رشد اقتصادي 1/8 درصدي

Jahan e-Sanat - - News -

رشــد اقتصادي كشور (به قيمتهاي ثابت ســال )1390 بر اساس اعالم بانك مركزي جمهوري اســالمي ايران، در سه ماهه اول سال 1397 به عدد 1/8 درصد رسيد.

به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومي بانك مركزي، بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حسابهاي اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه (و به قيمتهاي ثابت سال )1390 در سه ماهه اول سال 1397 به 1676/7 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 1/8 درصد افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.