سكه گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت ديرور قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي با 0۲1 هزار تومان افزايش، به چهار ميليون و 1۵6 هزار تومان رسيد.

برهمين اساس هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 0۵1 هزار تومان افزايش به چهار ميليون و ۵0۲ هزار تومان رسيد، هر نيم سكه بيست هزار تومان، ربع سكه ده هزار تومان و سكه يك گرمي 0۲ هزار تومان گران شد.

بر اين اساس هر نيم سكه ۲ ميليون و 110 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 110 هزار تومان و سكه يك گرمي 0۴6 هزار تومان است.

هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1193 دالر و 76 سنت و هر گرم طالي 18 عيار 389 هزار و 700 تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.