يك‌جاسوس‌در‌مشهد‌دستگیر‌شد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- معاون دادستان مشهد گفت: شخصي كه براي كشوري متخاصم اقدام به جمعآوري اطالعات در حوزههاي مختلف كرده بود در مشهد دستگير شــد. قاضي حسن حيدري اظهار داشت: شخصي كه براي كشوري متخاصم جمــعآوري اطالعات در حوزههاي مختلــف ميكرد در تور اطالعاتي ما قرار گرفته و دستگير شد. معاون دادستان مشهد با اشاره به اينكه اين فرد در مشهد دستگير شده است، بيان كرد: پس از دستگيري ضمن صدور قرار براي متهم، پرونده متهم به دادگاه رفت كه در تجديدنظر 7« سال محكوميت قطعي» براي وي لحاظ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.