برگزاری نمایشگاه پاییزه، خاصیتی ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود اینکه هر ســال با نزدیک شدن فصل پاییز، نمایشگاه پاییزه برای عرضه اقالم مختلف برگزار میشد اما امسال خبری از این نمایشگاهها نیست. از این رو نایب رییس اتاق اصناف ایران از عدم برگزاری این نمایشگاه خبر داد

های ای و ارائه تخفیف از ســوی آنها به طور مداوم، نیازی به برگزاری

های فصلی نداریم. نمایشگاه پاییزه هر سال در دو هفته آخر شــهریور در نقاط مختلف کشور برگزار میشد و اقالم متفاوتی همچون لوازم تحریر، کیف و کفش و محصوالت دیگریمانندپوشاک،منسوجات،برخی خوراکیهــا و گاهی لوازم خانه از قبیل مبلمانهمدرآنجابهفروشمیرسید.اما امسالایننمایشگاهبرگزارنخواهدشد.بر همیناساسمحمودهاشمیبابیاناینکه نمایشگاه پاییزه امسال برگزار نمیشود، گفت: این نمایشگاه با هدف عرضه کاال با قیمت کمتر برگزار میشد اما در حال حاضر فروشگاههای بزرگ در حد توان، اجناس را با تخفیف میفروشند.

وی افزود: در گذشته دولت کاالهای اساســی را در اختیار فروشــندگان نمایشــگاه پاییزه قرار مــیداد اما در شــرایط اقتصادی کنونی نمیتوانیم اجناس را ارزانتر از فروشگاههای بزرگ بفروشیم چراکه محصوالت با قیمت پایین یافت نمیشود.هاشمی با تاکید بر اینکه نمایشگاههای فصلی باید از بازار رخت بربندد، گفت: در شرایط کنونی، فقط داللها و کسانی که میخواهند جنس بیکیفیت در بازار عرضه کنند وارد این نمایشــگاه میشوند بنابراین برگزاری نمایشــگاه پاییزه خاصیتی ندارد.نایب رییس اتاق اصناف ایران در ادامه از طرح جایگزین نمایشگاه پاییزه خبــر داد و در توضیــح آن اظهار کرد: بــرای کاالهایی مانند نوشــتافزار که فروش آن در این فصل ضروری است، در فروشگاههای بزرگ و مغازههای کوچک فروش لوازم تحریــر، فروش فوقالعاده اعالم شــده که فروشندگان نیز در این طرح در حد توانشــان همکاری کرده و قیمتها نیز به طور ثابت و مشخص اعالم شده است. وی همچنین با بیان اینکه در این نمایشگاهها باید سالنهایی با اجاره باال کرایه شود، به ایسنا گفت: با توجه به کیفیت پایین اجناس و اینکه کرایهماشینیکهخریدارانبرایرسیدن به محل برگزاری نمایشگاه میپردازند تقریبا به اندازه همان مابهالتفاوت قیمت کاال در بازار و نمایشگاه است لذا خرید از نمایشــگاهها دیگر به نفع خریداران نیست.به گفته هاشمی به دلیل اینکه محل اســتقرار فروشندگان همیشگی نیســت و بعد از اتمام نمایشگاه، پیدا کردن فروشندگان دشوار است، تعویض کاالی خریداری شده امکانپذیر نیست و هر ســال بعد از برگزاری نمایشگاهها شــکایاتی در این باره وجود داشت. او همچنینمعتقداستکهایننمایشگاهها نهتنها اجناس باکیفیت ندارند بلکه برای فروشگاههای خرد و بزرگ نیز مشکل ایجادمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.