فروش مجدد ارز مسافرتي در بانك تجارت

Jahan e-Sanat - - News -

متقاضيان دريافت ارز مسافرتي ميتوانند به كليه شعب ارزي- ريالي و واحدهاي ارزي منتخب بانك تجارت مراجعه كنند.

بنابر اعالم بانك تجارت، بر اساس بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مبني بر فروش ارز مسافرتي با نرخ بازار، متقاضيان دريافت ارز مسافرتي ميتوانند با پرداخت معادل ريالي، ارز درخواستي خود را در باجههاي بانك تجارت مستقر در مبادي خروجي فرودگاههاي تعيين شده (پس از باجه كنترل گذرنامه) در قبال ارائه حواله ارزي و گذرنامه متقاضي دريافت كنند.

مســافران ميتوانند با مراجعه به شعب ريالي و دواير ارزي مســتقر در شــعب سراسر كشــور و واحدهاي ارزي منتخب تهران و شهرســتانها همانند روال قبل نسبت به دريافت حواله ارز مسافرتي اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.