بازگشت‌قطعات‌معیوب‌به‌چرخه‌تعمی ‌ر!

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودرو- رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در خصوص قیمت لوازم یدکی اظهار داشت: در حال حاضر شاهد افزایش سه برابری قیمت لوازم یدکی به دلیل کاهش عرضه و کمبود این محصوالت در بازار هستیم به خصوص در بخش قطعات موتور و گیربکس که کمبود بیشتر احساس میشود.

علیرضا نیکآئین کیفیت لوازم یدکی موجود در بازار را نامطلوب خواند و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کمبود قطعه در بازار، برخی از اقالم لوازم یدکی معیوب در انبار که برای بازگشت به کارخانه سازنده عودت داده شده بودند جذب بازار شده و در برخی تعمیرگاهها مورد استفاده قرار گرفتهاند.

وی تصریح کرد: خیلی از قطعات مانند سیستم کالچ، جلوبندی، فرمان و ترمز که معیوب بوده و باید به کارخانه بازگشت داده میشدند وارد بازار شده و متاسفانه برخی از فروشندگان لوازم یدکی برای سود بیشتر اقدام به عرضه آنها کردهاند که این امر به معنای واقعی بازی با جان مردم است.

نیکآئین در ادامه افزود: مردم به دلیل کمبود قطعه به ناچار از این قطعات معیوب استفاده میکنند و با خودروهای معیوب رانندگی میکنند و به دلیل هزینه باالی تعمیر مراجعه به تعمیرگاهها نیز کاهش یافته که این عوامل منجر به افزایش مصرف سوخت و همچنین بروز حادثه خواهد شد.

وی بر لزوم مدیریت مصرف تاکید کرد و گفت: سیاستهای دولت برای بهبود شرایط چارهساز نیست زیرا در شرایطی که با روند صعودی قیمت ارز مواجه هستیم برای فروشندگان لوازم یدکی صرفه اقتصادی ندارد که اجناس خود را با قیمتهای گذشته عرضه کنند و بنکداران نیز نمیتوانند اجناس خود را در بازار عرضه نمایند زیرا با بسته بودن درب گمرکات امکان جایگزینی اجناسی که به بازار عرضه میکنند را نخواهند داشت.

نیکآئین مشکالت تعمیرکاران خودرو را به چند دسته تقسیم کرد و اظهار داشت: یکی از مشکالت تعمیرکاران خودرو وجود کاالهای تقلبی در بازار اســت که باید هرچه ســریعتر ساماندهی شود و مشکل بعدی، عدم تناسب دستمزد تعمیرکاران با افزایش قیمت لوازم یدکی و همچنین افزایش هزینههای اداره یک تعمیرگاه است که اداره این واحدهای صنفی را با مشکل مواجه ساخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.