صادرات مواد غذایی به عراق متوقف نشده است

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- در حالی که زمزمههایی در مورد قطع صادرات مواد غذایی از ایران به عراق مطرح میشود، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: آماری مبنی بر توقف صادرات مواد غذایی به عراق نداریم. بنابراین جز بخشی از بارهایی که در مهران و چزابه مانده، محمولههایی که از هفته گذشته بوده از سایر گمرکها صادر شده است.حمید حسینیبابیاناینکهقطعاصادراتکاهشداشتهاماقطعنشدهاستاظهارکرد:باتوجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه کاالهای صادراتی مشمول پیمان سپرده ارزی شدهاند، شوکی به صادرات وارد شده است. از طرفی دولت برنامه دارد جلوی کاالهای صادراتی که کاالهای یارانهای در تولید آنها نقش داشته را بگیرد. بنابراین قطعا مواد غذایی که در آن روغن، آرد و سایر کاالهایی که دولت به آنها یارانه میدهد قطعا به مشکل خواهد خورد. وی گفت: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون تبعات نیست و این تصمیمات نیز برای صادرات تبعات خواهد داشت و حتی نحوه اجرای آن نیز مشخص نیست.حسینی تصریح کرد: در چهار ماهه امسال صادرات شیرینی و شکالت به عراق ۰۴۱ میلیون دالر بوده است و نمیتوان صادرات آن را صفر کرد بلکه باید دستورالعملی تعیین شود که میزان کاالهای یارانهای استفاده شده در آن مشخص شده و مابهالتفاوت آن دریافت شود. دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت در این بینارزشگذاریکاالازسویگمرکاستکهسالیانقبلکسیبهاینموضوعحساسیت نداشت اما اکنون که قرار است ارز برگردد باید این نرخها واقعی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.