گزارش تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق در ابهام

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- با وجود اتمام مهلت قانونی ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از مبارزه باقاچاقکاالوارزبهصحنعلنیمجلس،پیگیریهانشانمیدهدآخرینوضعیت گزارش فوق مبهم بوده و اعضای کمیته نیز پاسخگو نیستند.

آذرماه سال۵۹ بود که اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای آغاز تحقیق و تفحص از این نهاد تعیین شدند و سال ۶۹ فرآیند تحقیق و تفحص از این ستاد آغاز شد. سپس این کمیته به عنوان بازوی نظارتی مجلس با بررسی پروندههای مرتبط با قاچاق، وظیفه شفافسازی اقدامات ستادمبارزهباقاچاقکاالوارزرابرعهدهگرفت.اعضایاینکمیتهبابرگزاریجلسات مختلفبادستگاههایمرتبطباقاچاقهمچونسازمانهایزیرنظردستگاهقضایی و بازدید از مناطق مرزی، ابعاد مختلف پروندههای قاچاق را مورد بررسی قرار دادند و طبقاظهاراتیکهمیکردندقراربرارائهگزارشنهاییاینتحقیقوتفحصدرپایان خردادماه امسال بود. با پایان یافتن خردادماه، اعضای کمیته مذکور اعالم کردند که گزارش نهایی از تحقیق و تفحص طی تیرماه به صحن علنی ارائه میشود اما تیرماه نیز به اتمام رسید و اعضای کمیته مذکور، اواسط مردادماه را زمان ارائه گزارش عنوان کردند.با اتمام مردادماه، باز هم اظهار نظر دیگری از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منتشر شد که حکایت از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص بر روند مبارزه با قاچاق کاال و ارز در صحن علنی مجلس طی شهریورماه داشت. حال که شهریورماه نیز رو به پایان است، نهتنها از قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در صحن علنی خبری نیست بلکه نمایندگان مجلس هنوز حتی از تعطیالت دو هفتهای خود بازنگشتهاند که قرار باشد اقدام خاصی نیز انجام دهند. این در حالی است که هیچکدام از اعضای کمیته در این خصوص، پاسخگو نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.