انتقادرییسسازمانملیاستانداردازنمایندگانمجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس ســازمان ملی استاندارد با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من نباید زیر ســوال بروم که چرا معیار مصرف انرژی را در برخی از کارخانهها پیاده میکنند.

نیره پیروزبخت در مراسم تحویلگیری 2222 کشنده در طرح نوسازی ناوگان حملونقل سراسر کشور همزمان با تحویل 20 هزار کشنده با اشاره به همکاری ســازمان ملی استاندارد و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، اظهار کرد: از زمان تاســیس شرکت بهینهسازی مصرف سوخت همکاری ویژهای با سازمان ملی استاندارد آغاز شد و در طرحهای مشترک در سالهای 78 و 79 چهار آزمایشگاه ویژه معیار مصرف انرژی سوخت فسیلی در چهار نقطه ایران تاســیس شد که این آزمایشگاهها در حال حاضر هم در کشور کمنظیر هستند.

وی ادامه داد: از همان زمان بهینهسازی مصرف سوخت جاری شده است، اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است. سازمان ملی استاندارد از همان زمان تاکنون درگیر این موضوع در بخشهای مختلف بوده است.

رییس سازمان ملی استاندارد همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشــاره به خودروهای فرسوده، گفت: زمانی که یک خودرو بیش از حد استاندارد مصرف ســوخت دارد، تبعات آن فقط شامل راننده خودرو نیســت، بلکه بیشــترین اثر آن در وضعیت آلودگی هواست. در برخی از کنوانســیونهای جهانی که ایران هم عضو آنها نیز محسوب میشود دیگر بحث یک کشور یا دو کشور مطرح نیست، بلکه موضوع کره زمین است و ایران نیز باید ثابت کند که متوجه این موضوعات است.

وی در ادامه با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، خاطرنشــان کرد: مجلس شورای اســالمی باید به سازمان ملی استاندارد فشــار وارد کند که چرا مواظب میزان مصرف انرژی در کشــور نیستید، نه اینکه من زیر ســوال بروم که چرا معیار مصــرف انرژی را در برخی از کارخانجات پیاده میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.