گرانفروشی ۰۲ هزار تومانی هر بطری روغن!

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- در حالی که برخی از شرکتهای پخش، از کمبود عرضه روغن در روزهای آینده خبر میدهند، این موضوع از سوی رییس انجمن صنایع روغن رد شد. به گفته وی، تنها مشکل این صنعت با وجود دریافت ارز۰۰۲۴ تومانی، گرانی مواد اولیه برای بستهبندی است. این در حالی است که به گفته سعید درخشانی رییس اتحادیه ســوپرمارکتداران نیز، عرضه محصوالت روغن در سطح شهر مناسب است و هر زمان که نیاز به روغن داشتهاند شرکتها محصوالت روغن را در اختیار آنها گذاشته است.در همین خصوص بیرشک رییس انجمن صنایع روغن نیز در واکنش به این موضوع گفت: از عرضه محصوالت کارخانجات تولیدی روغن جلوگیری نشده و مشکلی در توزیع روغن وجود ندارد. بنابراین تمامی شرکتها در حالتولیدهستندودرصورتنیازمحصولبهواحدهایسطحشهرتوزیعمیشود. رییس انجمن صنایع روغن تاکید کرد: در سه تا چهار ماه گذشته قیمت مواد اولیه بستهبندی توسط پتروشیمیها تولید میشود ۰۰۳ تا ۰۰۴ درصد رشد داشته و این در حالی است که قیمت این محصوالت در بورس حدود کیلویی۰۰۰۷ تومان تعیین شده، اما شرکتها آن را به بیش از کیلویی ۷۲ هزار تومان آن هم با شرایط سختخریداریمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.