تنفستازه۷۳۲ بنگاهاقتصاديباتسهيالتبانكملي

Jahan e-Sanat - - News -

بانك ملي ايران در ادامه سياســتهاي حمايتي خود از اشــتغال و توليد كشور، در پنج ماه ابتداي امسال 73۲ فقره تسهيالت به بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط پرداخت كرد.

به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومي بانك ملي ايران، حمايــت از بازار كار و كمك به چرخه توليد در بنگاههاي اقتصادي از محوريترين اولويتهاي اين بانك در بخش تســهيالتدهي است و از اين رو در پنج ماه ابتداي امســال بالغ بر دو هزار و 09۴ ميليارد ريال تسهيالت به بنگاههاي كوچك و متوسط پرداخت شده است.

بانك ملي ايران در مدت مذكور همچنين ۲91 ميليارد و ۲33 ميليون دالر تسهيالت ارزي و 0۴ هزار و 176 ميليارد ريال تسهيالت ريالي در مجموع 1۲ فقره در حوزههاي صنايع انتقال آب، احداث راهآهن، نيروگاه، هتل، گازرساني به شهرها و روستاها، خريد كشتي ...و مصوب كرده است. همچنين در راستاي اجراي سياستهاي دولت مبني بر ايجاد اشتغال پايدار، يك هزار و 706 ميليارد ريال تسهيالت در 603 فقره طي پنج ماه نخست سال جاري در حوزه برنامه اشتغال فراگير (تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 كل كشور) پرداخت كرده است.

بانك ملي ايران طي پنج ماه نخست امسال 93 هزار و ۲۴۴ ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي براي ۲6 هزار و 08۴ پيمانكار از محل قانون بودجه ســال 1396 و 37 هزار و ۵93 ميليارد ريال اســناد براي ۴1۲ پيمانكار از محل قانون بودجه سال 1397 و در طرحهاي ملي و استاني واگذار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.