امنیت‌سفارت‌ايران‌در‌فرانسه‌تقويت‌م ‌يشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- سفارت فرانسه در تهران در توئيتي با توجه به حادثه اخير براي سفارت جمهوري اسالمي در پاريس تاكيد كرد: با توجه به مسووليت فرانسه در قبال حفاظت از اماكن ديپلماتيك، امنيت سفارت ايران تقويت شد. سفارت فرانسه در تهران در حساب توئيتري خود با توجه به حادثه اخير و تعرض به سفارت كشورمان در پاريس نوشت: «به دنبال حوادث مشاهده شده در مقابل سفارت ايران در پاريس (جمعه 23 شهريور)، فرماندهي پليس پاريس اعالم كرد كه همان روز وارد عمل شده و از 12 فردي كه مقابل سفارت نظارت ميكردند، در محل بازجويي به عمل آورده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.