور در پاسخ به اين سوال كه استاندار كرمان چه زماني معرفي خواهد شد گفت: ما منتظر بوديم قانون جديد منع بهكارگيري بازنشستگان به ما ابالغ شود.

اكنون تعدادي از اســتانداران هستند كه بايد جابهجا شوند كه در اين جابهجايي جايگزيني اســتانداران بسيار مهم است. رحمانيفضلي تاكيد كرد: استان كرمان هماكنون سرپرست دارد و طبق قانون ميتواند از 3 تا ۴ ماه كارها را انجام دهد. سرپرست فعلي استانداري كرمان از معاونان اين استانداري بوده و كارها را به خوبي پيش ميبرد و هيچ خللي در آنجا نيست انشاءاهلل در مدار اين جابهجاييها استاندار كرمان هم تعيين خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.