یدک کشیدن عنوان حمایت از تولید

Jahan e-Sanat - - News -

خروج ارز از کشــور به بهانههــای مختلف از جملــه واردات قطعاتی کــه تولیدکننده ایرانی به راحتی میتوانــد آن را خلق کند ظلم به تولید ملی است.

برخی از صاحبنظران و کارشناســان اقتصادی افزایش مونتاژکاری در صنعت کشــور را ناشی از نگاه سودمحور برخی از فعاالن اقتصادی قلمداد میکنند که این امر باعث افزایش واردات میشــود. برخی تولیدکنندگان برای شکستن و دور زدن تعرفهها، با واردات خرد که به مراتب تعرفه بسیار کمتری برای آن تعریف شده، به سرهمبندی آن و پیچ و مهره کردن این قطعات در داخل کشور مبادرت میورزند.

این روزها کمبود مواد اولیه تولید را بیش از گذشــته با مشکل روبهرو کرده اســت تا جایی که تولیدکنندگان یا مجبــور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شــدهاند یا ناگزیر باید با تهیه گران مواد اولیه به مســیر کار خود ادامه دهند.

ضرورت چارهاندیشی و مقابله با آن با اتخاذ تدابیر هوشمندانه احساس میشــود. بابک امامی فرد، یکی از فعاالن عرصه صنعت و تولید در شــرق استان تهران در گفتوگو با «جهان صنعت» با اشاره به ضرورت حمایت از تولیــد داخل گفت: اهمیت تولید داخلی تنها به عرضه کاال و بیرون آمدن محصولی از یک واحد تولیدی بزرگ، متوسط یا کوچک خالصه نمیشود، بلکه آنچه حائز اهمیت است به استقالل کشور از حیث اقتصادی و صنعتی و عدم وابستگی به کمپانی یا تولیدکننده خارجی معطوف میشود.

امامی فرد با ابراز تاســف از اینکه دولتمردان به راحتی تولید را زیر پا گذاشــتهاند ادامه داد: چرا در شرایطی که خودشان میدانند کشور نیاز به تولید و تولید نیاز به حمایت دارد دست به واردات میزنند. چرا میخواهند تحت هر شرایطی صنعت کشور را به قهقرای نابودی بکشانند.

این فعال عرصه صنعت و تولید یادآور شــد: بارها از طریق تشــکلها و نهادهای غیردولتی به مقامات دولتی و حتی نمایندگان مجلس هشــدار دادهایم که نابودی صنعت کشور به زودی اتفاق میافتد ولی با هر بار گفتن این موضوع بیتفاوتی دولتمردانمان بیشتر از قبل نشان داده میشود.

وی افزود: زمانی که بر ضرورت تولید داخلی و حمایت از کاالی ایرانی تاکید میشود، مواردی همچون عدم خروج ارز از کشور، توسعه فرصتهای شغلی، رونق تولید، باال رفتن فضای رقابتی میان تولیدکنندگان و فرهنگ استفاده و مصرف کاالی داخلی مد نظر قرار میگیرد.

این فعال حوزه صنعت و تولید بیان کرد: حتی در برخی صنایع بزرگ تولیدی ایران نیز شاهد استفاده از همین روش هستیم اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فلسفه تولید داخلی و حمایت از کاالی ایرانی، تنها یک نام و عبارت نیست، بلکه اهمیت آن به دستاوردها و توفیقاتی معطوف میشود. در غیر این صورت، یدک کشیدن عنوان کاالی ایرانی در پوشش مونتاژکاری افتخاری نیست.

امامیفــرد در ادامه تاکید کرد: ما هیــچ گاه مخالف جزیره کار کردن نیســتیم چراکه برای تولید نیازمند واردات تکنولوژی و حتی وســایل و ابزارهای الزم هستیم. اگر نقد و انتقادی وجود دارد موضوع واردات کاال و واردات قطعات و مونتاژکاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.