جایگزینی برای ایران نداریم

Jahan e-Sanat - - News -

در حالی که علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران به تازگی اعالم کرد در راستای تحریمهای آمریکا، دولت افغانستان ورود برخی کاالهای صنعتی ایران همچون فوالد، سیمان، آهنآالت و میلگرد، کاشــی و سرامیک و همچنین فرآوردههای نفتی را ممنوع کرده است، گمرک ایران اعالم کرد صادرات کاال به این کشور ادامه دارد و محدودیتهای صادراتی به افغانستان تنها در مرز ماهیرود است.

آنچه از اطالعات دریافتی از گمرک به نظر میرسد گمرک فراه افغانســتان به دالیل نامعلوم و نامشخص، صادرات مواد سوختی، فوالد، سیمان و کاشی و سرامیک از این مرز را ممنوع کرده است اما از دیگر مرزهای ایران و افغانستان امکان صادرات این کاالها وجود دارد. از سوی دیگر صادرات سایر کاالها حتی از مرز ماهیرود غیر از چهار قلم کاالی مذکور امکانپذیر بوده و انجام میشود. در مورد این چهار کاال نیز دفتر بینالملل گمرک ایران در حال مکاتبه و پیگیری موضوع از گمرکات افغانستان بوده و نتیجه این پیگیریها به زودی اطالعرسانیخواهدشد. جلوگیری از تخلفات گمرکی

برهمیناساسدبیرکلاتاقبازرگانیمشترکایرانوافغانستان نیز ممنوعیت صادرات مواد نفتی، سیمان، آهن، کاشی و سرامیک ایران به مقصد افغانستان را تکذیب کرد و گفت: واردات مواد نفتی، سیمان و آهن ایران به افغانستان فقط از مرز «فراه» ممنوع شده و واردات ایــن اقالم از طریق ســایر مرزها مثل دوغارون و نیمروز همچنان ادامه دارد.

مظفرعلیخانیبابیاناینکهممنوعیتوارداتموادنفتی،سیمان و آهن به افغانستان فقط از مرز «فراه» بوده و ارتباطی با تحریمهای آمریکا و دالیلی از این دست ندارد، اظهار کرد: این ممنوعیت تنها به دلیل مشکالت گمرکی این مرز است.

وی افزود: به دلیل اینکه سیستم گمرک ایران و افغانستان در این مرز به هم وصل نیست، برخی از تاجران افغان در اظهار کاالهای وارداتی به این گمرک از نظر ارزشی و وزنی کماظهاری میکنند تا حقوقگمرکیکمتریبپردازند.

علیخانیهدفاصلیممنوعیتوارداتموادنفتی،سیمانوآهنبه افغانستان از مرز «فراه» را جلوگیری از تخلفات گمرکی ذکر کرد.

دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت: سفیر و رایزنبازرگانیایراندرافغانستاندرحالمذاکرهبرایرفعاینمشکل است و تا آن زمان صادرات این کاالها از طریق مرزهای دوغارون و نیمروزامکانپذیراست. مشکل به زودی حل میشود

ایندرحالیاستکهمحمدزبیررحیمی،رییساتحادیهتاجران جوانهراتافغانستاندربارهممنوعیتصادراتبرخیکاالهاازایران به افغانستان در گمرک فراه این کشور، گفته است: متاسفانه والیت فراه در این روزها دچار مشکالت ناامنی شده و گمرک این والیت نیز دچار فساد شده است.

وی ابراز امیدواری کرده است که این مشکل به زودی از سوی دولتمرکزیافغانستانحلخواهدشد.براساسنامهموجود،صادرات چهار قلم کاالی ایرانی در گمرک فراه افغانستان پذیرش نمیشود و صادرکنندگانمیتوانندازطریقمرزهایجایگزینازجملهگمرک دوغارون و میلک این کاالها را به افغانستان صادر کنند. جایگزینی برای ایران نداریم

همچنینسخیاحمدپیمانرییسانجمنصنایعافغانستاندر خصوص بخشنامه این دولت مبنی بر ممنوعیت واردات کاالهای چهارگروهصنعتیازایرانگفت:مطابقآخرینصحبتهاییکهمابا وزارت مالیه داشتیم این ممنوعیت فقط در مرز «فراه» به طور موقت اجرا میشود و در سایر مرزها همچون «نیمروز» و «هرات» مشکلی برای واردات نخواهیم داشت.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی افغانستان گفت: بنا بر اظهارات مســووالن به دلیل اصالح سیستم گمرکی در مرز «فراه» فعال این گروه از کاالها وارد نخواهد شد. به طور کلی این کاالها برای افغانستان جزو کاالهای اساسی محسوب میشود و هر گونه خلل در واردات آنها باعث آسیب جدی به روند اقتصادی این کشور خواهد شد.

ویافزود:حتیاگرآمریکابخواهدفشارهایخودرابیشترکنددر عمل این اتفاق نخواهد افتاد چون ما جایگزینی برای آن نداریم.

سخی احمد پیمان گفت: اگر بخواهیم این کاالها را از چین و پاکستانواردکنیمقیمتتمامشدهآنهابسیارباالمیرودضمنآنکه امکان لجستیکی برای حملونقل از این مرزها وجود ندارد. قاچاق دالر از افغانستان به ایران

عضوهیاترییسهاتاقبازرگانیافغانستاندرادامهبااشارهبهحجم تبادالتاقتصادیدوکشورگفت:ایراناصلیترینتامینکنندهکاالی افغانستاناست.مخصوصاپسازباالرفتندالردرایرانحجمواردات از این کشور بیشتر صرفه اقتصادی پیدا کرده است.

ســخی احمد پیمان ادامه داد: تاجران افغانی کاالها را به ریال خریداری میکنند و از طریق صرافیها پرداختهای خود را انجام میدهند. با آنکه تمام کاالها قیمت ریالیشان افزایش داشته اما باز هــم برای ما صرفه اقتصادی دارد به طوری که امروز هر کاالیی از ایران وارد میشود.

وی تصریح کرد: البته این امر در بحث نیروی کار معکوس است و در چند ماه گذشته بسیاری از افغانستانیهایی که در ایران کار میکردند و برای خانواده خود پول میفرستادند اکنون یا برگشتهاند یا به کشورهای دیگر برای کار مهاجرت کردهاند.

رییس انجمن صنایع افغانستان در مورد دیگر اثرات باال رفتن قیمت دالر در ایران بر اقتصاد افغانستان گفت: این اتفاق باعث شده ارزش افغانی نیز به شدت کاهش پیدا کند و روند قاچاق اسکناس دالر از افغانستان به ایران شدت بگیرد. بر همین اساس دولت نظارتهای خود را برای جلوگیری از قاچاق دالر به ایران بیشتر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.