فروش‌ویژه‌ایرا ‌نخودرو‌برای‌«خودرو‌اول ‌یها»‌

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- براساس اعــالم ایرانخودرو در طرح جدید پیشفروش خودرو داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبتنام به صورت خوداظهاری اخذ خواهد شد.مصطفی خان کرمی با بیان این مطلب گفت: شرکت ایرانخودرو در هر دوره ثبتنام با ابتکاری تازه سعی در توزیع عادالنه خودرو در میان مشتریان واقعی دارد.وی گفت: ایرانخودرو در این راستا محدود کردن ثبتنام برای خودرو اولیها یا افراد فاقد خودرو با اعتماد به مشتریان و تکمیل فرم خود اظهاری را در برنامه قرار داده است.خان کرمی اظهار داشت: در این ثبتنام عالوه بر شرایط محدودکننده قبلی، لیست کد ملی مشتریانی که در ثبتنام اخیر شرکت سایپا موفق به ثبتنام شدهاند از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبتنام آنان وجود نخواهد داشت.به گفته وی، شرکت ایرانخودرو به دنبال فروش خودرو به مصرفکننده حقیقی است و لذا در فرآیند ثبتنام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبتنام به صورت خوداظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو بر اساس استعالمهای الزم راستیآزمایی خواهد شد و در صورت اثبات خوداظهاری اشتباه ودیعه عینا مسترد میگردد.معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایرانخودرو گفت: از دیگر شرایط ویژه پیشفروش شرکت ایرانخودرو خروج فرآیند انتخاب نمایندگی از پروسه ثبتنام است. این فرآیند که باعث کندی ثبتنام میشود پس از انتخاب خودرو و واریز وجه توسط مشتریان قابل اجرا خواهد بود. وی ادامه داد: انتخاب نمایندگی میتواند در روزهای آتی توسط مشتری انجام شود. هنگام ثبتنام زمان انتخاب نمایندگی به اطالع مشتریان خواهد رسید.خانکرمی افزود: در راستای افزایش اعتماد مشتریان، ایرانخودرو در وب سایت خود امکانی را ایجاد تا لیست مشتریانی که موفق به ثبتنام شدهاند جهت عموم قابل مشاهده باشد.معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایرانخودرو در ادامه گفت: به جهت جلوگیری از ترافیک مشتریان روی سایت شرکت ایرانخودرو، شرایط پیشفروش مذکور طی پنج روز و بر اساس کد ملی مشتریان فعال خواهد بود.گفتنی است، تعیین قیمت خودروها در پیشفروش ویژه شرکت ایرانخودرو در زمان تحویل خودرو مشخص خواهد شد. مطابق رویه جاری در ثبتنامهای گذشته در صورتی که مغایرتی در اطالعات ارائه شده با مستندات مشاهده شود، قرارداد مشتریان فاقد اعتبار خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.