کمبود الستیکهای تمام سیمی کامیون در کشور

Jahan e-Sanat - - News -

خــودرو- رییس انجمن صنفــی صنعت تایر ایــران از کمبود الستیکهای تمام سیمی کامیون در کشور خبر داد.

محمدرضا گنجی اظهار داشت: کمبود الستیک ناوگان حملونقل کشور به دلیل کمبود تولید بوده چرا که ظرفیت تولید در ایران اندک اســت و مابقی نیاز بازار باید از طریق واردات برطرف شود مگر اینکه ظرفیت تولید جدید ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد تایر مصرفی کشور تولید داخل و 20 درصد وارداتی بوده و در صورتی که ظرفیت جدید ایجاد نشود قادر به افزایش تولید نخواهیم بود.

وی در خصوص دشواریهای واردات تایر گفت: با توجه به مسائل ارزی و عدم تخصیص به موقع ارز، واردات نیز گاها دچار خلل میشود.

رییس انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اشاره به محدودیتهای صادراتی تایرسازان گفت: صادرات تایر تولیدکنندگان معادل سه تا پنج درصد کل تولید بوده که تقریبا ناچیز است و تاثیری بر تامین نیاز داخل ندارد.

وی افزود: در واقع نه ممنوع شــدن صادرات و نه آزاد شدن آن تاثیری بر تامین نیاز ناوگان ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.