احمد ‌ينژاد‌از‌اينكه‌وزارت‌خارجه‌و‌صالحي‌پیشگام‌ مذاكره‌با‌آمريكا‌شده‌بودند،‌حمايت‌نم ‌يكرد‌

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- امير عبداللهيان دســتيار ويژه رييس مجلس شوراي اسالمي و معاون سابق وزير امور خارجه در گفتوگويي درباره مذاكره ايران و آمريكا در دوره احمدينژاد و موضع رييسجمهور وقت، سخن گفت. امير عبداللهيان كه پيشتر معاون وزير خارجه در حوزه عربي بود، اظهار داشت: آقاي دكتر صالحي براي استارت و كليد خوردن مذاكرات شخصا تالش كردند و ريسكهاي بزرگي انجام دادند. وي افزود: گفته ميشد آقاي دكتر احمدينژاد به عنوان رييسجمهور وقت با اين روند مخالف بود حتي آقاي دكتر صالحي را از اين موضوع منع ميكرد، آقاي دكتر احمدينژاد معتقد بودند اين موضوعي نيست كه وزير خارجه با توجه به پيچيدگيهايي كه موضوع داشت آن را دنبال كند و پيش ببرد. امير عبداهلل ادامه داد: آقاي دكتر احمدينژاد در آن مقطع از اينكه وزارت امور خارجه و آقاي دكتر علياكبر صالحي پيشگام اين موضوع باشد حمايت نميكردند و ميگفت كه اين موضوع نيازمند هماهنگيهاي پيچيده در سطح كشور است. وي گفت: تصور احمدينژاد اين بود اگر دكتر صالحي وارد اين موضوع شود در ميان كار با مشكالت زيادي مواجه ميشود، اما دكتر صالحي ضمن اينكه احترام دكتر احمدينژاد را حفظ ميكرد، تالش داشت پيامها و ديدگاههاي كارشناسي خود را پيگيري كند، همانطور كه دكتر صالحي در كتاب خاطرات خود عنوان كرده و آقاي دكتر محمدجواد ظريف نيز در چند مصاحبه خود گفته، مذاكرات پيش از رياستجمهوري حجتاالسالم روحاني كليد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.